Med. PHOTO: © European Union 2018 - Source EP

Komisia víta prísnejšie obchodné normy pre med, ovocné šťavy, džemy a mlieko

Európska komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada s cieľom preskúmať a posilniť existujúce obchodné normy uplatniteľné na med, ovocné šťavy, džemy a mlieko. V tzv. raňajkových smerniciach sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa zloženia, obchodných názvov, označovania a prezentácie týchto výrobkov v snahe zabezpečiť ich voľný pohyb v rámci vnútorného trhu a pomôcť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia.

Revidovanými smernicami, na ktorých sa dohodli spoluzákonodarcovia, sa zavedú tieto zmeny:

  • Povinné označovanie pôvodu medu:  krajiny pôvodu v zmesiach medu sa budú musieť uvádzať na etikete v zostupnom poradí s percentuálnym podielom každého pôvodu. Členské štáty budú mať flexibilitu, pokiaľ ide o požadovanie percentuálnych podielov v súvislosti so štyrmi najväčšími podielmi len vtedy, ak budú tvoriť viac ako 50 % zmesi. Spoluzákonodarcovia takisto splnomocnili Komisiu, aby zaviedla harmonizované metódy analýzy na zistenie falšovania medu cukrom, jednotnú metodiku na sledovanie pôvodu medu a kritériá na zabezpečenie toho, aby sa med pri predaji konečnému spotrebiteľovi neprehrieval. Zriadi sa platforma, ktorá bude Komisii v týchto záležitostiach poskytovať poradenstvo. Vďaka tomu sa obmedzia podvodné praktiky a zvýši sa transparentnosť potravinového reťazca.
  • Inovácie a trhové príležitosti, pokiaľ ide o ovocné šťavy, v súlade s novými požiadavkami spotrebiteľov: vzniknú tri nové kategórie: „ovocná šťava so zníženým obsahom cukru“, „ovocná šťava z koncentrátu so zníženým obsahom cukru“ a „koncentrovaná ovocná šťava so zníženým obsahom cukru“. Takto si spotrebitelia môžu vybrať šťavu s obsahom cukru aspoň o 30 % nižším. Pri ovocných šťavách bude možné na etiketách uviesť, že „ovocné šťavy obsahujú len prírodné cukry“, aby sa objasnilo, že na rozdiel od ovocných nektárov ovocné šťavy už zo svojej podstaty nemôžu obsahovať pridané cukry, čo je vlastnosť, o ktorej väčšina spotrebiteľov nevie.
  • Vyšší povinný obsah ovocia v džemoch: zvýšenie minimálneho obsahu ovocia v džemoch (z 350 gramov na 450 gramov na kilogram) a extra džemoch (zo 450 gramov na 500 gramov na kilogram) zlepší minimálnu kvalitu a zníži obsah cukru v týchto výrobkoch pre spotrebiteľov v EÚ. Členské štáty budú môcť povoliť výraz „marmeláda“ ako synonymum slova „džem“, aby sa zohľadnil názov bežne používaný pre tieto výrobky na miestnej úrovni. Pojem „marmeláda“ bol doteraz povolený len pre citrusové džemy.
  • Zjednodušené označovanie mlieka: rozdiel medzi anglickým výrazom „evaporated milk“ (dehydrované/odparené mlieko) a „kondenzovaným“ mliekom sa odstráni v súlade s Codex Alimentarius. Povolené bude aj bezlaktózové dehydrované mlieko.
Viac..  Eugen Jurzyca: Proti klamlivým označeniam výrobkov treba bojovať, chýba mi však definícia greenwashingu

Spoluzákonodarcovia takisto poverili Komisiu, aby v nadchádzajúcich troch rokoch posúdila spôsoby informovania spotrebiteľov o pôvode ovocia používaného pri výrobe džúsov a džemov. Politickú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament, Rada a Komisia, teraz musia všetci spoluzákonodarcovia formálne schváliť. Od nadobudnutia účinnosti 20 dní po uverejnení konečného znenia budú mať členské štáty 18 mesiacov na transpozíciu nových ustanovení do vnútroštátneho práva a ďalších 6 mesiacov, kým sa začnú uplatňovať v celej Únii.

Súvislosti

Obchodné normy EÚ sú koncipované tak, aby zabezpečovali stabilne vysokú kvalitu výrobkov, ochranu spotrebiteľov a konzistentnosť noriem na trhu EÚ. Uľahčujú aj obchod s tretími krajinami, keďže sú už od 50. rokov 20. storočia v súlade s normami platnými na medzinárodnej úrovni. Za posledné desaťročie došlo na trhoch s poľnohospodárskymi výrobkami k výrazným zmenám, a to v dôsledku inovácií, ale aj meniacich sa spoločenských záujmov a dopytu spotrebiteľov.

Väčšina agropotravinových výrobkov musí spĺňať obchodné normy EÚ alebo normy stanovené na medzinárodnej úrovni, aby sa mohli uvádzať na trhy EÚ a predávať spotrebiteľom. Obchodné normy sa týkajú vonkajších vlastností výrobkov a neviditeľných vlastností, ktoré vyplývajú z konkrétnych výrobných procesov, ako je obsah ovocia v džemoch. Vzťahujú sa rovnako na výrobky z EÚ, ako aj na dovážané výrobky.

V apríli 2023 Komisia v nadväznosti na rozsiahly konzultačný proces predložila návrhy na zabezpečenie toho, aby obchodné normy naďalej prispievali k propagácii a zavádzaniu udržateľných výrobkov a zároveň riešili nové potreby spotrebiteľov a prevádzkovateľov v súlade so stratégiou „Z farmy na stôl“ a cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ: bezpečnosť pitnej vody zlepšia nové minimálne hygienické normy

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prijala nové minimálne hygienické normy pre materiály a …

Consent choices