zdravotne postihnuti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhuje parkovací preukaz a preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Európska komisia dnes predstavila legislatívny návrh, ktorý uľahčí osobám so zdravotným postihnutím uplatňovať si právo na slobodný pohyb. Na cestách v inom členskom štáte im zaručí rovnoprávny prístup k osobitným podmienkam, preferenčnému zaobchádzaniu a parkovacím právam. Komisia vo svojom návrhu zavádza štandardizovaný preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím a vylepšuje aktuálny európsky parkovací preukaz pre ne. Oba preukazy sa budú uznávať v celej EÚ.

Preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Keď ľudia nemajú uznaný štatút zdravotného postihnutia v zahraničí, nemôžu pri pobyte v iných členských štátoch využiť osobitné podmienky a preferenčné zaobchádzanie, ako je napríklad voľný a/alebo prioritný prístup, znížené poplatky alebo osobná asistencia. Komisia v snahe tento problém riešiť navrhuje zaviesť štandardizovaný preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím.

Preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím bude slúžiť ako uznávaný dôkaz o zdravotnom postihnutí v celej EÚ zaručujúci rovnoprávny prístup k osobitným podmienkam a preferenčnému zaobchádzaniu pri súkromných i verejných službách. Zahŕňa to napríklad dopravu, kultúrne podujatia, múzeá, rekreačné a športové centrá, či zábavné parky. Preukaz budú vydávať príslušné vnútroštátne orgány dodatočne k existujúcim vnútroštátnym preukazom a osvedčeniam.

Zlepšený európsky parkovací preukaz

Pre mnohých ľudí so zdravotným postihnutím súkromný automobil zostáva najlepšou možnosťou, ako cestovať a nezávisle sa pohybovať – je zárukou ich samostatnosti. Navrhované zlepšenia aktuálneho európskeho parkovacieho preukazu umožnia osobám so zdravotným postihnutím mať prístup k rovnakým právam pri parkovaní, ktoré platia v inom členskom štáte. Parkovací preukaz bude mať záväzný spoločný formát, ktorý nahradí vnútroštátne parkovacie preukazy pre osoby so zdravotným postihnutím a bude uznávaný v celej EÚ.

Zaručená dostupnosť preukazov

V záujme jednoduchšieho používania preukazov a zníženia administratívnej záťaže budú členské štáty podľa navrhovanej smernice povinné:

  • zabezpečiť preukazy vo fyzickej i digitálnej verzii,
  • sprístupniť podmienky a pravidlá vydávania alebo rušenia preukazov v jednoducho dostupných formátoch,
  • zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb ponúkali informácie o osobitných podmienkach a preferenčnom zaobchádzaní ľuďom so zdravotným postihnutím v jednoducho dostupných formátoch.

Ak má byť dodržiavanie pravidiel zaručené, členské štáty musia zaistiť, aby osoby so zdravotným postihnutím, ich zastupujúce organizácie a príslušné verejné orgány mohli v prípade potreby konať na základe vnútroštátneho práva. Po zavedení smernice do vnútroštátneho práva by členské štáty mali v prípade porušenia pravidiel ukladať pokuty a nápravné opatrenia.

Viac..  V Európe rastie počet prípadov chorôb prenášaných komármi

Ďalšie kroky

O návrhu Komisie bude teraz rokovať Európsky parlament a Rada. V návrhu sa stanovuje, že po jeho prijatí budú mať členské štáty 18 mesiacov na to, aby zakomponovali ustanovenia smernice do svojho vnútroštátneho práva.

Súvislosti

Komisia ohlásila navrhovanú smernicu, v ktorej sa stanovuje preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre ne v stratégii EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Návrh predstavuje príspevok k vykonávaniu Dohovoru Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím v EÚ. EÚ a všetky jej členské štáty sú zmluvnou stranou tohto dohovoru. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím zmluvným štátom ukladá povinnosť uznávať práva týchto osôb na slobodu pohybu rovnoprávne s ostatnými. Takisto zmluvným štátom adresuje výzvu prijať účinné opatrenia na zabezpečenie osobnej mobility osôb so zdravotným postihnutím v čo najviac samostatnej miere. Okrem iného majú ľuďom so zdravotným postihnutím uľahčiť osobnú mobilitu spôsobom a v čase podľa vlastného výberu a za finančne dostupné náklady. Návrh je takisto v súlade so zásadami rovností príležitostí a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím ukotvenými v Európskom pilieri sociálnych práv.

Táto iniciatíva vychádza z výsledkov pilotného projektu preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý prebiehal od roku 2016 do roku 2018 v Belgicku, na Cypre, v Estónsku, vo Fínsku, na Malte, v Rumunsku, Slovinsku a Taliansku. Okrem toho zahŕňa aj poznatky z nedávnej verejnej konzultácie, ktorá zaznamenala vyše 3 300 odpovedí, pričom 78 % bolo od ľudí so zdravotným postihnutím.

O mam

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Európsky parlament prijíma preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím pre celú EÚ

Európski poslanci dali poslednú zelenú európskemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím a európskemu parkovaciemu …

Consent choices