EU vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia vyzýva členské štáty na zlepšenie ich národných energetických a klimatických plánov

Komisia dnes uverejnila svoje posúdenie návrhov národných energetických a klimatických plánov (NEKP) členských štátov EÚ a vydala odporúčania v snahe pomôcť členským štátom zvýšiť ich ambície v súlade s cieľmi EÚ na rok 2030Konečné plány musia byť predložené do 30. júna 2024. Návrhy aktualizovaných NEKP nás približujú k plneniu cieľov EÚ do roku 2030 a vykonávaniu nedávno odsúhlasených právnych predpisov. Jednoznačne je však potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, a to aj vzhľadom na výsledok konferencie COP28 a celosvetovú výzvu na urýchlenie opatrení v tomto desaťročí.

Komisia v dnešnom posúdení vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a aby stanovili jasnejšie plány, ako sa chcú adaptovať na zmenu klímy. Zároveň ich vyzýva, aby sa lepšie pripravili na rozsiahlejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a posilnili opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Potrebné sú aj ďalšie opatrenia na posilnenie postavenia spotrebiteľov, zlepšenie energetickej bezpečnosti a podporu európskych spoločností pri posilňovaní ich konkurencieschopnosti. Bude potrebné vyvinúť väčšie úsilie v snahe zabezpečiť prístup k dostupným zdrojom financovania a podnietiť kľúčové investície potrebné pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

Hĺbková analýza Komisie vychádza z 21 NEKP, ktoré boli predložené dostatočne včas a doplnené o ďalšie dostupné údaje. Tri členské štáty predložili návrhy svojich plánov príliš neskoro na to, aby bolo možné do decembra vykonať posúdenie jednotlivých krajín, a tri členské štáty návrhy svojich plánov stále nepredložili.

Kľúčové zistenia a odporúčania

V NEKP sa stanovuje realizačný plán každého členského štátu na kolektívne dosiahnutie právne záväzného cieľa EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 % a jeho cieľov v oblasti energetiky a klímy. Dnešné posúdenie na úrovni celej EÚ sprevádza súbor odporúčaní a individuálnych posúdení pre každý z 21 členských štátov, ktoré predložili NEKP.

Z posúdenia Komisie vyplýva:

  • v tomto štádiu návrhy NEKP ešte nie sú postačujúce na zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030; súčasné opatrenia by viedli k zníženiu o 51 %,
  • na odstránenie rozdielu na úrovni 6,2 percentuálneho bodu v porovnaní s cieľom 40 % sú potrebné ďalšie ambície v odvetviach, ktoré sa spoločne snažia o zníženie emisií,
  • v porovnaní s cieľom –310 Mt ekvivalentu CO2 podľa nariadenia o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF) existuje rozdiel približne –40 až –50 Mt ekvivalentu CO2, čo poukazuje na potrebu zlepšenia záchytu uhlíka,
  • v prípade energie z obnoviteľných zdrojov by súčasné návrhy viedli k tomu, že do roku 2030 by obnoviteľné zdroje energie tvorili v energetickom mixe 38,6 – 39,3 % oproti cieľu 42,5 %,
  • pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, súčasné návrhy by viedli k 5,8 % zlepšeniu energetickej efektívnosti v porovnaní s cieľom 11,7 %.

Komisia takisto zdôrazňuje význam a naliehavosť postupného ukončenia používania fosílnych palív pri výrobe energie, a to najmä tuhých fosílnych palív. Za ďalšiu prekážku na ceste EÚ ku klimatickej neutralite sa navyše považuje pretrvávanie dotácií na fosílne palivá vo všetkých členských štátoch, a to aj v odvetví dopravy. Dotácie, ktoré neriešia energetickú chudobu alebo spravodlivú transformáciu, sa musia čo najskôr ukončiť a namiesto toho sa musia nasmerovať na inovácie a podporu zraniteľných skupín pri transformácii.

Komisia takisto nabáda členské štáty, aby vo svojich konečných NEKP venovali väčšiu pozornosť energetickej bezpečnosti, a zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene posilniť konkurencieschopnosť európskych hodnotových reťazcov čistej energie. Konečné NEKP by mali podnikom a investorom poskytnúť zrozumiteľnosť a predvídateľnosť, ako aj uľahčiť plánovanie využívania verejných finančných prostriedkov.  Komisia členským štátom odporúča, aby lepšie plánovali, ako diverzifikovať svoje dodávky energie konkurenčným spôsobom. Lepšie predvídanie potrebných štrukturálnych zmien v energetickom systéme umožní spotrebiteľom využívať výhody nákladovo efektívneho a flexibilného trhu s energiou. Väčšia pozornosť by sa mala venovať aj rekvalifikácii a zlepšovaniu zručností, ako aj vplyvom na zamestnanosť a sociálnu oblasť a opatreniam na zabezpečenie zelenej transformácie, ktorá je spravodlivá, inkluzívna a na nikoho nezabúda.

Viac..  Ivan Štefanec: Prvé pravidlá pre umelú inteligenciu o krok bližšie k realite

Na adaptáciu na zmenu klímy a zvýšenie odolnosti, a to aj v energetickom systéme, sú takisto potrebné ďalšie významné opatrenia. Konečné NEKP musia dostatočne riešiť vplyvy súvisiace s klímou. V rámci európskeho právneho predpisu v oblasti klímy vydala Komisia ďalšie odporúčania týkajúce sa súladu opatrení členských štátov s cieľom Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu a so zabezpečením pokroku pri adaptácii.

Ďalšie kroky

Všetky členské štáty musia predložiť svoje konečné aktualizované NEKP do 30. júna 2024, pričom musia zohľadniť odporúčania Komisie a individuálne posúdenia. Vďaka tomu by sa malo zabezpečiť, že konečné verzie NEKP budú ambiciózne, dostatočne podrobné a spoľahlivé a vytvoria pevný základ na urýchlenie vykonávania v nadchádzajúcich rokoch.

Členské štáty, ktoré svoje návrhy aktualizovaných NEKP ešte nepredložili (Rakúsko, Bulharsko a Poľsko), tak musia bezodkladne urobiť. Návrhy, ktoré nedávno predložili Belgicko, Írsko a Lotyšsko, posúdi Komisia začiatkom roka 2024.

Súvislosti

Národné energetické a klimatické plány na roky 2021 – 2030 sa vyžadujú podľa nariadenia EÚ o riadení energetickej únie z roku 2018. Uvádza sa v nich, ako členské štáty plánujú splniť svoje ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2030. Členské štáty predložili svoje predchádzajúce NEKP v roku 2019. Odvtedy boli dokončené kľúčové právne predpisy z balíka „Fit for 55“ a plány si teraz vyžadujú aktualizáciu, aby boli v súlade s revidovanými právnymi predpismi na úrovni EÚ. Členské štáty boli povinné predložiť návrhy aktualizovaných plánov do konca júna 2023 a v júni 2024 majú predložiť konečné aktualizované plány. Plány riešia päť rozmerov energetickej únie a záväzky členských štátov podľa európskeho právneho predpisu v oblasti klímybalíka Fit for 55Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a plánu REPowerEU.

K dnešnému oznámeniu o posúdení návrhov NEKP na úrovni celej EÚ je pripojených 21 odporúčaní pre jednotlivé krajiny a individuálnych posúdení súladu s cieľmi v oblasti energetiky a klímy, s cieľom klimatickej neutrality a cieľmi v oblasti adaptácie pre každý členský štát, ktorý včas predložil svoj návrh NEKP. V tejto fáze dostáva zvyšných 6 členských štátov posúdenia a odporúčania, len pokiaľ ide o ich politiky v oblasti adaptácie a súlad s cieľom Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu, ktoré sú uverejnené (tu a tu). Okrem toho sa v ďalšom pracovnom dokumente útvarov Komisie posudzuje pokrok v oblasti adaptácie na zmenu klímy vo všetkých 27 členských štátoch.

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

Stav energetickej únie: Pokrok v oblasti prechodu na čistú energiu a základ pre zelenú obnovu

Komisia prijala správu o stave energetickej únie za rok 2020 a jej sprievodné dokumenty, ktoré sa zameriavajú …

Consent choices