ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Spustili konzultácie so sociálnymi partnermi o smernici o európskych zamestnaneckých radách

Komisia začína prvú fázu konzultácií s európskymi sociálnymi partnermi o možnej revízii smernice o európskych zamestnaneckých radách. Táto konzultácia nadväzuje na legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré Parlament prijal z vlastnej iniciatívy vo februári 2023 a v ktorom vyzýva na revíziu smernice. V súlade s politickými usmerneniami predsedníčky von der Leyenovej je Komisia odhodlaná nadviazať na toto uznesenie legislatívnym návrhom, a to pri plnom rešpektovaní zásad proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva.

Európske zamestnanecké rady podporujú spoločné chápanie nadnárodných výziev, ktorým čelia veľké nadnárodné spoločnosti, ako aj zapojenie zamestnancov do rozhodovacieho procesu s cieľom zabezpečiť vzájomnú výmenu informácií o možných riešeniach, uľahčovať ich vykonávanie a zvyšovať vplyv strategických rozhodnutí prijímaných zamestnávateľom.  V smernici o európskych zamestnaneckých radách sa stanovuje postup zriaďovania informačných a konzultačných orgánov medzi vedením a zástupcami zamestnancov v spoločnostiach s viac ako 1 000 zamestnancami, ktoré pôsobia aspoň v dvoch členských štátoch.

hodnotení smernice, ktoré vykonala Komisia v roku 2018, sa zistilo, že európske zamestnanecké rady sú naďalej relevantné pre zabezpečenie a organizovanie nadnárodného sociálneho dialógu v nadnárodných spoločnostiach, pričom členským štátom sa poskytuje flexibilita, ktorá im umožňuje prispôsobiť si ho svojim vnútroštátnym systémom. V hodnotení sa však zistili aj nedostatky, napríklad pokiaľ ide o konzultačný proces v rámci európskych konzultačných rád a prostriedky, ktoré môžu zástupcovia využívať na presadzovanie svojich práv. Európsky parlament okrem toho vyzval Komisiu, aby smernicu zrevidovala s cieľom posilniť európske zamestnanecké rady, zlepšiť ich prevádzkyschopnosť a zvýšiť ich počet, pri čom by mala zohľadniť rôzne systémy pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch.

Vzhľadom na to sa v prvej fáze konzultácie so sociálnymi partnermi, ktorá sa dnes začala, zhromaždia názory európskych sociálnych partnerov na potrebu a celkové smerovanie možných opatrení EÚ na zlepšenie smernice o európskych zamestnaneckých radách. Konzultácia bude prebiehať šesť týždňov.

Viac..  V Európe bol vlani prijatý rekordný počet patentových prihlášok

Súvislosti

V zásade č. 8 Európskeho piliera sociálnych práv sa zdôrazňuje význam sociálneho dialógu a zapojenia pracovníkov. Európske zamestnanecké rady sú kľúčovým nástrojom na zapojenie pracovníkov do nadnárodných rozhodnutí nadnárodných spoločností, ktoré sa ich týkajú. Zriaďujú sa na žiadosť zamestnancov a môžu vedeniu spoločností adresovať nezáväzné stanoviská k relevantným nadnárodným záležitostiam.

smernici o európskych zamestnaneckých radách sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli primerané správne a súdne postupy na zriaďovanie a prevádzku európskych zamestnaneckých rád. Každý rok sa vytvorí približne 20 nových európskych zamestnaneckých rád a približne 1 000 spoločností má aktívne európske zamestnanecké rady, čo predstavuje približne polovicu všetkých spoločností, pri ktorých zriadenie takýchto rád prichádza do úvahy.

Komisia sa snaží získať názory sociálnych partnerov v súlade s článkom 154 ods. 2 ZFEÚ. V uvedenom článku sa stanovuje dvojfázová konzultácia s európskymi sociálnymi partnermi o návrhoch v oblasti sociálnej politiky na základe článku 153 ZFEÚ. Po prvej alebo druhej fáze konzultácie sa sociálni partneri môžu rozhodnúť, že medzi sebou začnú rokovania.

O mam

Consent choices