Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Reakcie slovenských europoslancov na nový zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu

V záujme boja proti zmene klímy a strate biodiverzity nový zákon ukladá spoločnostiam povinnosť zaistiť, že výrobky predávané v EÚ neviedli k odlesňovaniu ani degradácii lesov.

Dovoz z určitých krajín alebo dovoz určitých surovín síce nebude zakázaný, ale spoločnosti budú môcť predávať výrobky v EÚ len vtedy, ak príslušní dodávatelia predložia tzv. vyhlásenie o náležitej starostlivosti, ktoré potvrdí, že príslušný výrobok nepochádza z oblasti, ktorá bola odlesnená a jeho výroba neviedla k degradácii lesov, najmä nenahraditeľných pralesov po 31. decembri 2020.

Podľa požiadaviek Parlamentu musia spoločnosti tiež preukázať, že tieto výrobky sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi krajiny výroby. To znamená, že boli dodržané ľudské práva a práva príslušného pôvodného obyvateľstva.

Výrobky, na ktoré sa právny predpis vzťahuje

Nové nariadenie sa vzťahuje na tieto výrobky: hovädzí dobytok, kakao, káva, palmový olej, sója a drevo vrátane výrobkov, ktoré tieto komodity obsahujú alebo pri ktorých výrobe boli niektoré z nich použité (napr. koža, čokoláda a nábytok), ako aj zvieratá, ktoré boli niektorou z týchto surovín kŕmené. Predpis vychádza z pôvodného návrhu Komisie. Počas rokovaní sa Parlamentu podarilo rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia na kaučuk, drevené uhlie, výrobky z tlačeného papiera a niektoré deriváty palmového oleja.

Parlament tiež rozšíril definíciu pojmu degradácia lesov, ktorá teraz zahŕňa aj premenu pralesov alebo prirodzene sa regenerujúcich lesov na lesné plantáže.

Kontroly založené na riziku

Komisia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na základe objektívnych a transparentných kritérií klasifikuje krajiny alebo ich časti na tie s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom. Na výrobky z krajín s nízkym rizikom sa bude môcť uplatniť postup zjednodušenej náležitej starostlivosti. Vykonávanie kontrol bude závisieť od miery rizika v príslušnej krajine: v prípade obchodovania s výrobkami z vysokorizikových krajín sa kontrola vykoná u 9 % hospodárskych subjektov, v prípade krajín so štandardným rizikom to budú 3 % a v prípade krajín s nízkym rizikom len 1 %.

Spoločnosti budú musieť príslušným orgánom EÚ sprístupniť informácie, ako sú napríklad zemepisné súradnice. Orgány EÚ tak budú môcť pomocou satelitného monitorovania a analýzy DNA kontrolovať, odkiaľ výrobky skutočne pochádzajú. Na hospodársky subjekt alebo obchodníka, ktorý poruší pravidlá, sa budú vzťahovať primerané a odrádzajúce sankcie. Maximálna výška pokuty pritom bude predstavovať najmenej 4 % jeho celkového ročného obratu v EÚ.

Poslanci nariadenie schválili 552 hlasmi za, pričom 44 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Christophe Hansen (EPP, LU) po hlasovaní uviedol: „Na pultoch našich supermarketov sa stále príliš často objavujú výrobky pokryté popolom z vypálených dažďových pralesov a nenávratne zničených ekosystémov. Výrobky, ktoré pôvodných obyvateľov pripravili o živobytie. Príliš často sa tak dialo bez vedomia spotrebiteľov. Preto som rád, že európski spotrebitelia si teraz môžu byť istí, že keď si dajú tabuľku čokolády alebo zaslúženú šálku kávy, nebudú sa nevedomky podieľať na odlesňovaní. Nový právny predpis má nielen obrovský význam pre náš boj proti zmene klímy a strate biodiverzity, ale mal by tiež prelomiť prekážky, ktoré nám bránia v prehlbovaní obchodných vzťahov s krajinami, ktoré majú rovnaké environmentálne hodnoty a ambície.“

Ďalší postup

Nariadenie musí teraz ešte formálne schváliť Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpi 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že v rokoch 1990 až 2020 došlo k odlesneniu 420 miliónov hektárov lesov, čo je plocha väčšia ako EÚ. Spotreba v EÚ sa podieľa na približne 10 % globálneho odlesňovania. Palmový olej a sója z toho tvoria viac ako dve tretiny.

V októbri 2020 Parlament využil svoje výsady vyplývajúce zo zmluvy a požiadal Komisiu, aby predložila právne predpisy na zastavenie globálneho odlesňovania spôsobeného EÚKrajiny EÚ odsúhlasili nový právny predpis 6. decembra 2022. Pri prijímaní tohto právneho predpisu Parlament reaguje na očakávania občanov týkajúce sa presadzovania zodpovedného obhospodarovania lesov s cieľom chrániť a obnoviť biodiverzitu, ako sa uvádza v návrhoch 5 ods. 1, 11 ods. 1, 1 a 5 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

(Video)reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Cieľom nových pravidiel je zaistiť, aby nákup a obchodovanie s komoditami, akými sú napríklad hovädzie mäso, kakao, sója či drevo prehnaným spôsobom neprispievalo k ďalšiemu odlesňovaniu a súvisiacej degradácii lesov. Európska únia sa týmto spôsobom snaží prispieť a motivovať zodpovedných ľudí k zodpovednosti za ochranu týchto ekosystémov.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Európska únia ako jeden z najväčších svetových trhov môže pomôcť spomaliť zmeny klímy aj tým, že nebude na svoje územie dovážať výrobky, ktoré viedli k odlesňovaniu. Budem hlasovať za to, aby dovozcovia viacerých výrobkov do EÚ pred ich uvedením na náš trh doložili, že výrobky neviedli k odlesňovaniu a degradácii lesov kdekoľvek vo svete.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Odlesňovanie prebieha na celom svete alarmujúcim tempom, čo má vážny vplyv na zmenu klímy a biodiverzitu. Hlavnou príčinou odlesňovania a degradácie lesov je rozširovanie poľnohospodárskej pôdy na produkciu komodít, ako je dobytok, drevo, palmový olej, sója, kakao alebo káva. EÚ je významným spotrebiteľom týchto komodít, je preto našou povinnosťou zastaviť tento proces aj prostredníctvom politiky poskytovania všetkých potrebných informácií. Spoločnosti pred uvedením takýchto výrobkov na trh EÚ budú musieť overiť a vydať tzv. vyhlásenie o náležitej starostlivosti, že výrobky neviedli k odlesňovaniu a degradácii lesov nikde na svete. Táto legislatíva teda prinesie väčšiu transparentnosť do dodávok reťazcov a stanoví pravidlá nákupu alebo predaja komodít, pri ktorých hrozí riziko odlesňovania. Prijatie tohto návrhu predstavuje vítaný príspevok EÚ k celosvetovému problému odlesňovania, keďže v súčasnosti nemá v tejto oblasti účinné pravidlá. Zároveň sa zvýši tlak na medzinárodné spoločenstvo, aby nasledovalo tento príklad. V neposlednom rade toto spoločné úsilie bude viesť aj k zníženiu emisií skleníkových plynov a straty biodiverzity.“

Viac..  Ivan Štefanec: Demokratický svet sa musí spojiť na obranu Taiwanu

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Je správne, že nechceme umožniť ďalšie odlesňovanie, a preto treba prestať s predajom výrobkov z odlesnenej pôdy, či už ide o hovädzie mäso alebo sóju. Aj zákaz takýchto praktík je krok správnym smerom a mal prísť už skôr. Ak by sme pokračovali v nákupe výrobkov pochádzajúcich z odlesnenej pôdy, boli by sme priamo zodpovední za to, že nám pred očami mizne napríklad tak potrebný Amazonský prales, ako aj lesy v Južnej Amerike či v juhovýchodnej Ázii. Ale mali by sme sa konečne zamyslieť nad tým, či chceme aj naďalej tolerovať ťažbu v našich lesoch za účelom výroby biomasy, lebo aj to je istým spôsobom odlesňovanie.“

Videoreakcia poslanca Roberta Hajšela (S&D, SK) je k dispozícii tu.

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Strácame tie najvzácnejšie lesy sveta. A žiaľ, aj my v Európe prispievame k ich odlesňovaniu. Často si to neuvedomujeme, no na odlesňovaní sa podieľame, keď kupujeme výrobky, ktoré obsahujú napríklad palmový olej z nelegálne vyrúbaného pralesa. Tak, ako nechceme, aby produkty, ktoré kupujeme, prispievali k detskej práci, tak isto musíme zvýšiť naše nároky pokiaľ ide o dopad produkcie na odlesňovanie. Toto nariadenie je dôležitým krokom vpred k zodpovednejšiemu európskemu trhu.“

Videoreakcia poslanca Martina Hojsíka (RE, SK) je k dispozícii tu.

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Lesy považujem za čiastočný globály verejný statok, a preto podporujem ich globálnu ochranu. Myslím si však, že o verejné statky sa majú starať prioritne štáty, na to vlastne sú. Nemajú túto starostlivosť delegovať masívne na podniky. Za lepšie riešenie považujem zakotvenie záväzkov o ochrane životného prostredia do dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Podporujem ciele tohto nariadenia. Odlesňovanie musí podliehať oveľa väčšej kontrole v EÚ i mimo nej. Intenzívne poľnohospodárstvo či nadmerná ťažba lesa sú témy, ktoré sa bytostne týkajú aj Slovenska. Bude treba vyvinúť veľké úsilie na to, aby sa opatrenia tohto nariadenia dôsledne uplatňovali v praxi a prinieslo to pozitívnu zmenu i v boji proti klimatickým zmenám.“

Katarína Roth Neveďalová (S&D, SK) uviedla: „Aj počas diskusie v pléne bolo jasné, že proti odlesňovaniu chceme bojovať všetci a vnímame, že stromy a lesy sú pľúcami planéty. Považujem za dobré, že obmedzíme dovoz produktov, ktoré k nemu prispievajú. Musíme však myslieť predovšetkým na ľudí, ako to ovplyvní ceny tovarov, na ktoré sme dnes zvyknutí, napríklad čokolády alebo kávy a jasne vysvetliť, prečo je to tak. Takisto je dôležité myslieť na ľudí, ktorí v lesoch žijú a používajú napríklad palivové drevo, aby sme im umožnili správnym hospodárením s lesom naďalej udržovať ich spôsob života.“

Videoreakcia poslankyne Kataríny Roth Neveďalovej (S&D, SK) je k dispozícii tu.

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Len za uplynulých 30 rokov sme na Zemi prišli o lesy, ktorých plocha bola väčšia ako celá Európska únia. Takýto úbytok má za následok výrazné zmeny klímy či zhoršenú kvalitu ovzdušia. Za odlesňovanie, ktoré sa deje najmä mimo územia EÚ, môžeme však čiastočne aj my, európski spotrebitelia. Zvyšujúci sa dopyt po hovädzom mäse, palmovom oleji či tlačenom papieri spôsobuje ďalšie masívne globálne odlesňovanie. Preto vítam nové európske nariadenie, na ktorom sa dohodli členské štátu EÚ, a ktoré má za cieľ pomáhať bojovať proti ničeniu lesov strácajúcich sa pre ťažbu či pre ich premenu na ornú pôdu.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Spotreba v EÚ má na svedomí viac ako 10% podiel na odlesňovaní vo svete. Ak to myslíme s bojom proti zmene klímy vážne, nemôžeme sa tváriť, že sa nás odlesňovanie vo svete netýka. Nemali by sme ho preto nepriamo podporovať.“

Videoreakcia poslanca Ivana Štefanca (EPP, SK) je k dispozícii tu.

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Dovozom komodít ako hovädzie mäso, sója, či palmový olej sa Európska únia podieľa 11% na globálnom odlesňovaní. Nariadenie má zabezpečiť, aby výrobky predávané v EÚ nepochádzali z odlesnenej alebo znehodnotenej pôdy. Na Slovensku síce neodlesňujeme, ale dochádza k veľkej degradácii lesov a k premene primárnych a starých lesov na plantáže. Degradácia je v nariadení takisto zahrnutá, čo ma teší.“

Videoreakcia poslanca Michala Wiezika (RE, SK) je k dispozícii tu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Príde mi zvrátené považovať tohtoročné mláďatá medveďa za ohrozenie života a zdravia obyvateľstva

Nie, nejdem hrať na city, nechcem vyvolávať emócie, len mi príde zvrátené považovať tohtoročné mláďatá …

Consent choices