Mapa HY2INFRA. ZDROJ: https://ec.europa.eu/

Komisia schválila štátnu pomoc od siedmich členských štátov vo výške 6,9 miliardy eur na podporu vodíkovej infraštruktúry

Komisia schválila na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci tretí dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu vodíkovej infraštruktúry. Očakáva sa, že tento dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu posilní dodávky obnoviteľného vodíka, čím zníži závislosť od zemného plynu a pomôže dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody plánu REPowerEU.

Projekt s názvom IPCEI Hy2Infra spoločne vypracovalo a oznámilo sedem členských štátov: Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Taliansko.

Členské štáty poskytnú až 6,9 miliardy eur vo forme verejného financovania, vďaka čomu by sa mali uvoľniť súkromné investície vo výške 5,4 miliardy eur. V rámci tohto dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu sa do 33 projektov zapojí 32 podnikov pôsobiacich v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a to vrátane malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“).

IPCEI Hy2Infra bude pokrývať rozsiahlu časť hodnotového reťazca vodíka tým, že podporí:

  1. zavádzanie 3,2 GW veľkokapacitných elektrolyzérov na výrobu obnoviteľného vodíka;
  2. zavádzanie nových a reprofilizovaných potrubí na prepravu a distribúciu vodíka s dĺžkou približne 2 700 km;
  3. vývoj veľkokapacitných zásobníkov vodíka s kapacitou najmenej 370 GWh a
  4. výstavbu obslužných terminálov a súvisiacej prístavnej infraštruktúry pre tekuté organické nosiče vodíka (LOHC) na prečerpanie 6 000 ton vodíka ročne.

info

Účastníci budú spolupracovať aj na interoperabilite a spoločných normách s cieľom zamedziť vzniku prekážok a uľahčiť budúcu integráciu trhu. Zároveň podporí postupný vznik vodíkovej infraštruktúry v celej EÚ počnúc od rôznych regionálnych klastrov.

Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti sa zrealizuje niekoľko projektov, pričom v rokoch 2026 až 2028 by mali byť v prevádzke rôzne veľkokapacitné elektrolyzéry a v rokoch 2027 až 2029 rôzne potrubia, a to v závislosti od zemepisnej oblasti. Celkové dokončenie projektov je naplánované na rok 2029, pričom harmonogram sa líši v závislosti od konkrétnych projektov a podnikov.

IPCEI Hy2Infra dopĺňa prvý a druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu, ktoré sa týkajú hodnotového reťazca vodíka. Komisia 15. júla 2022 schválila IPCEI Hy2Tech, ktorý sa zameriava na vývoj vodíkových technológií pre koncových používateľov. IPCEI Hy2Use bol schválený 21. septembra 2022 a zameriava sa na vodíkové aplikácie v sektore priemyslu. Projekt Hy2Infra sa týka investícií do infraštruktúry, ktoré nepokrývajú prvé dva dôležité projekty spoločného európskeho záujmu.

Posúdenie zo strany Komisie

Komisia posúdila navrhovaný projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, konkrétne podľa svojho oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu.

Tam, kde sa súkromné iniciatívy podporujúce prelomové inovácie a budovanie rozsiahlej infraštruktúry veľkého významu pre EÚ nedarí zrealizovať z dôvodu významných rizík, ktoré takéto projekty zahŕňajú, majú členské štáty možnosť uplatniť pravidlá týkajúce sa dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, vďaka ktorým môžu spoločnými silami vyplniť medzeru na prekonanie týchto zlyhaní trhu. Uvedené pravidlá zároveň zabezpečujú, aby hospodárstvo EÚ z príslušných investícií vo všeobecnosti profitovalo, a obmedzujú potenciálne narušenia hospodárskej súťaže.

Komisia konštatovala, že navrhovaný IPCEI Hy2Infra spĺňa povinné podmienky stanovené v jej oznámení. Predovšetkým dospela k týmto záverom:

  • Projekt prispieva k spoločnému cieľu vďaka podpore zavádzania vodíkovej infraštruktúry, ktorá je dôležitá na dosiahnutie cieľov kľúčových politických iniciatív EÚ, ako sú Európska zelená dohodaplán REPowerEU a vodíková stratégia EÚ.
  • Všetkých 33 projektov zahrnutých do IPCEI je veľmi ambicióznych, keďže ich cieľom je rozvoj infraštruktúry, ktorá presahuje rámec toho, čo trh v súčasnosti ponúka. Budú prvými stavebnými kameňmi integrovanej a otvorenej vodíkovej siete, ktorá bude prístupná za nediskriminačných podmienok, a umožnia zvýšenie dodávok obnoviteľného vodíka na európskom trhu. Tým sa umožní dekarbonizácia hospodárskych odvetví, ktoré sú závislé od vodíka, v záujme zníženia ich emisií uhlíka.
  • Tento dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu však zahŕňa aj značné finančné riziká. Je preto potrebná verejná podpora, aby sa spoločnostiam poskytli stimuly na realizáciu príslušných investícií.
  • Pomoc jednotlivým podnikom sa obmedzuje na to, čo je potrebné a primerané a neoprávnene nenarúša hospodársku súťaž. Komisia predovšetkým overila, že celkové plánované maximálne výšky pomoci sú v súlade s oprávnenými nákladmi projektov a ich likvidnými medzerami. Navyše, ak budú projekty, na ktoré sa IPCEI vzťahuje, veľmi úspešné a vygenerujú dodatočné čisté príjmy, podniky časť pomoci vrátia príslušným členským štátom (mechanizmus vrátenia poskytnutých prostriedkov).
  • Zúčastnené podniky si budú vo veľkej miere vymieňať odborné znalosti a skúsenosti získané počas výstavby a prvých rokov fungovania projektov, a to prostredníctvom publikácií, konferencií a spoločných odporúčaní na vypracovanie prevádzkových pravidiel a technických noriem. V dôsledku toho sa vytvoria pozitívne účinky presahovania v celej Európe, nad rámec podnikov a členských štátov, ktoré sú súčasťou tohto dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu.

Komisia preto dospela k záveru, že projekt je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Financovanie, príjemcovia a výšky pomoci

Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu bude zahŕňať 33 projektov realizovaných 32 podnikmi vrátane piatich MSP. Zúčastnené podniky budú navzájom úzko spolupracovať prostredníctvom rôznych druhov spolupráce. Tá bude prebiehať aj s externými partnermi, ako sú prevádzkovatelia prepravných sietí, potenciálni odberatelia, univerzity, výskumné organizácie a dodávatelia zariadení v celej Európe vrátane MSP.

Viac..  Ivan Štefanec: Podporujem Ivana Korčoka

Na obrázku dole sú znázornené pracovné okruhy v rámci projektu Hy2Infra vrátane jednotlivých projektov.

info

Viaceré členské štáty (Francúzsko, Nemecko, Poľsko a Portugalsko) zahrnuli svoju účasť na IPCEI Hy2Infra do svojich plánov obnovy a odolnosti, a preto môžu niektoré zo svojich projektov čiastočne financovať z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Viac informácií o výške pomoci jednotlivým účastníkom bude k dispozícii vo verejnej verzii rozhodnutia Komisie po tom, ako sa Komisia dohodne s členskými štátmi a tretími stranami na prípadných dôverných obchodných tajomstvách, ktoré treba vypustiť.

Súvislosti

Vyhlásenie výkonnej podpredsedníčky Margrethe Vestagerovej o schválení tohto dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu je k dispozícii tu.

Schválenie tohto dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu zo strany Komisie je súčasťou jej širšieho úsilia o podporu rozvoja inovatívneho a udržateľného európskeho vodíkového priemyslu.

Komisia 18. mája 2022 uverejnila plán REPowerEU, v ktorom sa stanovuje súbor opatrení na rýchle zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív vďaka urýchleniu prechodu na čistú energiu, a to vrátane akcelerátora pre vodík. V pláne sa stanovuje cieľ 10 miliónov ton domácej výroby obnoviteľného vodíka a 10 miliónov ton jeho dovozu do roku 2030 v snahe nahradiť zemný plyn, uhlie a ropu v ťažko dekarbonizovateľných priemyselných odvetviach a odvetviach dopravy. Európsky parlament a Rada sa 8. decembra 2023 predbežne dohodli na aktualizovaných pravidlách EÚ na vytvorenie trhu s vodíkom, ktorý bude kľúčovým príspevkom k úsiliu EÚ o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. V júli 2020 Komisia uverejnila svoju vodíkovú stratégiu EÚ a zriadila Európsku alianciu pre čistý vodík, ktorá združuje európske vodíkové spoločenstvo (priemysel, občiansku spoločnosť, verejné orgány). Spolu s politickými prioritami stanovenými v Európskej zelenej dohode, najmä pokiaľ ide o environmentálnu udržateľnosť, ako aj o prechod priemyslu a dopravy na klimatickú neutralitu, tieto iniciatívy zohrali dôležitú úlohu pri plnení cieľov IPCEI Hy2Infra a uľahčili vytvorenie partnerstiev.

Dnešné rozhodnutie sa týka ôsmeho integrovaného IPCEI schváleného podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Bol schválený na základe oznámenia o štátnej pomoci na dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu z roku 2021, v ktorom sa stanovujú kritériá, na základe ktorých môžu viaceré členské štáty podporovať nadnárodné projekty strategického významu pre EÚ v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom oznámenia je povzbudiť členské štáty, aby podporovali vysoko inovatívne projekty, ktoré jednoznačne prispievajú k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti, alebo aby podporovali budovanie ambicióznej infraštruktúry pod podmienkou, že projekty, na ktoré sa poskytujú tieto finančné prostriedky, sú vysoko inovatívne, majú európsky význam a nezahŕňajú hromadnú výrobu ani komerčné činnosti, alebo – v prípade infraštruktúry – že projekty sú ambiciózne, majú cezhraničný rozmer a zabezpečujú otvorený prístup. V oznámení sa takisto vyžadujú rozsiahle záväzky týkajúce sa presahovania, ako je napríklad šírenie nových poznatkov v celej EÚ, ako aj podrobné posúdenie hospodárskej súťaže s cieľom minimalizovať akékoľvek neprimerané narušenia vnútorného trhu.

Oznámenie o IPCEI dopĺňa iné pravidlá štátnej pomoci uvedené napríklad v Usmerneniach o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky, vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách a v rámci pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, ktoré umožňujú podporovať inovatívne projekty a zároveň zabezpečuje, aby boli potenciálne narušenia hospodárskej súťaže obmedzené.

V rámci úsilia o podporu transparentného, inkluzívneho a rýchlejšieho navrhovania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu Komisia 17. mája 2023 uverejnila kódex osvedčených postupov na osobitnom webovom sídle GR pre hospodársku súťaž venovanom IPCEI. Komisia okrem toho zriadila Spoločné európske fórum pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (JEF-IPCEI). Cieľom fóra je identifikovať oblasti strategického záujmu EÚ pre prípadné budúce dôležité projekty spoločného európskeho záujmu a zvýšiť účinnosť procesu súvisiaceho s týmito projektmi. Fórum JEF-IPCEI spája odborníkov z členských štátov a útvarov Komisie, ako aj zástupcov priemyslu, akademickej obce a prípadne ďalších zainteresovaných strán.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôvernosti budú verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter, sprístupnené pod číslami SA.102821 (Francúzsko), SA.102825 (Nemecko), SA.102815 (Taliansko), SA.102807 (Holandsko), SA.102810 (Poľsko), SA.103494 (Portugalsko) a SA.102811 (Slovensko) v registri štátnej pomoci na webovom sídle venovanom hospodárskej súťaži. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku o štátnej pomoci).

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Poslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom • Nová smernica prispeje …

Consent choices