Vlajky štátov EÚ. PHOTO: © European Union 2024 - Source : EP

EÚ a sociálni partneri sa zaväzujú posilniť sociálny dialóg s cieľom riešiť výzvy v oblasti práce

Európska komisia, belgické predsedníctvo Rady EÚ a európski sociálni partneri tento týždeň na samite sociálnych partnerov vo Val Duchesse podpísali „Tripartitné vyhlásenie v záujme dynamického európskeho sociálneho dialógu“. Toto vyhlásenie predstavuje obnovený záväzok k posilneniu sociálneho dialógu na úrovni EÚ a k spojeniu síl pri riešení kľúčových výziev, ktorým čelia naše hospodárstva a trhy práce. Cieľom je podporiť prosperujúce podniky, kvalitné pracovné miesta a služby, ako aj lepšie pracovné podmienky.

Sociálny dialóg – dialóg medzi zástupcami pracovníkov a podnikov – je základným prvkom európskeho sociálneho modelu prispievajúcim k hospodárskej prosperite. Zlepšuje životné a pracovné podmienky, posilňuje konkurencieschopnosť podnikov v EÚ a pomáha predvídať a zvládať zmeny, napríklad v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.

Kľúčové výsledky samitu

V rámci svojho záväzku posilniť sociálny dialóg sa Komisia, belgické predsedníctvo Rady EÚ a európski sociálni partneri dohodli na týchto cieľoch:

  • Riešiť nedostatok pracovných síl a zručností: kvalitné pracovné miesta a pracovná sila vybavená správnymi zručnosťami sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť EÚ. V súčasnosti však takmer dve tretiny (63 %) stredne veľkých podnikov v nedávnom prieskume Eurobarometra uviedli, že im vo všeobecných podnikateľských činnostiach bráni nedostatok pracovných síl a zručností. Komisia v spolupráci so sociálnymi partnermi predloží na jar v roku 2024 akčný plán na riešenie nedostatku pracovných síl a zručností. Okrem toho sa štyria signatári zaviazali, že každý z nich prispeje svojím dielom k zvýšeniu počtu ľudí na trhu práce, zlepšeniu pracovných podmienok, uľahčeniu uznávania kvalifikácií a integrácii pracovníkov zo zahraničia.
  • Postaviť európsky sociálny dialóg do centra našej spoločnej budúcnosti: sociálni partneri zohrávajú zásadnú úlohu v tom, ako EÚ reaguje na meniace sa hospodárske a sociálne podmienky a prispôsobuje sa im, a to aj vzhľadom na zelenú a digitálnu transformáciu. Vo vyhlásení sa opätovne zdôrazňuje záväzok EÚ plne rešpektovať a podporovať úlohu sociálnych partnerov a sociálneho dialógu.
  • Zriadiť funkciu vyslanca pre európsky sociálny dialóg: Komisia zriadi funkciu osobitného vyslanca pre európsky sociálny dialóg, ktorý bude podporovať a ďalej posilňovať úlohu sociálneho dialógu na európskej a vnútroštátnej úrovni. Vyslanec bude podporovať a koordinovať vykonávanie oznámenia Komisie o posilnení sociálneho dialógu v EÚ. Bude pôsobiť ako kontaktná osoba pre sociálnych partnerov, aby spoločne informovali o otázkach súvisiacich so sociálnym dialógom.
  • Vytvoriť Pakt pre európsky sociálny dialóg: sériu dvojstranných a trojstranných stretnutí, s cieľom identifikovať možnosti na ďalšie posilnenie sociálneho dialógu na úrovni EÚ. Patrí sem inštitucionálna a finančná podpora EÚ a budovanie kapacít, a to aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ako aj dohodnutý dvojstranný prístup k rokovaniam o dohodách sociálnych partnerov, ich podpore a vykonávaniu. Cieľom je uzavrieť pakt do začiatku roka 2025.

Citáty

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Sociálny dialóg je ústredným prvkom nášho jedinečného európskeho sociálneho hospodárstva. Presne pred 39 rokmi tu vo Val Duchesse uviedol Jacques Delors európsky sociálny dialóg do života. Dnes sa do Val Duchesse vraciame, aby sme v jeho odkaze pokračovali. Naše vyhlásenie je záväzkom spolupracovať na posilnení sociálneho dialógu a spojiť sily s cieľom riešiť kľúčové výzvy našich čias, ako je nedostatok pracovných síl a zručností. Spravodlivé a spoločné riešenia, ktoré budú prínosom tak pre európskych pracovníkov, ako aj pre našu konkurencieschopnosť, nájdeme len vtedy, ak budeme spolupracovať.“

Belgický predseda vlády Alexander De Croo v tejto súvislosti uviedol: „Zabezpečenie našej konkurencieschopnosti je kľúčovou prioritou belgického predsedníctva. Konkurencieschopnosť je základom nášho budúceho blahobytu, sociálnej súdržnosti a zelenej transformácie. Preto je absolútne nevyhnutné riešiť problém nedostatku pracovných síl a zručností. Potrebujeme viac kvalifikovaných pracovníkov vo všetkých odvetviach hospodárstva, aby mala naša zelená budúcnosť úspech a stala sa skutočným programom rastu. Sociálni partneri v celej Európe zohrávajú spolu s vládami na všetkých úrovniach zásadnú úlohu. Posilnený a oživený sociálny dialóg je kľúčom k nášmu spoločnému úspechu.

Viac..  Europarlament prijal nové pravidlá transparentnosti pre politickú reklamu

Súvislosti

Na samite sociálnych partnerov vo Val Duchesse v roku 2024 sa zúčastnili predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, belgický premiér Alexander De Croo, podpredseda EK Margaritis Schinas, komisár Nicolas Schmit, belgickí ministri Dermagne, Vandenbroucke a Clarinval, ako aj zástupcovia Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC), Business Europe, Európskeho združenia remesiel a malých a stredných podnikov a SGI Europe.

Samit oznámila predsedníčka von der Leyenová v prejave o stave Únie v roku 2023 a vo vyhlásení o zámere, ako aj v pracovnom programe Komisie na rok 2024. Nadväzuje aj na odporúčanie Rady z roku 2023 o posilnení sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania na vnútroštátnej úrovni, ako aj na oznámenie Komisie o posilnení a podpore sociálneho dialógu na úrovni EÚ. Prvé stretnutie vo Val Duchesse, na ktorom sa zrodil projekt európskeho sociálneho dialógu, inicioval bývalý predseda Komisie Jacques Delors v roku 1985. Výkonný podpredseda EK Valdis Dombrovskis, podpredseda EK Margaritis Schinas a komisár Nicolas Schmit budú pokračovať v opatreniach nadväzujúcich na samit, a to predovšetkým vrátane akčného plánu na riešenie nedostatku pracovných síl a zručností.

Sociálni partneri zohrávajú úlohu pri zlepšovaní pracovných podmienok a produktivity, posilňovaní konkurencieschopnosti európskych podnikov a zvyšovaní prosperity a odolnosti Európy. To je obzvlášť dôležité vzhľadom na zmeny, ktoré prinášajú nové technológie, a potrebu spravodlivého prechodu na klimatickú neutralitu. Sociálni partneri majú takisto zásadný význam pre zaručenie spravodlivosti a začlenenia do trhu práce a na zabezpečenie toho, aby sa na nikoho nezabudlo.

Sociálny dialóg je zakotvený v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a zdôrazňuje sa v zásade č. 8 Európskeho piliera sociálnych práv a v akčnom pláne piliera. V článku 154 ZFEÚ sa stanovuje povinnosť Komisie konzultovať legislatívne návrhy v oblasti sociálnej politiky so sociálnymi partnermi a umožniť im rokovať o dohodách, ktoré možno vykonávať prostredníctvom práva EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Fico po samite v Bruseli: Vyzbrojovanie Ukrajiny je červenou čiarou pre Slovensko

Vyzbrojovanie Ukrajiny je pre novú slovenskú vládu neakceptovateľné. Uviedol to premiér SR Robert Fico po …

Consent choices