Europoslanci prijali nové pravidlá na ochranu spotrebiteľov pred privysokým dlhom

Európsky parlament uskutočnil záverečné hlasovanie o opatreniach na ochranu spotrebiteľov pred pohľadávkami z kreditných kariet, prečerpaniami a nevhodnými úvermi.

Cieľom novej smernice o spotrebiteľských úveroch, na ktorej sa už dohodli vyjednávači Parlamentu a Rady v decembri 2022, je zabezpečiť hladké fungovanie úverových trhov a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. Právne predpisy, ktoré sa budú vzťahovať na zmluvy o úvere do výšky 100,000 EUR, boli prijaté 608 hlasmi za, pričom 8 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania.

Posúdenie úverovej bonity

Členské štáty budú od veriteľa vyžadovať, aby pred uzavretím zmluvy o úvere vykonal dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa v jeho záujme a zabránil tak nezodpovedným postupom pri poskytovaní úverov a nadmernému zadlženiu. Posúdením by sa mala overiť schopnosť spotrebiteľa plniť si svoje povinnosti.

Poslanci zabezpečili opatrenie chrániace osoby, ktoré sa vyliečili z rakoviny. Ak žiadajú o úver, na ktorý sa vyžaduje poistenie, majú „právo na zabudnutie“ po príslušnom časovom období, aby ich predchádzajúce ochorenie neovplyvňovalo sadzby poistenia.

Ochrana spotrebiteľa

Nebankoví veritelia a sprostredkovatelia úverov (okrem mikropodnikov a malých a stredných podnikov) budú podliehať postupu udeľovania povolení a registrácii a dohľadu zo strany nezávislých vnútroštátnych orgánov.

Úverová reklama by mala vždy obsahovať jasné a zreteľné upozornenie, že požičiavanie peňazí stojí peniaze. Europoslancom sa tiež podarilo zahrnúť opatrenia, ako sú stropy poplatkov, s cieľom zabrániť zneužívaniu a zabezpečiť, aby spotrebiteľom nebolo možné účtovať nadmerné úrokové sadzby, ročné sadzby alebo poplatky za úvery alebo celkové úverové náklady.

Vďaka možnostiam prečerpania a prekračovania výšky úverov, ktoré sú čoraz bežnejšie a nákladnejšie, budú tieto finančné produkty regulované s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľa a zabrániť nadmernému zadlženiu.

Viac..  Ukrajina rokuje o dodávkach plynu z Azerbajdžanu do EÚ

Právo na odstúpenie od zmluvy a predčasné splatenie

Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby spotrebitelia mali právo odstúpiť od zmluvy o úvere bez akéhokoľvek dôvodu do 14 dní. Spotrebitelia budú mať právo na predčasné splatenie úveru a zníženie celkových nákladov na úver. Predzmluvné informácie by mali jasne špecifikovať, ako sa má táto náhrada vypočítať.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňe Kateřina Konečná (Ľavica, CZ) povedala: „Nová smernica o spotrebiteľských úveroch poskytuje významnú ochranu osobám, ktoré sa rozhodnú pre úver. Považujeme za náš najväčší úspech, že tí, ktorí prežili rakovinu, budú mať „právo na zabudnutie“ ako súčasť nových pravidiel. Tí, ktorí sa zotavujú z rakoviny a žiadajú o pôžičku, na ktorú sa vyžaduje poistenie, nebudú diskriminovaní vo svojich poistných podmienkach. Takisto sme sa uistili, že inzerenti jasne upozornia spotrebiteľov, že požičiavanie peňazí stojí peniaze a najškodlivejšie formy reklamy budú zakázané.“

Ďalší postup

Smernice nadobúdajú účinnosť dvadsiatym dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať potom dva roky na prijatie potrebných zákonov a správnych opatrení a tri roky na ich uplatnenie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Grecko

Grécko plánuje splatiť eurozóne zo záchranných úverov predčasne 8 miliárd eur

Grécko plánuje krajinám eurozóny splatiť v tomto roku 8 miliárd eur zo záchranných úverov, ktoré …

Consent choices