bitcoin
PHOTO: redakcia/red.

Kryptoaktíva: zelená pre nové pravidlá sledovania prevodov v EÚ

Europarlament schválil prvé pravidlá EÚ na sledovanie prevodov kryptoaktív, predchádzanie praniu špinavých peňazí, ako aj spoločné pravidlá dohľadu a ochrany zákazníkov.

Poslanci vo štvrtok schválili 529 hlasmi za, 29 proti a 14 sa zdržalo hlasovania prvý právny predpis EÚ na sledovanie prevodov kryptoaktív, ako sú bitcoiny a tokeny elektronických peňazí. Cieľom znenia, na ktorom sa predbežne dohodli vyjednávači Parlamentu a Rady v júni 2022, je zabezpečiť, aby sa kryptomenové prevody, ako je to v prípade akejkoľvek inej finančnej operácie, mohli vždy vysledovať a podozrivé transakcie blokovať. Takzvané „cestovné pravidlo“, ktoré sa už používa v tradičných financiách, bude v budúcnosti zahŕňať prevody kryptoaktív. Informácie o zdroji aktíva a jeho príjemcovi budú musieť „cestovať“ s transakciou a byť uložené na oboch stranách prevodu.

Zákon sa bude vzťahovať na transakcie nad 1 000 EUR z tzv. nehostených peňaženiek (adresa peňaženky kryptoaktív súkromného používateľa), keď interagujú s hostiteľskými peňaženkami spravovanými poskytovateľmi služieb kryptoaktív. Pravidlá sa nevzťahujú na prevody medzi osobami vykonávané bez poskytovateľa alebo medzi poskytovateľmi konajúcimi vo vlastnom mene.

Jednotné trhové pravidlá EÚ pre kryptoaktíva

Plénum tiež udelilo konečné schválenie 517 hlasmi za, 38 proti a 18 sa zdržalo hlasovania, novým spoločným pravidlám dohľadu nad kryptoaktívami, ochrane spotrebiteľa a environmentálnym zárukám kryptoaktív, vrátane kryptomien (MiCA). Návrh zákona, ktorý bol neformálne dohodnutý s Radou v júni 2022, obsahuje záruky proti manipulácii s trhom a finančnej trestnej činnosti.

Mica sa bude vzťahovať na kryptoaktíva, ktoré nie sú regulované existujúcimi právnymi predpismi o finančných službách. Kľúčové ustanovenia týkajúce sa vydávania a obchodovania s kryptoaktívami (vrátane tokenov krytých aktívami a tokenov elektronických peňazí) zahŕňajú transparentnosť, zverejňovanie, povoľovanie transakcií a dohľad nad nimi. Spotrebitelia budú lepšie informovaní o rizikách, nákladoch a poplatkoch spojených s ich prevádzkou. Okrem toho nový právny rámec podporí integritu trhu a finančnú stabilitu reguláciou verejných ponúk kryptoaktív.

Napokon, dohodnuté znenie obsahuje opatrenia proti manipulácii na trhu a na predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a inej trestnej činnosti. S cieľom bojovať proti praniu špinavých peňazí by Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) mal zriadiť verejný register poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí nedoržiavajú predpisy a ktorí pôsobia v Európskej únii bez povolenia. Na zníženie vysokej uhlíkovej stopy kryptomien budú musieť významní poskytovatelia služieb zverejniť svoju spotrebu energie.

Vyhlásenia spravodajcov

Hlavný spravodajca pre nariadenie MiCA Stefan Berger (EPP, DE) uviedol: „EÚ sa tak dostáva do popredia tokenovej ekonomiky s 10 000 rôznymi kryptoaktívami. Spotrebitelia budú chránení pred podvodmi a sektor, ktorý bol poškodený kolapsom FTX, môže znovu získať dôveru. Spotrebitelia budú mať všetky informácie, ktoré potrebujú, a všetky riziká súvisiace s kryptoaktívami sa budú monitorovať. Zabezpečili sme, že informácie o vplyve na životné prostredie budú zohľadňované investormi do kryptomien. Toto nariadenie prináša EÚ konkurenčnú výhodu. Európske odvetvie kryptoaktív má regulačnú jasnosť, ktorá neexistuje v krajinách ako USA.“

Spoluspravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci Ernest Urtasun (Zelení/ESA, ES) povedal: „V súčasnosti sa nezákonné toky kryptoaktív rýchlo presúvajú po celom svete s vysokou pravdepodobnosťou, že nikdy nebudú odhalené. Prepracovaným znením smernice TFR budú poskytovatelia služieb kryptoaktív zaviazaní odhaliť a zastaviť kriminálne krypto toky. Taktiež sa zabezpečí, aby všetky kategórie krypto spoločností podliehali úplnému súboru povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Tým sa odstránia veľké medzery v našom rámci boja proti praniu špinavých peňazí. V EÚ sa tak budú vykonávať doteraz najambicióznejšie právne predpisy vrátane tzv. cestovného pravidla, a to v plnom súlade s medzinárodnými normami.“

Viac..  Ivan Štefanec: Súčasné Rusko je teroristický štát

Spoluspravodajkyňa Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Assita Kanko (EKR, BE) vyhlásila: „Parlament a Rada našli spravodlivý kompromis, vďaka ktorému bude pre ľudí bezpečnejšie držať a obchodovať s kryptomenami. Sťaží to však zločincom, teroristom a tým, čo nedodržiavajú pravidlá, zneužívanie kryptomien. Akékoľvek administratívne zaťaženie krypto spoločností a inovátorov bude viac ako kompenzované skutočnosťou, že zjednocujeme v súčasnosti roztrieštený európsky trh, ktorý má 27 regulačných režimov.“

Ďalší postup

Znenie musí teraz formálne schváliť Rada pred uverejnením v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne o 20 dní neskôr.

Prijímaním tohto právneho predpisu Parlament reaguje na očakávania občanov, pokiaľ ide o stanovenie záruk a noriem pre používanie technológie blockchain, ako sa uvádza v návrhu 35 ods. 8 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Daňové orgány v členských štátoch Európskej únie majú v súčasnosti len veľmi obmedzené, prípadne žiadne informácie, ktoré by im umožňovali efektívne monitorovanie výnosov získaných používaním kryptoaktív. Ich schopnosť dosiahnuť, aby sa dane z takýchto transakcií skutočne platili je tak významne obmedzená, čím prichádzajú o množstvo peňazí určených na realizáciu verejných investícií a poskytovanie verejných služieb. Nové pravidlá nadväzujú na nariadenie o trhoch s kryptoaktívami a predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, pričom ich cieľom je účinnejšie odhaľovať daňové podvody, daňové úniky a posilniť schopnosť účinne proti nim zakročiť.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Trhy s kryptoaktívami stále fungujú ako na divokom západe. Potrebujeme vyššiu kontrolu, aby nebolo jednoduché kryptomenu ľuďom spreneveriť alebo prať cez obchodné platformy na kryptomeny špinavé peniaze. Potrebujeme aspoň základné pravidlá, ako je uchovávanie záznamov o prevodoch kryptoaktív v EÚ alebo potvrdenie identity prevádzkovateľov kryptomenových obchodných platforiem. Zabezpečíme tak ochranu spotrebiteľa, udržateľnosť, právnu istotu a základný dohľad v tejto oblasti.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Plne podporujem väčšiu transparentnosť a vysledovateľnosť pri transakciách kryptoaktív a sprísnenie pravidiel malo prísť už dávno. Je totiž neakceptovateľné, aby pre kryptomeny platili benevolentnejšie pravidlá ako pre štandardné finančné transakcie. Potrebujeme jasné pravidlá a záruky proti manipulácií s trhom, ktoré zabránia praniu špinavých peňazí, netransparentnému financovaniu, nekalým praktikám či dokonca financovaniu trestných činov a terorizmu.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Kryptomenové prevody musia podliehať pravidlám, tak ako podliehajú pravidlám aj všetky ostatné finančné operácie. Ak nebudú vysledovateľné, budú sa cez nich prať špinavé peniaze, financovať terorizmus, trestné činy a propaganda. Informácie sa majú uchovávať na oboch stranách prevodu, čiže o zdroji aktíva, aj o jeho príjemcovi.“

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Ľudovci, progresívni socialisti a liberáli nechápu novú politickú realitu

Začína sa ustanovujúce plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Voliť sa bude jeho predseda, celé predsedníctvo v podobe …

Consent choices