sud
Ilustračné PHOTO: © European Union

Nové pravidlá EÚ na ochranu kritických hlasov pred súdnym zastrašovaním

Európsky parlament v utorok potvrdil, že chce chrániť novinárov, aktivistov a akademikov a ich organizácie pred zastrašujúcimi žalobami, ktoré sa ich snažia umlčať.

Nový právny predpis, na ktorom sa Parlament dohodol s Radou 30. novembra 2023, poslanci schválili 546 hlasmi za, 47 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania. Má sa ním zabezpečiť, aby jednotlivci a organizácie, ktoré sa zaoberajú otázkami verejného záujmu, ako sú základné práva, obvinenia z korupcie, ochrana demokracie alebo boj proti dezinformáciám, získali ochranu EÚ pred nepodloženými a zneužívajúcimi žalobami. Ochrana sa bude vzťahovať na všetky cezhraničné prípady s výnimkou prípadov, keď žalovaný aj žalobca pochádzajú z tej istej krajiny EÚ ako súd alebo keď sa prípad týka len jednej krajiny EÚ.

Odrádzajúce finančné záruky

Poslanci zabezpečili účinnejšiu ochranu obetí zavedením dvoch záruk. Ide o skoré zamietnutie žaloby, ak je neopodstatnená, a o možnosť požadovať, aby žalobca uhradil odhadované náklady konania vrátane právneho zastúpenia žalovaného a odškodnenia. Ak žalovaný požiada o skoré zamietnutie, bude na žalobcovi, aby preukázal, že existujú dôvody, aby sa v konaní pokračovalo. Súd môže žalobcovi, ktorým býva zvyčajne politik, korporácia alebo lobistická skupina, uložiť sankcie, napríklad mu môže nariadiť, aby zaplatil náhradu škody.

Opravné prostriedky v prípadoch z krajín mimo EÚ a prístup k informáciám

Cieľom nových pravidiel je predísť tzv. forum shoppingu, t. j. situácii, keď si žalobca vyberie jurisdikciu, v ktorej má najväčšiu šancu na úspech. Cieľom je zabezpečiť, aby rozsudky v neopodstatnených a zneužívajúcich súdnych sporoch vydané v tretích krajinách proti občanom alebo inštitúciám EÚ neboli uznané.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby obete neopodstatnených žalôb mali jednotné miesto prístupu k informáciám o procesných zárukách a opravných prostriedkoch, vrátane informácií o právnej pomoci, finančnej a psychologickej podpore. Členské štáty musia tiež zaručiť právnu pomoc v cezhraničných občianskoprávnych konaniach. Mali by tiež zverejňovať všetky právoplatné rozsudky v prípadoch žalôb SLAPP, t. j. strategických žalôb proti verejnej účasti, a zhromažďovať o nich podrobné informácie.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Tiemo Wölken (S&D, DE) po hlasovaní v pléne uviedol: „Žaloby SLAPP predstavujú hrozbu pre právny štát a vážne narúšajú základné práva, vrátane slobody prejavu, prístupu k informáciám a práva na združovanie. Sú formou právneho obťažovania a zneužívania súdneho systému a čoraz častejšie ich využívajú vplyvní jednotlivci a organizácie, aby sa vyhli verejnej kontrole. Naše súdy by sa nemali takto zneužívať na osobný prospech. Táto smernica pomôže bojovať proti prípadom SLAPP a zabráni tomu, aby ľudia využívali súdy na zastrašovanie novinárov a aktivistov a tak ich odrádzali od zverejňovania informácií a nútili ich do autocenzúry.“

Ďalší postup

Táto smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať potom dva roky na jej transpozíciu do svojho vnútroštátneho práva.

Súvislosti

Počet žalôb SLAPP v EÚ narastá. Poslanci preto v uznesení z roku 2021 navrhli opatrenia na ochranu novinárov, médií a aktivistov pred právnym obťažovaním.

Parlament prijatím tohto právneho predpisu reaguje na návrhy občanov, ktoré boli súčasťou záverov Konferencie o budúcnosti Európy: bojovať proti dezinformáciám a propagande (návrh č. 23 ods. 5), vypracovať účinnejšiu a jednotnejšiu politiku voči autokratickým a hybridným režimom a rozvíjať partnerstvá s organizáciami občianskej spoločnosti (návrh č. 24 ods. 8), prijať právne predpisy na riešenie prípadov ohrozenia nezávislosti médií (návrh č. 27 ods. 1) a prísne presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže EÚ v mediálnom sektore (návrh č, 27 ods. 2).

Tlačová konferencia so spravodajcom sa bude konať v utorok, 27. februára o 15:00 hod (SEČ).

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Všetkými desiatimi podporujem zákony, ktoré prinesú väčšiu ochranu novinárom pred súdnymi spormi, ktoré sa vedú z dôvodu pomsty alebo zastrašenia. Na Slovensku s tým novinári žiaľ majú častú skúsenosť. Naposledy vládna strana Smer podala trestné oznámenie proti novinárovi Martinovi Milanovi Šimečkovi. Nie preto, že porušil zákon, ale preto, že vláda Roberta Fica používa kopanie do novinárov ako nástroj politického boja. V kontexte šiesteho výročia vraždy novinára Jána Kuciaka nie je nič cynickejšie, ako útočiť na médiá. Musíme sa tomu brániť.“

Viac..  MS SR odmieta kritiku Európskej komisie, na pozastavenie plánu obnovy nevidí dôvody

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Musíme chrániť novinárov a všetkých tých, ktorí pracujú na témach verejného záujmu proti neprimeraným hrozbám a zastrašujúcim žalobám. Pravidlá však musia byť nastavené adekvátne (primerane) a spravodlivo, to znamená, že obe strany potenciálneho konfliktu si musia byť vedomé dôsledkov svojho konania, a to tak trestnoprávnych, ako aj finančných. Rastúci počet tzv. strategických žalôb jasne odhaľuje potrebu nastavenia jednoznačných pravidiel a zavedenie nástrojov ako je finančná zábezpeka na odhadované trovy konania, zamietnutie neopodstatnenej žaloby v počiatočnom štádiu či odradzujúce sankcie ako zaplatenie náhrady škody.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Útoky na novinárov sa stupňujú. Minulý týždeň nebol výnimkou, keď premiér Fico, či Erik Kaliňák opäť raz útočili. Žiaľ, príkladov, keď sa politici na Slovensku snažia umlčať novinárov či karikaturistov nezávislých médií prostredníctvom strategicky podávaných a účelových žalôb a trestných oznámení, je za uplynulé roky mnoho. Vnímam to ako snahu novinárov zastrašiť. Nová európska legislatíva bude preto chrániť novinárov, aktivistov a akademikov pred neopodstatnenými žalobami. Súdy môžu tiež požiadať žalobcu, aby poskytol finančnú zábezpeku na odhadované trovy konania a uložiť odradzujúce sankcie, ako je zaplatenie náhrady škody.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Som presvedčený, že je dôležité chrániť všetkých vrátane novinárov, obchodných partnerov či konkurentov atď. pred takýmto nespravodlivým zaobchádzaním. Návrh by som podporil, ak by sa týkal ochrany novinárov z EÚ pred zneužívaním právnych inštitútov z krajín, v ktorých nefunguje právny štát. Keďže návrh sa prevažne týka členských štátov EÚ, nepodporím ho. Uprednostňujem skvalitňovanie právnych inštitúcií v EÚ pred oslabovaním súdneho systému.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Čoraz viac novinárov a aktivistov vo verejnom záujme čelí v poslednom období bezprecedentnému tlaku, útokom a súdnym žalobám, ktoré majú zastaviť ich poukazovanie na prehrešky voči verejnému záujmu. Len minulý týždeň sme si pripomenuli šesť rokov od zavraždenia novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vlani čelili slovenskí novinári dokopy 48 zaznamenaným hrozbám, fyzickým útokom, zastrašovaniu či šikanóznym, tzv. strategickým žalobám. Práve tie patria medzi časté pokusy umlčať ich snahu o riadne informovanie spoločnosti. Preto podporím zámer novej smernice, ktorá má novinárom, ale aj aktivistom či akademikom zapojeným do rozkrývania diania vo verejnom záujme poskytnúť záruky proti zneužívaniu takýchto žalôb.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Ochrana plurality a slobody médií v EÚ musí byt najvyššou prioritou EU. Zjavne neopodstatnené alebo zneužívajúce súdne konania vedené proti novinárom a aktivistom odhaľujúcim korupciu a závažné trestne činy sú zamerané na ich umlčanie. Cieľom návrhu je chrániť osoby, voči ktorým sú strategické žaloby namierené, a zabrániť ďalšiemu rozšíreniu tohto javu v EÚ. Navrhované procesné záruky sa uplatňujú aj v prípadoch s cezhraničnými dôsledkami. Tieto pravidlá považujem za nesmierne dôležité najmä kvôli aktuálnej politickej klíme v našej krajine ako aj udalostí z 21. februára 2018.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Ide o ďalší krok k posilneniu ochrany pre novinárov pred tými, ktorí svojou skorumpovanosťou právo zneužívajú aj prostredníctvom zastrašujúcich súdnych konaní. Aj vo svetle udalostí, ktoré sa dnes dejú na Slovensku, chcem veriť, že prijaté opatrenia sa budú súdmi účinne uplatňovať.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Sloboda médií a zvýšená ochrana novinárov, či aktivistov, sú pre zachovanie demokracie kľúčové. Títo odvážni ľudia nezraz čeliaci obrovskej finančnej, či mocenskej presile, musia byť chránení. Nové pravidlá majú odradiť nepoctivých žalobcov zneužívajúcich súdny systém.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň …

Consent choices