hracky, nebezpecne
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia posilňuje ochranu detí pred nebezpečnými hračkami

Európska komisia navrhla nariadenie o bezpečnosti hračiek, ktorým sa upravujú súčasné pravidlá na ochranu detí pred potenciálnymi rizikami, ktoré predstavujú hračky. Hračky uvádzané na trh EÚ už patria medzi najbezpečnejšie na svete. Navrhovanými pravidlami sa táto ochrana ešte viac posilní, najmä pokiaľ ide o ochranu pred škodlivými chemikáliami. Ich cieľom je takisto znížiť vysoký počet nebezpečných hračiek, ktoré sa stále predávajú v EÚ, najmä online, čím sa posilnia rovnaké podmienky pre hračky vyrobené v EÚ a dovezené hračky. Zároveň budú naďalej zabezpečovať voľný pohyb hračiek v rámci jednotného trhu.

Návrhom sa na základe existujúcich pravidiel aktualizujú bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať, aby sa mohli uvádzať na trh v EÚ, bez ohľadu na to, či sú vyrobené v EÚ alebo inde. Konkrétne sa dnešný návrh zameriava na:

  • Zvýšenie ochrany pred škodlivými chemikáliami: V návrhu sa nielen zachováva súčasný zákaz karcinogénnych látok, mutagénnych látok či látok poškodzujúcich reprodukciu, ale zakazuje sa ním aj používanie iných škodlivých chemikálií v hračkách. Návrh sa zameriava na chemikálie, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre deti. Napríklad sa ním zakáže, aby sa v hračkách používali chemikálie, ktoré majú vplyv na endokrinný systém (endokrinné disruptory), a chemikálie, ktoré majú vplyv na dýchaciu sústavu alebo sú toxické pre konkrétny orgán.
  • Posilnenie presadzovania pravidiel: Návrhom sa zabezpečuje, že v EÚ sa budú predávať len bezpečné hračky. Všetky hračky budú musieť mať digitálny pas výrobku, ktorý bude obsahovať informácie o súlade s navrhovaným nariadením. Dovozcovia budú musieť na hraniciach EÚ predkladať digitálne pasy výrobkov v prípade všetkých hračiek, a to aj hračiek, ktoré sa predávajú online. Nový informačný systém bude kontrolovať všetky digitálne pasy výrobkov na vonkajších hraniciach a identifikovať zásielky, ktoré si vyžadujú podrobné colné kontroly. Za vykonávanie kontrol hračiek budú naďalej zodpovedať vnútroštátni inšpektori. Ak sa navyše objavia nebezpečné hračky predstavujúce riziká, ktoré nie sú v nariadení jasne uvedené, návrh zaisťuje, aby Európska komisia mala právomoc požadovať ich stiahnutie z trhu.
Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Súvislosti

Hračky sú regulované smernicou 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. V existujúcej smernici sa stanovujú bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať, aby sa mohli uvádzať na trh v EÚ, bez ohľadu na to, či sú vyrobené v EÚ alebo v tretích krajinách. Uľahčuje sa tým voľný pohyb hračiek v rámci jednotného trhu.

Po vyhodnotení smernice však Komisia zistila niekoľko nedostatkov v praktickom uplatňovaní smernice od jej prijatia v roku 2009. Predovšetkým je potrebná vyššia úroveň ochrany pred možnými rizikami v súvislosti s hračkami, najmä pred rizikami, ktoré predstavujú škodlivé chemikálie. V hodnotení sa takisto dospelo k záveru, že smernica sa musí vykonávať efektívnejšie, najmä pokiaľ ide o online predaj.

Okrem toho sa v stratégii EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti vyzýva na posilnenie ochrany spotrebiteľov a zraniteľných skupín pred najškodlivejšími chemikáliami. V dôsledku toho Komisia predkladá tieto nové pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa v EÚ predávali len bezpečné hračky.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices