Čistička odpadových vôd. PHOTO: © European Union 2020

Komisia víta predbežnú dohodu o efektívnejšom nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami

Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Touto revidovanou smernicou sa podstatne posilní ochrana ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivým vypúšťaním komunálnych odpadových vôd. Povedie to aj k čistejším riekam, jazerám, podzemnej vode a moriam v celej Európe.

Zavedením nových opatrení sa z komunálnych odpadových vôd odstráni viac živín a na mikropolutanty sa budú uplatňovať nové normy. Smernica sa teraz bude uplatňovať na väčší počet oblastí, keďže sa bude vzťahovať aj na menšie aglomerácie so začiatkom 1000 obyvateľov.

súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ sa novým zákonom zabezpečí, aby náklady na túto ochranu čiastočne pokryl zodpovedný priemysel, a nie z poplatkov za vodu alebo z verejného rozpočtu. Okrem toho bude odvetvie odpadových vôd smerovať k energetickej a klimatickej neutralite. Zlepší sa ním aj hospodárenie s dažďovou vodou, ktorá bude čoraz dôležitejšia vzhľadom na narastajúce silné dažde spôsobené zmenou klímy.

Napokon zabezpečí prístup k sanitácii vo verejných priestoroch pre dva milióny najzraniteľnejších a marginalizovaných ľudí v EÚ. Je to v súlade s požiadavkami stanovenými v nedávno prijatej revidovanej smernici o pitnej vode, v ktorej sa vyžaduje prístup k vode pre všetkých.

Zníženie množstva chemických látok a znečisťujúcich látok v vyčistenej vode

Nová smernica si bude vyžadovať odstránenie väčšieho množstva živín a mikropolutantov z komunálnych odpadových vôd, najmä tých, ktoré pochádzajú z toxických liekov a kozmetiky. Zavedie systematické monitorovanie mikroplastov v vstupoch a výstupoch čistiarní komunálnych odpadových vôd, ako aj v kaloch. Dodatočné monitorovanie „navždy chemických látok“, ako je PFAS, zlepší existujúce poznatky o šírení týchto chemikálií prostredníctvom komunálnych odpadových vôd.

Novou smernicou sa po prvýkrát vykoná zásada „znečisťovateľ platí“ v odvetví vodného hospodárstva konkrétnym spôsobom: najviac znečisťujúce priemyselné odvetvia, farmaceutické a kozmetické výrobky budú musieť zaplatiť aspoň [80 %] nákladov na odstránenie mikropolutantov (známe ako kvartérne ošetrenie). Tým sa obmedzia náklady na nové požiadavky pre občanov.

Okrem toho sa budú v komunálnych odpadových vodách pravidelne monitorovať kľúčové parametre súvisiace so zdravím vrátane antimikrobiálnej rezistencie alebo SARS Covid v prípade pandémie.

Nové opatrenia zohľadňujú meniace sa klimatické podmienky a stanovujú jasné povinnosti pre členské štáty, aby lepšie riešili prípady silných dažďov. Nedávne udalosti v rôznych členských štátoch, ako sú Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Belgicko, ukázali, že režim zrážok sa drasticky mení nielen v letných časoch, ale aj v zime, a je potrebné prijať naliehavé opatrenia na zabezpečenie prispôsobenia sektora komunálnych odpadových vôd tejto novej realite. V prípade veľkých miest budú musieť členské štáty systematicky vypracúvať integrované plány riadenia na riešenie búrkových vôd. V prípade menších miest to budú musieť urobiť, keď búrkové vody predstavujú riziko. V týchto plánoch sa musia stanoviť konkrétne riadiace opatrenia s prioritizáciou riešení inšpirovaných prírodou.

Viac..  Komisia investuje vyše 233 miliónov eur do strategických projektov v oblasti životného prostredia a klímy

Smernica prispeje k obehovému hospodárstvu tým, že zlepší kvalitu kalov a vyčistených odpadových vôd, umožní väčšie opätovné použitie v poľnohospodárstve a zabezpečí, aby nedošlo k strate cenných zdrojov.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada budú teraz musieť novú smernicu formálne prijať, aby mohla nadobudnúť účinnosť. Potom nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty potom budú musieť začať pracovať na vykonávaní požiadaviek a zaslať prvé aktualizované národné implementačné programy v roku 2026.

Súvislosti

Komisia prijala svoj návrh revidovanej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd 26. októbra 2022. Smernica je kľúčovým prvkom Európskej zelenej dohody a akčného plánu nulového znečistenia.

Celkovo bola smernica z roku 1991 dobre implementovaná vo všetkých členských štátoch. Po viac ako 30 rokoch existencie si však smernica vyžadovala všeobecnú revíziu s cieľom zohľadniť nové zdroje znečistenia miest, ktoré sa v súčasnosti stali dominantnejšími (napríklad menšie mestá, decentralizované zariadenia alebo búrkové vody). Objavili sa aj nové znečisťujúce látky vrátane mikroplastov alebo mikropolutantov (ako sú lieky alebo kozmetika).

Okrem toho by odvetvie komunálnych odpadových vôd malo využiť svoj potenciál energetickej neutrality, čím prispeje k celkovým cieľom Európskej zelenej dohody.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o prvom dobrovoľnom rámci EÚ pre certifikáciu …

Consent choices