emisie, znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Priemyselný plán v kontexte Zelenej dohody: európsky bezemisný priemysel

Komisia predložila priemyselný plán v kontexte Zelenej dohody, ktorý má posilniť konkurencieschopnosť európskeho bezemisného priemyslu a podporiť rýchly prechod ku klimatickej neutralite. Cieľom tohto plánu je vytvoriť priaznivejšie prostredie pre rozširovanie výrobných kapacít EÚ v oblasti bezemisných technológií a výrobkov v záujme plnenia ambicióznych cieľov Európy v oblasti klímy.

Plán vychádza z predošlých iniciatív a opiera sa o silné stránky jednotného trhu EÚ. Zároveň dopĺňa úsilie, ktoré sa momentálne vyvíja v rámci Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU. Spočíva na štyroch pilieroch. Konkrétne ide o predvídateľné a zjednodušené regulačné prostredie, urýchľovanie prístupu k finančným prostriedkom, zlepšovanie zručností a otvorený obchod v záujme vybudovania odolnejších dodávateľských reťazcov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová skonštatovala: „Máme jedinečnú príležitosť, ktorá sa naskytne len raz za generáciu, aby sme sa razantne vydali na ambicióznu cestu s víziou dosiahnuť vedúce postavenie európskeho priemyslu v rýchlo rastúcom odvetví bezemisných technológií. Európa je odhodlaná presadzovať revolučné riešenia v oblasti čistých technológií. Pre naše podniky a ľudí to znamená, že ich zručnosti sa vďaka jednoduchšiemu a rýchlejšiemu rámcu pretavia do kvalitných pracovných miest a inovácie do hromadnej výroby. Vďaka lepšiemu prístupu k finančným prostriedkom sa zabezpečí rýchly rozvoj našich kľúčových odvetví čistých technológií.“

Predvídateľné a zjednodušené regulačné prostredie

Prvý pilier plánu spočíva v jednoduchšom regulačnom rámci. Komisia navrhne európsky právny predpis o priemysle s nulovými emisiami, v ktorom vytýči ciele pre bezemisné priemyselné kapacity a poskytne regulačný rámec vhodný na ich rýchle zavedenie. V tomto kontexte sa zabezpečí zjednodušený a zrýchlený povoľovací postup, podporia strategické európske projekty a vypracujú normy na podporu šírenia technológií na celom jednotnom trhu.

Tento rámec bude doplnený európskym aktom o kritických surovinách, čím sa zabezpečí dostatočný prístup k takým materiálom, ako sú vzácne zeminy, ktoré sú nevyhnutné na výrobu kľúčových technológií. Bude ho dopĺňať aj reforma koncepcie trhu s elektrickou energiou, aby mohli mať spotrebitelia prospech z nižších nákladov na obnoviteľné zdroje energie.

Rýchlejší prístup k finančným prostriedkom

Druhý pilier plánu urýchli investície a financovanie v oblasti výroby čistých technológií v Európe. Verejné financovanie v spojení s ďalším pokrokom v oblasti európskej únie kapitálových trhov môže uvoľniť obrovské objemy súkromných finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na zelenú transformáciu. Komisia sa v rámci politiky hospodárskej súťaže snaží zaručiť rovnaké podmienky na jednotnom trhu a zároveň uľahčiť členským štátom poskytovanie potrebnej pomoci na urýchlenie zelenej transformácie. Aby sa urýchlilo a zjednodušilo poskytovanie pomoci, Komisia bude konzultovať s členskými štátmi o zmenách dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc a zreviduje všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách so zreteľom na Zelenú dohodu, vďaka čomu sa zvýšia stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť na podporu zelených investícií. Okrem iného to prispeje k ďalšiemu zefektívneniu a zjednodušeniu schvaľovania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu.

Komisia uľahčí aj využívanie existujúcich fondov EÚ na financovanie inovovania, výroby a zavádzania čistých technológií. Komisia takisto skúma možnosti, ako získať väčšie objemy spoločného financovania na úrovni EÚ, ktoré by sa využili na podporu investícií do výroby bezemisných technológií, na základe prebiehajúceho posúdenia investičných potrieb. Komisia bude v krátkodobom horizonte spolupracovať s členskými štátmi na preklenovacom riešení zameranom na poskytnutie rýchlej a cielenej podpory, na ktorú sa využije najmä plán REPowerEU, fond InvestEU a inovačný fond. V strednodobom horizonte má Komisia v úmysle poskytnúť systémovú odpoveď na investičné potreby, a preto v kontexte preskúmania viacročného finančného rámca, ktoré bude prebiehať do leta 2023, predloží návrh na zriadenie Európskeho fondu suverenity.

Viac..  Aktivisti kritizujú podmienky na kožušinových farmách v EÚ a žiadajú ich zákaz

Keďže sa Komisia snaží pomôcť členským štátom získať prístup k finančným prostriedkom z plánu REPowerEU, prijala dnes nové usmernenia k plánom obnovy a odolnosti, v ktorých vysvetľuje postup úpravy existujúcich plánov a spôsoby prípravy kapitol o pláne REPowerEU.

Zlepšovanie zručností

Keďže by zelená transformácia mohla zasiahnuť 35 % až 40 % všetkých pracovných miest, prioritou Európskeho roka zručností bude rozvoj zručností potrebných pre dobre platené kvalitné pracovné miesta a tretí pilier plánu sa bude zameriavať práve na tento rozvoj.

V záujme rozvoja zručností potrebných pre zelenú transformáciu, ktorá je zameraná na ľudí, Komisia navrhne zriadenie akadémií zameraných na bezemisný priemysel s cieľom zaviesť programy zvyšovania úrovne zručností a programy rekvalifikácie v strategických odvetviach. Zváži aj to, ako kombinovať prístup založený na zručnostiach uznávajúci reálne nadobudnuté zručnosti s existujúcimi prístupmi založenými na kvalifikáciách a ako uľahčiť prístup štátnych príslušníkov tretích krajín na trhy práce EÚ v prioritných odvetviach, ako aj opatrenia na podporu a zosúladenie verejných a súkromných finančných prostriedkov na rozvoj zručností.

Otvorený obchod v záujme vybudovania odolných dodávateľských reťazcov

Štvrtý pilier bude zameraný na globálnu spoluprácu a zabezpečenie toho, aby obchod fungoval v záujme zelenej transformácie, a to v súlade so zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže a otvoreného obchodu. Bude pritom vychádzať zo vzťahov s partnermi EÚ a z výsledkov práce Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Na tento účel bude Komisia naďalej rozvíjať sieť EÚ pre dohody o voľnom obchode a iné formy spolupráce s partnermi na podporu zelenej transformácie. Preskúma aj vytvorenie klubu kritických surovín, ktorý by spájal „spotrebiteľov“ surovín a krajiny bohaté na zdroje, s cieľom zaistiť globálnu bezpečnosť dodávok prostredníctvom konkurencieschopnej a diverzifikovanej priemyselnej základne, ako aj vytvorenie partnerstiev v oblasti čistých technológií/partnerstiev v oblasti bezemisného priemyslu. 

Komisia bude chrániť jednotný trh aj pred nekalými obchodnými praktikami v odvetví čistých technológií a využije svoje nástroje na zabezpečenie toho, aby zahraničné subvencie nenarúšali hospodársku súťaž na jednotnom trhu. Týka sa to aj odvetvia čistých technológií.

Súvislosti

Európskej zelenej dohode, ktorú Komisia predložila 11. decembra 2019, sa stanovuje cieľ pretvoriť Európu do roku 2050 na prvý klimaticky neutrálny kontinent. V európskom klimatickom predpise je v podobe záväzného právneho aktu zakotvený záväzok EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu a priebežný cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami z roku 1990 aspoň o 55 %.

Pri prechode na bezemisné hospodárstvo bude konkurencieschopnosť Európy vo veľkej miere závisieť od jej schopnosti vyvíjať a vyrábať čisté technológie, ktoré tento prechod umožňujú.

Predsedníčka von der Leyenová oznámila priemyselný plán v kontexte Európskej zelenej dohody vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v januári 2023 ako iniciatívu, vďaka ktorej EÚ posilní svoju konkurenčnú výhodu prostredníctvom investícií do čistých technológií a bude pokračovať ako líder na ceste ku klimatickej neutralite. Predmetný plán predstavuje reakciu na výzvu Európskej rady, aby Komisia do konca januára 2023 predložila návrhy na mobilizáciu všetkých relevantných vnútroštátnych nástrojov a nástrojov EÚ a na zlepšenie rámcových podmienok pre investície s cieľom zabezpečiť odolnosť a konkurencieschopnosť EÚ.

O mam

Consent choices