Alex BRENNINKMEIJER
Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov. PHOTO: © European Union- EP

Európski audítori: Celkovú výkonnosť fondu obnovy EÚ nemožno dostatočne zmerať

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), známy ako fond obnovy EÚ, má nedostatky v systéme monitorovania a je nedostatočný na meranie celkovej výkonnosti. Vyplýva to z utorňajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA). Audítori uviedli, že hoci existujúci systém pomáha sledovať pokrok členských štátov pri zavádzaní reforiem a investícií, neposkytuje úplný obraz o tom, ako financované projekty prispievajú k cieľom RRF, ako je zabezpečenie zelenšieho a odolnejšieho hospodárstva EÚ.

Hodnota RRF je 723 miliárd eur – 338 miliárd eur vo forme nenávratných grantov a 385 miliárd eur vo forme úverov. Reformy a investície financované cez RRF by mali patriť do šiestich politických pilierov, vrátane zelenej a digitálnej transformácie. Eurokomisia vypláca financie podľa toho, ako krajiny dosahujú míľniky a ciele spojené s reformami a investíciami, nie na základe skutočných nákladov. „Fond obnovy poskytuje členským štátom viac peňazí ako kedykoľvek predtým, ale občania musia vedieť, či sa plnia jeho ciele a ako sa vynakladajú peniaze. Nachádzame sa v situácii, keď sa o najväčšom fonde EÚ tvrdí, že je založený na výkonnosti, no hoci môžeme merať pokrok, výkonnosť už nie,“ uviedla Ivana Maletičová, členka EDA zodpovedná za túto správu.

Monitorovanie výkonnosti RRF je založené na dvoch prvkoch – na míľnikoch a cieľoch na sledovanie napredovania reforiem a investícií členských štátov a na 14 vopred stanovených spoločných ukazovateľoch na monitorovanie úspechu pri plnení cieľov RRF. Audítori zistili, že tieto dva prvky nepostačujú na posúdenie výkonnosti RRF. Hoci míľniky a ciele pomáhajú sledovať pokrok pri uskutočňovaní reforiem a investícií v členských štátoch, sú len krokmi vo vykonávaní a vo veľkej miere sa zameriavajú na financovanie projektov namiesto merania výsledkov (napríklad počet zamestnaných osôb, úspory spotreby energie a zníženie emisií CO2).

Viac..  Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Väčšina spoločných ukazovateľov nemeria výsledky a často neposkytuje dostatok informácií o tom, ako projekty prispievajú k cieľom RRF. Dôvodom je, že niektoré reformy a investície nemožno spojiť so žiadnym ukazovateľom, napríklad veľké štrukturálne reformy (reforma trhu práce a súdnictva, hospodárska reforma) alebo investície do infraštruktúry a verejnej dopravy. Spoločné ukazovatele okrem toho ciele RRF pokrývajú len čiastočne – neexistuje ukazovateľ, ktorý by sa vzťahoval na oblasti ako právny štát, finančný sektor alebo zdaňovanie.

Pokiaľ ide o údaje o míľnikoch a cieľoch, EK a členské štáty majú väčšinou dostatočné systémy na zabezpečenie kvality. Audítori však našli aj nedostatky a zdôrazňujú, že pretrvávajú riziká pre spoľahlivosť údajov, najmä pokiaľ ide o tých, ktorí dostávajú finančné prostriedky. Online hodnotiaca tabuľka EK pre RRF je zavádzajúca v tom, ako sa v nej prezentuje pokrok fondu v rámci šiestich pilierov. Komisia nezhromažďuje údaje o peniazoch vynaložených v členských štátoch, jej správy vychádzajú z odhadov, audítori ju preto vyzvali, aby zlepšila podávanie správ o fonde a vytvorila plnohodnotný systém monitorovania výkonnosti pre budúce nástroje financovania, ktoré nie sú založené na nákladoch.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Slovenské regióny dostanú šancu na rozvoj vďaka Fondu obnovy a odolnosti

Košice budú v piatok 26. 5. 2023 hostiť významnú konferenciu európskeho formátu „Cesta k obnove“ …

Consent choices