energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union

Do účinnosti vstupujú pravidlá na zabezpečenie spravodlivých a otvorených trhov EÚ

Vo štvrtok nadobudlo účinnosť nariadenie o zahraničných subvenciách. Vďaka novému súboru pravidiel na riešenie narušení spôsobených zahraničnými subvenciami zostane EÚ otvorená obchodu a investíciám. Tieto pravidlá zároveň zabezpečia rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom trhu. Komisia navrhla toto nariadenie v máji 2021 a Európsky parlament a Rada ho odsúhlasili v rekordnom čase v júni 2022.

Nové pravidlá týkajúce sa zahraničných subvencií narúšajúcich hospodársku súťaž

Nariadenie o zahraničných subvenciách sa vzťahuje na všetky hospodárske činnosti v EÚ: pokrýva koncentrácie (fúzie a akvizície), postupy verejného obstarávania a všetky ostatné situácie na trhu. Na základe nových pravidiel získava Komisia právomoc prešetrovať finančné príspevky, ktoré poskytujú krajiny mimo EÚ spoločnostiam vykonávajúcim hospodársku činnosť v EÚ, a v prípade potreby napraviť ich rušivé vplyvy.

Nariadenie o zahraničných subvenciách pozostáva z troch nástrojov, ktoré bude Komisia presadzovať:

  • povinnosť spoločností oznamovať Komisii koncentrácie zahŕňajúce finančný príspevok vlády krajiny mimo EÚ, ak i) nadobudnutá spoločnosť, jedna zo strán fúzie alebo spoločný podnik dosiahne v EÚ obrat vo výške najmenej 500 miliónov eur a ii) príslušný zahraničný finančný príspevok predstavuje najmenej 50 miliónov eur,
  • povinnosť spoločností oznamovať Komisii účasť na postupoch verejného obstarávania, ak i) odhadovaná hodnota zákazky dosahuje najmenej 250 miliónov eur a ii) príslušný zahraničný finančný príspevok predstavuje najmenej 4 milióny eur za jednu krajinu mimo EÚ. Komisia môže zakázať zadávanie zákaziek v rámci týchto postupov spoločnostiam, ktoré využívajú subvencie narúšajúce hospodársku súťaž,
  • v prípade všetkých ostatných situácií na trhu môže Komisia začať prešetrovanie z vlastnej iniciatívy (ex officio), ak má podozrenie, že môže dochádzať k narúšajúcim zahraničným subvenciám. To zahŕňa možnosť vyžiadať si v prípade postupov verejného obstarávania a menších koncentrácií oznámenia ad hoc.

Prešetrovacie právomoci a postupy

Oznámenú koncentráciu nebude možné dokončiť a verejnú zákazku nebude možné zadať prešetrovanému uchádzačovi, kým Komisia neukončí svoje prešetrovanie. V prípade porušenia tejto povinnosti môže Komisia uložiť pokuty, ktoré môžu dosiahnuť až 10 % ročného súhrnného obratu spoločnosti. Takisto môže zakázať dokončenie subvencovanej koncentrácie alebo zadanie verejnej zákazky subvencovanému uchádzačovi.

Vďaka nariadeniu o zahraničných subvenciách získava Komisia širokú škálu prešetrovacích právomocí na zhromažďovanie potrebných informácií, ktoré jej okrem iného umožňujú: i) zasielať žiadosti o informácie spoločnostiam; ii) vykonávať zisťovacie misie v rámci Únie aj mimo nej a iii) začínať prešetrovania trhu so zameraním na konkrétne sektory alebo typy subvencií. Komisia môže takisto využiť informácie o trhu, ktoré poskytli spoločnosti, členské štáty, akákoľvek fyzická alebo právnická osoba či združenie.

Viac..  Maďarsko požiada EK o úver 3,9 miliardy eur, nárok má na 9,7 miliardy

Ak Komisia zistí, že zahraničná subvencia existuje a narúša jednotný trh, môže vyvážiť rušivé negatívne účinky pozitívnymi účinkami subvencie na rozvoj subvencovanej hospodárskej činnosti. Ak negatívne účinky prevažujú nad pozitívnymi, Komisia môže spoločnostiam uložiť štrukturálne alebo neštrukturálne nápravné opatrenia, prípadne ich akceptovať vo forme záväzkov, s cieľom napraviť narušenie (napr. odpredaj určitých aktív alebo zákaz určitého trhového správania).

Pri subvenciách nižších ako 4 milióny eur za tri roky sa vo všeobecnosti považuje za „nepravdepodobné“, že by narúšali hospodársku súťaž, pričom subvencie pod prahovými hodnotami štátnej pomoci EÚ de minimis sa považujú za nenarúšajúce subvencie. V súvislosti s koncentráciami a postupmi verejného obstarávania podliehajúcimi oznamovacej povinnosti môže Komisia preskúmať zahraničné subvencie poskytnuté najviac tri roky pred transakciou. Nariadenie sa však neuplatňuje na uzavreté koncentrácie a verejné obstarávania, ktoré sa začali pred 12. júlom 2023.

Vo všetkých ostatných situáciách môže Komisia preskúmať subvencie, ktoré boli poskytnuté desať rokov dozadu. Nariadenie sa však uplatňuje len na subvencie poskytnuté počas piatich rokov pred 12. júlom 2023 v prípade, že takéto subvencie narúšajú jednotný trh po začatí uplatňovania.

Ďalšie kroky

Nadobudnutím účinnosti sa nariadenie o zahraničných subvenciách posúva do kľúčovej fázy svojho vykonávania a začne sa uplatňovať o šesť mesiacov, t. j. od 12. júla 2023. Od tohto dátumu bude môcť Komisia začať prešetrovania ex officio. Oznamovacia povinnosť pre spoločnosti nadobudne účinnosť 12. októbra 2023.

V nadchádzajúcich týždňoch Komisia predloží návrh vykonávacieho nariadenia, v ktorom sa objasnia uplatniteľné pravidlá a postupy vrátane oznamovacích formulárov pre koncentrácie a postupy verejného obstarávania, ako aj výpočet lehôt, prístup k spisom a dôvernosť informácií. Zainteresované strany budú mať následne štyri týždne na to, aby sa k navrhovaným dokumentom vyjadrili, kým sa vykonávacie ustanovenia najneskôr v polovici roka 2023 dokončia a prijmú.

O mam

Consent choices