Pracovníci odtraňujú azbest. PHOTO: © European Parliament 2012 Souce : EP

Vystavenie azbestu: Europoslanci prijali zákon na silnejšiu ochranu pracovníkov

Európsky parlament schválil nové pravidlá na ochranu pracovníkov EÚ pred zdravotnými rizikami súvisiacimi s azbestom a na zlepšenie včasného odhaľovania azbestu.

V utorok plénum schválilo 614 hlasmi za, pričom 2 boli proti a 4 sa zdržali hlasovania, smernicu, na ktorej sa už zhodla s členskými štátmi, a ktorou sa zníži limit vystavenia azbestu pri práci, a vyzýva na používanie modernejších a presnejších technológií na zistenie prítomnosti tenkých azbestových vlákien.

Nižšia úroveň expozície

Cieľom zákona je znížiť vystavenie azbestovým vláknam na najnižšiu možnú úroveň. Limit expozície pri práci (OEL) bude desaťkrát nižší, pretože limitná hodnota sa zníži z 0,1 na 0,01 vlákien azbestu na centimeter kubický (cm³) bez prechodného obdobia. Po maximálnom prechodnom období šiestich rokov budú musieť členské štáty prejsť na modernejšie a citlivejšie technológie, ktoré dokážu detekovať vlákna, konkrétne elektrónovú mikroskopiu. Potom budú mať možnosť buď znížiť úroveň azbestu na 0,002 vlákna na cm³ s výnimkou tenkých vlákien, alebo na 0,01 azbestových vlákien na cm³ vrátane tenkých vlákien.

Nové pravidlá zahŕňajú aj nové požiadavky na silnejšiu ochranu pracovníkov. Budú musieť nosiť individuálne ochranné a dýchacie prostriedky, oblečenie bude musieť byť bezpečne vyčistené, bude existovať dekontaminačný postup a tiež požiadavky na vysoko kvalitnú odbornú prípravu pracovníkov. Spravodajkyňa spisu Véronique Trillet-Lenoir zomrela 9. augusta 2023 pred konečným prijatím smernice.

Vyhlásenie

Predseda Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Dragoş Pîslaru (Renew, RO) uviedol: „Priblížili sme sa o krok bližšie k budúcnosti bez azbestu. Dnešné prijatie je súčasťou veľkého dedičstva Veronique Trillet-Lenoir, ktorá neúnavne bojovala za zdravie európskych občanov. Tieto nové pravidlá týkajúce sa azbestu drasticky znižujú úroveň azbestu, ktorému sú pracovníci vystavení, a chránia ich pred nebezpečným karcinogénom. Keďže však neexistuje bezpečná úroveň vystavenia účinkom azbestu, nové pravidlá chránia aj pracovníkov tým, že im poskytujú ochranné odevy a dýchacie prostriedky a chránia tých, ktorí sú v prvej línii vlny obnovy budov.“

Viac..  Štyria z desiatich zamestnancov ECB trpia syndrómom vyhorenia

Ďalší postup

Rada bude musieť toto znenie formálne schváliť pred jeho uverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti.

Súvislosti

Azbest je mimoriadne nebezpečný karcinogén, ktorého prítomnosť je problémom v mnohých odvetviach, ako je výstavba, renovácia a hasenie požiarov. Je to zďaleka najväčšia príčina rakoviny súvisiacej s prácou: 78 % prípadov rakoviny z povolania uznaných v členských štátoch EÚ súvisí s vystavením azbestu. Napriek tomu, že všetky formy azbestu sú v EÚ zakázané od roku 2005, azbestové vlákna sú stále prítomné v miliónoch budov a infraštruktúre, pričom v Európe ročne zabije viac ako 70 000 ľudí.

Hoci sa v Zelenej dohode EÚ podporuje obnova budov s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť a zabezpečiť prechod na čistú energiu, znamená to tiež, že pracovníci sú vystavení zvýšenému riziku rakoviny z povolania. Týmito novými pravidlami sa EÚ snaží splniť záväzky prijaté v Európskom pláne boja proti rakovine a v Akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv.

Prijatím týchto právnych predpisov Parlament reaguje na očakávania občanov, pokiaľ ide o spoločné minimálne normy zdravotnej starostlivosti na úrovni EÚ, ako aj zabezpečenie noriem dôstojnej práce vo všetkých globálnych hodnotových reťazcoch, ako sa uvádza v návrhoch 10 ods. 1 a 19 ods. 2 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

potraviny, spotrebitel, supermarket

Europarlament chce zlepšiť ochranu spotrebiteľov pred zavádzajúcimi tvrdeniami

Európsky parlament prijal svoje stanovisko k zavedeniu systému overovania a predbežného schvaľovania environmentálnych marketingových tvrdení …

Consent choices