zbrane
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Pol miliardy a nové opatrenia na posilnenie kapacít obranného priemyslu EÚ v oblasti výroby munície

Komisia v stredu prijala akt na podporu výroby munície (ASAP) ako reakciu na 3. časť plánu, ktorý Rada schválila 20. marca, s cieľom urýchlene dodať muníciu a rakety na Ukrajinu a pomôcť členským štátom doplniť ich zásoby. Cieľom aktu je zavedením cielených opatrení vrátane financovania zvýšiť výrobnú kapacitu EÚ a riešiť súčasný nedostatok munície a rakiet, ako aj ich komponentov. Podporí sa ním odbúravanie zásob z členských štátov (cesta 1) a spoločné obstarávanie munície (cesta 2).

Posilní najmä schopnosť obranného priemyslu Únie reagovať a zabezpečiť včasné dodávky munície a rakiet v Európe. Vzhľadom na návrat konfliktu vysokej intenzity v Európe je včasná dostupnosť týchto výrobkov v dostatočnom objeme rozhodujúca pre našu bezpečnosť a pre naše nepretržité úsilie o podporu Ukrajiny.

Tento návrh nového nariadenia zahŕňa:

 • nástroj na finančnú podporu posilnenia priemyselných výrobných kapacít Únie pre príslušné obranné výrobky;
 • mechanizmus na mapovanie, monitorovanie a lepšie predvídanie existencie úzkych miest v týchto dodávateľských reťazcoch;
 • zavedenie dočasného regulačného rámca na riešenie nedostatku munície.

Komisia navrhuje vyčleniť rozpočet vo výške 500 miliónov EUR v bežných cenách. Tento rozpočet pochádza z prerozdelenia rôznych nástrojov, najmä Európskeho obranného fondu a budúceho EDIRPA.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Ukrajina hrdinsky odoláva brutálnemu ruskému útočníkovi. Stojíme si za svojím sľubom, že budeme podporovať Ukrajinu a jej ľud tak dlho, ako to bude potrebné. Statoční ukrajinskí vojaci však potrebujú na obranu svojej krajiny dostatočné vojenské vybavenie. Európa zvyšuje svoju podporu v troch smeroch. Po prvé, členské štáty dodávajú dodatočnú muníciu zo svojich existujúcich zásob, a to s novou podporou Európskeho mierového nástroja vo výške 1 miliardy eur. Po druhé, spolu s členskými štátmi spoločne obstaráme pre Ukrajinu viac munície – a na tento účel dávame k dispozícii ďalšiu miliardu eur. A dnes plníme tretí cieľ. Zintenzívnenie a zrýchlenie obrannej priemyselnej výroby munície v Európe. Pomôže to dodať Ukrajine viac munície na obranu jej občanov a posilní to aj naše európske obranné kapacity. Spolu s členskými štátmi zmobilizujeme ďalšiu 1 miliardu eur na zvýšenie kapacít v celej Európe. Ide o rozhodujúcu súčasť strategickej kapacity Európy na obranu jej záujmov a hodnôt a pomoc pri udržiavaní mieru na našom kontinente.“

Poskytnúť finančnú podporu na vyššiu a rýchlejšiu výrobu

Navrhované nariadenie zahŕňa opatrenia na podporu priemyselného posilnenia výroby munície a rakiet v EÚ vrátane ich vstupných produktov. Finančná podpora sa bude poskytovať vo forme grantov pre rôzne typy opatrení, ktoré prispievajú k úsiliu európskeho obranného priemyslu zvýšiť svoje výrobné kapacity a riešiť zistené nedostatky. Finančná podpora sa poskytne na akcie, ktoré prispievajú k:

 • optimalizácii, rozširovaniu, modernizácii, modernizácii alebo zmene využitia existujúcich výrobných kapacít;
 • vytváranie nových výrobných kapacít;
 • vytváranie cezhraničných priemyselných partnerstiev, a to aj prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, zameraných napríklad na zabezpečenie prístupu k zásobám strategických súčiastok alebo surovín alebo na ich rezerváciu;
 • budovanie a sprístupňovanie rezervovaných nárazových výrobných kapacít; testovanie alebo obnovu (s cieľom riešiť zastarávanie) procesov s cieľom zabezpečiť použiteľnosť existujúcej munície a rakiet;
 • rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie príslušnej pracovnej sily.

Okrem toho akt uľahčí prístup k financovaniu pre spoločnosti EÚ v oblasti munície a rakiet, potenciálne prostredníctvom osobitného nástroja. Cieľom tohto „ramp-up“ fondu by bolo podporiť podniky v dodávateľských reťazcoch v oblasti munície a rakiet, aby mali prístup k verejnému aj súkromnému financovaniu s cieľom urýchliť investície potrebné na zvýšenie výrobných kapacít.

Identifikovať, monitorovať a predvídať slabé miesta a nedostatok

Tento akt zabezpečí potrebné zhromažďovanie informácií na úrovni EÚ a umožní Komisii a členským štátom predvídať nedostatky ovplyvňujúce bezpečnosť dodávok munície a rakiet. Na tento účel Komisia spolu s členskými štátmi v súlade so spoločnou pracovnou skupinou pre obranné obstarávanie vykoná mapovanie s cieľom určiť a priebežne monitorovať dostupnosť munície a rakiet, ako aj ich komponentov a príslušných vstupov. Táto činnosť poskytne lepšie informácie o využívaní finančnej podpory a regulačných opatrení.

Viac..  EÚ vyzýva Rusko na zastavenie eskalácie napätia a nezodpovednej rétoriky

Zabezpečiť bezpečnosť dodávok

Regulačné opatrenia predpokladané v tomto akte ochránia vnútorný trh pred akýmikoľvek súčasnými alebo potenciálnymi zistenými poruchami, a tým posilnia odolnosť obrannej technologickej a priemyselnej základne EÚ (EDTIB), ako aj zaručia bezpečnosť dodávok munície a rakiet.

Komisia navrhuje najmä:

 • dočasné núdzové opatrenia, ako napríklad možnosť aktivovať na žiadosť obstarávajúceho členského štátu a po dohode s dotknutými členskými štátmi prioritné objednávky pre príslušné európske spoločnosti;
 • cielené opatrenia na urýchlenie administratívnych procesov na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom podpory uprednostňovania príslušných procesov udeľovania povolení a certifikácie;
 • prispôsobené opatrenia zamerané na urýchlenie spoločného obstarávania (členské štáty budú mať možnosť otvoriť existujúcu rámcovú dohodu pre iné členské štáty, ktoré pôvodne neboli jej zmluvnou stranou) a prevodov (prevody budú oslobodené od predchádzajúceho povolenia v rámci Európskej únie).

Ďalšie kroky

Vzhľadom na naliehavosť situácie Komisia do piatich týždňov po dosiahnutí dohody o trojcestnom prístupe v Rade Európskej únie prijala tento návrh nariadenia ako vysoko prioritnú záležitosť a postúpi ho spoluzákonodarcom. Komisia počíta s rýchlym prijatím do leta 2023, aby mohla začať podporovať zvyšovanie výrobných kapacít obranného priemyslu EÚ v oblasti munície a rakiet. Nástroj sa prestane uplatňovať v polovici roku 2025.

Súvislosti

Európska rada sa 20. marca dohodla na trojsmernom prístupe, v ktorom vyzvala členské štáty, aby spoločne obstarali muníciu a na požiadanie aj rakety, aby doplnili svoje zásoby a zároveň umožnili pokračovanie podpory pre Ukrajinu. Keďže toto spoločné úsilie môže byť účinné len vtedy, ak dodávateľská strana EÚ dokáže včas dodať požadované obranné výrobky, Rada vyzvala Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na urýchlenú podporu zvýšenia výrobných kapacít európskeho obranného priemyslu, zabezpečenie dodávateľských reťazcov, uľahčenie účinných postupov obstarávania, riešenie nedostatkov vo výrobných kapacitách a podporu investícií vrátane prípadnej mobilizácie rozpočtu EÚ. Tieto tri okruhy sú navzájom prepojené a budú sa realizovať súbežne.

Ako sa uvádza v spoločnom oznámení o analýze nedostatkov v investíciách do obrany a o ďalšom postupe, roky nedostatočných investícií do obrany viedli k nedostatkom v spôsobilostiach aj v priemysle Európskej únie. Protiprávna agresívna vojna Ruska proti Ukrajine prispela k výraznému zvýšeniu globálneho dopytu po špecifických obranných výrobkoch, najmä po munícii a raketách, čo viedlo k nesúladu medzi výrobnou kapacitou a dopytom.

V júli 2022 Komisia predložila Akt o posilnení európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA), ktorého cieľom je podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi vo fáze obstarávania s cieľom vyplniť najnaliehavejšie a najkritickejšie medzery, a to na základe spolupráce. Komisia vyzýva spoluzákonodarcov, aby urýchlene dospeli k dohode.

V tejto súvislosti v uplynulom roku spoločná pracovná skupina pre obranné obstarávanie (Európska komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska obranná agentúra) podporila koordináciu najnaliehavejších a najkritickejších potrieb členských štátov a vypracovala mapu dodávateľských kapacít európskeho obranného priemyslu na uspokojenie zisteného dopytu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál o Ukrajine: Cesta k členstvu v EÚ je zložitý proces, ktorý ponúka veľké podnikateľské príležitosti

Samit “Mind Entrepreneur” v Kyjeve. 🇪🇺🇺🇦 Som veľmi rád, že som mal tú česť prednášať …

Consent choices