veterna energia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zavádza opatrenia na podporu európskeho odvetvia veternej energie

EÚ si nedávno stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2030 aspoň 42,5 % energie z obnoviteľných zdrojov, no má ambície dosiahnuť až 45 %. Na to treba masívne zvýšiť inštalovaný výkon veterných parkov s očakávaným rastom z 204 GW v roku 2022 na viac ako 500 GW v roku 2030. Hoci je odvetvie veternej energie historickým úspechom EÚ, jeho budúci rast čelí celému radu jedinečných výzev: nedostatočnému a neistému dopytu, pomalému a zložitému udeľovaniu povolení, nedostatočnému prístupu k surovinám, vysokej inflácii a cenám komodít, nepriaznivej koncepcii vnútroštátnych verejných súťaží, rastúcemu tlaku zo strany medzinárodných konkurentov a rizikám súvisiacim s dostupnosťou kvalifikovanej pracovnej sily.

Táto situácia si vyžaduje okamžité opatrenia. Preto v súlade s tým, čo oznámila minulý mesiac predsedníčka von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie, Európska komisia aktuálne predložila európsky akčný plán pre odvetvie veternej energie s cieľom zabezpečiť, aby sa pri prechode na čistú energiu nezabudlo na konkurencieschopnosť priemyslu a aby veterná energia bola aj naďalej úspechom EÚ.

Akčný plán pomôže zachovať zdravý a konkurencieschopný dodávateľský reťazec veternej energie s jasnou a bezpečnou databázou projektov, prilákať potrebné financovanie a súťažiť za rovnakých podmienok na celom svete.  Sprevádza ho oznámenie o plnení ambícií EÚ v oblasti energie na mori vrátane veternej energie, pričom nadväzuje na stratégiu EÚ v oblasti energie na mori prijatú pred tromi rokmi. 

Spoločná európska reakcia rieši jedinečnú kombináciu výziev

V akčnom pláne sa stanovujú okamžité opatrenia, ktoré majú Komisia, členské štáty a priemysel prijať spoločne; vychádzajú z existujúcich politík a právnych predpisov a zameriavajú sa na šesť hlavných oblastí:

  • Urýchlené zavádzanie prostredníctvom zvýšenej predvídateľnosti a rýchlejšieho udeľovania povolení.  V roku 2022 pribudlo rekordných 16 GW inštalovaného výkonu veterných elektrární, čo predstavuje nárast o 47 % v porovnaní s rokom 2021. Je to však výrazne pod úrovňou 37 GW/rok, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. Komisia v spolupráci s členskými štátmi začína iniciatívu „Accele-RES“, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa urýchlene začali vykonávať revidované pravidlá EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, pričom sa kladie väčší dôraz na digitalizáciu povoľovacích procesov a na technickú pomoc členským štátom. Okrem toho vyzýva členské štáty, aby zlepšili viditeľnosť zoznamu projektov prostredníctvom prísľubov v oblasti veternej energie, transparentných kalendárov aukcií a dlhodobého plánovania. V neposlednom rade Komisia v priebehu tohto roku podporí potrebné rozšírenie elektrizačných sústav prostredníctvom akčného plánu v tejto oblasti.
  • Zdokonalená koncepcia aukcií. Na základe navrhovaného aktu o emisne neutrálnom priemysle a reformy koncepcie trhu s elektrinou bude Komisia podporovať členské štáty pri zlepšovaní podoby aukcií pomocou dobre navrhnutých a objektívnych kritérií, ktoré odmeňujú zariadenia s vyššou pridanou hodnotou a zabezpečujú, aby sa projekty realizovali v plnej miere a včas. Pokiaľ ide o situáciu mimo EÚ, projekty Global Gateway zvýšia využívanie strategických noriem v oblasti verejného obstarávania. V akčnom pláne sa takisto predpokladá posúdenie kybernetickobezpečnostných rizík.
  • Prístup k financovaniu. S cieľom urýchliť investície do výroby veternej energie v Európe a jej financovanie Komisia uľahčí prístup k financovaniu zo strany EÚ, najmä prostredníctvom Inovačného fondu, zatiaľ čo Európska investičná banka (EIB) poskytne záruky na zníženie rizika.  Komisia takisto nabáda členské štáty, aby na podporu výroby veternej energie v EÚ v plnej miere využívali flexibilitu, ktorú poskytuje zmenený dočasný krízový a prechodný rámec štátnej pomoci.
  • Spravodlivé a konkurencieschopné medzinárodné prostredie.  S cieľom zabezpečiť, aby odvetvie veternej energie fungovalo za rovnakých podmienok, Komisia pozorne monitoruje možné nekalé obchodné praktiky, z ktorých majú prospech zahraniční výrobcovia veternej energie, a bude naďalej využívať obchodné dohody na uľahčenie prístupu na zahraničné trhy a zároveň bude podporovať prijatie noriem EÚ a medzinárodných noriem pre toto odvetvie. Komisia bude takisto spolupracovať s investormi s cieľom identifikovať a riešiť prekážky brániace investíciám.
  • Zručnosti.  Rozsiahle partnerstvá v oblasti zručností pre energiu z obnoviteľných zdrojov budú kľúčovým fórom na rozvoj projektov rozvoja zručností. Prostredníctvom aktu o emisne neutrálnom priemysle Komisia uľahčí aj spustenie európskych akadémií zručností pre emisne neutrálny priemysel – vrátane jednej akadémie venovanej odvetviu veternej energie, ktoré sú určené na podporu opatrení členských štátov zameraných na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovníkov. Akadémie budú rozvíjať obsah vzdelávania a učebné materiály a budú sa zameriavať na odbornú prípravu 100 000 študentov do troch rokov od ich založenia.
  • Zapojenie priemyslu a záväzky členských štátov.  Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi a odvetvím veternej energie na charte EÚ o veternej energii s cieľom zlepšiť podmienky umožňujúce európskemu odvetviu veternej energie udržať si konkurencieschopnosť.
Viac..  EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Nová vízia zrýchleného rozmiestňovania veterných parkov na mori

Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch významne prispeje k cieľom EÚ v oblasti klímy a energetiky veterná energia na mori. V nadväznosti na stratégiu pre energiu z morských obnoviteľných zdrojov z roku 2020 sa členské štáty nedávno dohodli na ambicióznych nových cieľoch v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov na mori do roku 2050, ktorých súčasťou sú priebežné ciele na roky 2030 a 2040 pre každú z piatich morských oblastí EÚ.

V roku 2022 dosiahol kumulatívny inštalovaný výkon EÚ27 na mori 16,3 GW. To znamená, že na preklenutie rozdielu medzi 111 GW, ku ktorým sa zaviazali členské štáty, a výkonom z roku 2022 musíme nainštalovať v priemere takmer 12 GW/rok, čo je 10-krát viac ako v prípade nových 1,2 GW nainštalovaných v minulom roku.

Preto Komisia zdvojnásobila svoje úsilie konkrétne na podporu odvetvia obnoviteľných zdrojov energie na mori tým, že zavedie ďalšie opatrenia na: posilnenie sieťovej infraštruktúry a regionálnej spolupráce, zrýchlenie povoľovacieho procesu, zabezpečenie námorného priestorového plánovania, posilnenie odolnosti infraštruktúry, podporu výskumu a inovácií a rozvoj dodávateľských reťazcov a zručností.

Súvislosti

V rámci Európskej zelenej dohody, ako aj plánu REPowerEU na čo najskoršie opätovné získanie energetickej nezávislosti a ukončenie dovozu ruských fosílnych palív, sú obnoviteľné zdroje energie kľúčovým prvkom plánu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. EÚ v rámci legislatívneho balíka Fit for 55 stanovila legislatívne ciele pre zrýchlené zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a uľahčuje tento proces prostredníctvom revidovaného nariadenia o TEN-E, ktoré posilňuje rámec pre cezhraničné projekty vrátane sústav na mori. Pri prechode na emisne neutrálne hospodárstvo bude konkurencieschopnosť EÚ vo veľkej miere závisieť od jej schopnosti vyvíjať a vyrábať doma čisté technológie, ktoré tento prechod umožňujú, vrátane veternej energie na pevnine a na mori. Začiatkom tohto roka Komisia predstavila priemyselný plán Zelenej dohody a predovšetkým navrhla akt o emisne neutrálnom priemysle a akt o kritických surovinách na podporu domácej výrobnej kapacity emisne neutrálnych technológií.

O mam

Odporúčame pozrieť

veterne turbiny

Osem štátov na pobreží Baltského mora sa dohodlo na zvýšení kapacity na výrobu veternej energie

Osem členských štátov Európskej únie, ktoré sú na pobreží Baltského mora, sa dohodlo na zvýšení …

Consent choices