Ilustračné PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

Horizont 2020: investície do výskumu a inovácií EÚ sa vo veľkej miere oplatia

Horizont 2020, program EÚ pre výskum a inováciu, ktorý prebieha od roku 2014 do roku 2020 s rozpočtom takmer 80 miliárd EUR, významne prispel k budovaniu spoločnosti a hospodárstva EÚ založenom na znalostiach a inováciách a bol prínosom pre Európanov ďaleko nad rámec toho, čo by sa mohlo dosiahnuť na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Umožnenie rýchlej reakcie na vypuknutie nákazy COVID-19, epidémie eboly a Zika a rozhodujúci príspevok k vede o klíme sú len niekoľkými príkladmi hmatateľného vplyvu programu Horizont 2020. Každé euro v nákladoch spojených s programom v konečnom dôsledku prinesie občanom EÚ do roku 2040 prínos vo výške päť eur, čo dokazuje vysokú hodnotu investícií do výskumu a inovácií pre európsku spoločnosť. Toto sú niektoré z kľúčových záverov hodnotenia ex post programu Horizont 2020, ktoré boli aktuálne uverejnené.

Prínos pre ľudí

Z programu Horizont 2020 sa počas siedmich rokov financovalo viac ako 35000 projektov, pričom výzvy prilákali viac ako milión individuálnych žiadostí zo 177 krajín. Program zohrával kľúčovú úlohu v boji proti zmene klímy a 64,4 % jeho rozpočtu investovalo do trvalo udržateľného rozvoja. Horizont 2020 je spolu so svojím predchodcom 7. RP druhým najväčším poskytovateľom klimatológie na svete.

V rámci programu sa financovali konkrétne riešenia v rôznych oblastiach, ako sú nová doprava poháňaná vodíkom, mRNA vakcíny, fotonika a mikroelektronika a nanoelektronika. Takmer 4000 patentov a ochranných známok bolo výsledkom financovania programu Horizont 2020. Európska rada pre inováciu vyzdvihla svoju bezprecedentnú podporu potenciálne prelomovým technologickým inováciám a špičkovým technologickým spoločnostiam.

Program Horizont 2020 podnietil pozoruhodný dodatočný rast zamestnanosti o 20 % a 30 % zvýšenie obratu a celkových aktív zúčastnených podnikov v porovnaní s tými, ktoré napriek vysokokvalitným žiadostiam neboli úspešné. Odhaduje sa, že z dlhodobého hľadiska program prispeje k HDP EÚ priemerným ročným nárastom o 15,9 miliardy EUR v celkovej výške 429 miliárd EUR v období rokov 2014 – 2040.

Vedci financovaní z programu Horizont 2020 prispeli k viac ako 276,000 partnersky preskúmaným publikáciám. Z programu Horizont 2020 sa podporilo aj 33 nositeľov Nobelovej ceny. Program Horizont 2020 zohrával kľúčovú úlohu aj pri diverzifikácii a zlepšovaní zručností a znalostí výskumných pracovníkov. Program Horizont 2020 podporil mobilitu takmer 50,000 výskumných pracovníkov medzi odvetviami a krajinami. Okrem toho program umožnil EÚ rozvíjať a modernizovať rozsiahlu výskumnú infraštruktúru na európskej aj celosvetovej úrovni: viac ako 24,000 výskumných pracovníkov a organizácií získalo prístup k týmto infraštruktúram, čím sa rozšírili príležitosti na spoluprácu a vedecký pokrok.

Viac..  Europarlament prijal nové pravidlá transparentnosti pre politickú reklamu

Získané skúsenosti

V hodnotení sa určili tieto oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie:

  • širšia účasť,
  • ďalšie zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže,
  • posilnenie šírenia, využívania a šírenia výsledkov,
  • podpora účasti žien a
  • posilnenie synergií s inými iniciatívami na úrovni EÚ, vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Poznatky a kľúčové závery tohto záverečného hodnotenia programu Horizont 2020 budú zohrávať kľúčovú úlohu nielen pri formovaní prebiehajúceho vykonávania programu Horizont Európa, ale aj pri ovplyvňovaní vývoja politiky pre budúce iniciatívy v oblasti výskumu a inovácií. Tým sa zabezpečí účinné začlenenie získaných poznatkov do súčasných a budúcich programov, čím sa zvýši ich účinnosť, relevantnosť a vplyv na Európanov.

Súvislosti

Horizont 2020 bol ôsmym programom Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií, ktorý fungoval od roku 2014 do roku 2020 s rozpočtom takmer 80 miliárd EUR. Cieľom programu Horizont 2020 bolo stimulovať hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta, posilňovať spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií, podporovať excelentnú vedu a vedúce postavenie priemyslu a riešiť spoločenské výzvy v Európe.

Záverečné hodnotenie vychádzalo zo širokej dôkazovej základne s viac ako 1000 rozhovormi s príjemcami projektov, vnútroštátnymi orgánmi a vykonávacími orgánmi, ako aj prieskumami úspešných aj neúspešných účastníkov, spája rozsiahle kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a vychádza z rozsiahlej otvorenej verejnej konzultácie s takmer 2000 odpoveďami.

O mam

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: V partnerskom dialógu pri príprave čerpania nových eurofondov patrí Slovensko k najlepším

Slovensko si v príprave na čerpanie nových eurofondov počína veľmi dobre. Do prípravy Partnerskej dohody, …

Consent choices