erasmus
Ilustračné PHOTO © European Union.

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne 26 000 projektov a bol prínosom pre viac ako 73 000 organizácií. Poskytol príležitosti pre viac ako 1,2 milióna študentov, vzdelávajúcich sa osôb, profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Toto sú hlavné výsledky výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2022, ktorú Komisia predstavila na 6. európskom samite o vzdelávaní. Zo správy vyplýva, že v roku 2022 program splnil svoje ciele s vysokou mierou čerpania a efektívnym využívaním finančných prostriedkov. Uvádza sa v nej, že program naďalej rastie. Program Erasmus+ s rozpočtom približne 26,2 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2027 (takmer dvojnásobok finančných prostriedkov dostupných v rokoch 2014 – 2020) kladie silný dôraz na sociálnu inklúziu, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti na demokratickom živote.

Správa za rok 2022 poskytuje prehľad o vplyve programu Erasmus+ na životy miliónov ľudí, ktorí sa zúčastňujú na rôznych aktivitách v rámci mobility v Európe a mimo nej. Mobilita vzdelávajúcich sa osôb, zamestnancov a mladých ľudí je hlavnou náplňou programu Erasmus+. Má pozitívny vplyv na ich vzdelávací, sociálny, osobný a profesijný rozvoj a posilňuje pocit európskej identity. Miera mobility sa takisto vrátila na úroveň spred pandémie.

S celkovým rozpočtom viac ako 4 miliardy EUR v roku 2022, čo je o 38 % viac ako v predchádzajúcom roku, sa program Erasmus+ ešte viac sprístupnil malým organizáciám a stal sa inkluzívnejším pre osoby s nedostatkom príležitostí. Program Erasmus+ vďaka svojmu zameraniu na inklúziu a rozmanitosť podporil v roku 2022 134 000 osôb s nedostatkom príležitostí, aby využili aktivitu v rámci mobility. Patria sem osoby so zdravotným postihnutím a migranti, ako aj občania EÚ, ktorí žijú v odľahlých oblastiach alebo čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam.

Program je takisto zelenší a digitálnejší. V roku 2022 sa v rámci 1 300 projektov spolupráce s rozpočtom 592 miliónov EUR podporili ciele zamerané na životné prostredie a boj proti zmene klímy, čo svedčí o pretrvávajúcej snahe programu o zelenú transformáciu. Program takisto pokračoval v podpore digitálnej transformácie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania: v roku 2022 sa viac ako 1 650 projektov tvorených v spolupráci s celkovým rozpočtom 744 miliónov EUR týkalo digitálnej transformácie.

Erasmus+ zohráva kľúčovú úlohu aj pri posilňovaní európskej identity a hodnôt a pri prispievaní k demokratickejšej Únii. Približne 340 miliónov EUR z rozpočtu na rok 2022 sa využilo na financovanie 1 200 projektov spolupráce na podporu účasti na demokratickom živote.

Program Erasmus+ poskytol od svojho vzniku v roku 1987 až do konca roka 2022 príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, prácu a dobrovoľnícku činnosť v zahraničí približne 14 miliónom ľudí. V nasledujúcich rokoch bude program Erasmus+ vďaka silnej podpore zo strany inštitúcií EÚ a členských štátov naďalej poskytovať viac príležitostí na vzdelávanie a účasť na nadnárodných projektoch.

Viac..  Štipendiá Curie-Skłodowskej: Vyše tisíc výskumných pracovníkov dostane granty v hodnote 260 miliónov

Komisia v súčasnosti pripravuje komplexné hodnotenie programu Erasmus+ a do konca roka 2024 predloží svoju hodnotiacu správu ostatným inštitúciám EÚ. Výsledky a odporúčania hodnotenia budú podkladom pre vykonávanie súčasného programu a prípravu jeho nástupcu po roku 2027.

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2024 bola otvorená 28. novembra 2023.

Súvislosti

Program Erasmus bol vytvorený v roku 1987 a v tom čase poskytol príležitosti na vzdelávaciu mobilitu 3 000 univerzitným študentom. Odvtedy došlo v priebehu rokov k podstatným zmenám programu Erasmus, keď sa program modernizoval a otvoril novým krajinám. V roku 2014 sa program premenoval na Erasmus+, aby aj jeho názov zachytával skutočnosť, že sa rozšíril na všetky oblasti vzdelávania, ako aj na mládež a šport. Program ponúka jednotlivcom všetkých vekových kategórií príležitosti študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo sa vzdelávať v zahraničí prostredníctvom širokej škály účastníckych organizácií.

Dnes je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo takmer 14 miliónov ľudí. Ponúka príležitosti na spoluprácu a mobilitu v školskom vzdelávaní pre žiakov i učiteľov, v odbornom vzdelávaní a príprave, vo vysokoškolskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých, ako aj projekty pre učňov, mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a aj pre športových trénerov.

Program Erasmus+ zohrával kľúčovú úlohu aj v reakcii Komisie na ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine. Komisia okamžite prijala opatrenia na podporu ukrajinských študentov, mladých ľudí, učiteľov, pedagógov a profesorov prostredníctvom programu Erasmus+. V rámci programu sa podporili aj vzdelávajúce sa osoby z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnutých pol milióna učebníc.

V období rokov 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur doplneným zdrojmi z externých nástrojov EÚ vo výške približne 2,2 miliardy eur. Cieľom programu je tak podporiť ešte viac ľudí a nápadov v Európe i za jej hranicami. V súčasnom programovom období sa do programu Erasmus+ začlenila aj iniciatíva DiscoverEU. V roku 2022 viac ako 230 000 mladých ľudí požiadalo o približne 83 000 cestovných poukazov dostupných prostredníctvom iniciatívy DiscoverEU, čo potvrdilo popularitu tohto programu a dopyt po ňom.

O mam

Odporúčame pozrieť

univerzita

Otvorená výzva programu Erasmus+ s cieľom osloviť aspoň 60 aliancií európskych univerzít

Komisia vyhlásila piatu výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na podporu ďalšieho zavádzania iniciatívy „Európske …

Consent choices