Priemysel, robotník vo fabrike. PHOTO: EP/Frederic Maigrot 2010

Nové iniciatívy na posilnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti progresívnych materiálov

Komisia navrhla komplexnú stratégiu, vďaka ktorej sa má EÚ priblížiť k vedúcemu postaveniu v oblasti progresívnych materiálov. Táto kľúčová podporná technológia je mimoriadne dôležitá pre súbežnú zelenú a digitálnu transformáciu. V oznámení o progresívnych materiáloch pre vedúce postavenie priemyslu sú predložené konkrétne kroky, ktoré umožnia zosúladiť priority a investície v oblasti výskumu a inovácií v EÚ a zabezpečiť tak vedúce postavenie Európy v tejto kľúčovej technologickej oblasti. Táto iniciatíva, ktorú netrpezlivo očakávajú členské štáty a priemysel, je prvým krokom k spoločnému európskemu prístupu v oblasti progresívnych materiálov a vytvára základ pre ďalšie opatrenia.

Progresívne materiály sú materiály zámerne navrhnuté a zhotovené tak, aby mali vyššiu výkonnosť alebo osobitné funkcie, ktoré možno vďaka dnešnému vedeckému chápaniu a výpočtovej kapacite vyvinúť bezprecedentne rýchlo. Majú zásadný význam napríklad pre inovácie v oblasti energetiky, elektroniky, stavebníctva a mobility a sú teda kľúčové z hľadiska zelenej a digitálnej transformácie. Očakáva sa, že prvý zoznam výskumných oblastí sa časom rozšíri na základe dialógu s technologickou radou, ktorá sa má zriadiť.

Dopyt po progresívnych materiáloch sa má podľa očakávaní v nadchádzajúcich rokoch výrazne zvýšiť, napríklad pokiaľ ide o výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, batérií, výstavbu budov s nulovými emisiami, výrobu polovodičov, liekov a zdravotníckych pomôcok, satelitov, kozmických nosných rakiet, lietadiel alebo v súvislosti s inými dvojakými aplikáciami, ako aj na obranné vybavenie.

Cieľom stratégie je posilniť dlhodobú konkurencieschopnosť EÚ tým, že sa zabezpečí, aby Únia zostala na čele nových materiálových technológií, podporou kapacít v oblasti vývoja, testovania a zavádzania. Opatrenia takisto posilnia otvorenú strategickú autonómiu a hospodársku bezpečnosť EÚ znížením závislosti od kritických materiálov ich nahradením alebo podporou ich recyklácie a opätovného používania.

V oznámení sa navrhujú opatrenia týkajúce sa piatich hlavných pilierov, ktoré sa majú vykonávať spolu s členskými štátmi EÚ, priemyselnými subjektmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami:

  1. Posilnenie európskeho výskumného a inovačného ekosystému v oblasti progresívnych materiálov.
  2. Zrýchlenie uvádzania inovačných materiálov na trh vrátane vývoja „spoločného materiálového priestoru“ (tzv. materials commons), teda európskej digitálnej infraštruktúry pre výskum a inovácie v oblasti progresívnych materiálov. Výrazne to urýchli navrhovanie, vývoj a testovanie nových progresívnych materiálov v kontrolovanom prostredí, a to aj s využitím umelej inteligencie.
  3. Zvýšenie kapitálových investícií a zlepšenie prístupu k financovaniu. V rámci tohto balíka opatrení zriadi EÚ v rámci programu Horizont Európa nové partnerstvo s priemyslom s cieľom investovať v rokoch 2025 – 2027 500 miliónov EUR, pričom najmenej 250 miliónov EUR má pochádzať zo súkromných zdrojov.
  4. Podpora výroby a používania progresívnych materiálov. To zahŕňa verejné obstarávanie v oblasti inovácií, normovanie, ako aj zriadenie Akadémie progresívnych materiálov spolu s Európskym inovačným a technologickým inštitútom v snahe zabezpečiť, aby mala pracovná sila v Európe potrebné zručnosti.
  5. Vytvorenie technologickej rady pre progresívne materiály, ktorá má spolu s členskými štátmi, krajinami pridruženými k programu Horizont Európa a priemyslom poskytovať poradenstvo pri usmerňovaní tejto iniciatívy.
Viac..  Komisia prijíma opatrenia na podporu biotechnológie a biovýroby v EÚ

Súvislosti

Príkladom progresívneho materiálu je grafén. Je to tenký, najpevnejší materiál, ktorý ako vodič tepla prekonáva meď. Používa sa v televíznych obrazovkách, počítačoch a smartfónoch. Energetická účinnosť a nové výkonnostné vlastnosti sú možné len vďaka novým konštrukčným vlastnostiam.

Európa má v oblasti vývoja progresívnych materiálov silné postavenie, ale na zabezpečenie technologickej suverenity a strategickej autonómie počas celého životného cyklu progresívnych materiálov sú kľúčové nepretržité inovácie. Rámcové programy EÚ v oblasti výskumu a inovácií v priebehu rokov aktívne podporovali výskum a inovácie v oblasti progresívnych materiálov vrátane napríklad hlavnej iniciatívy týkajúcej sa grafénu, ako aj niekoľkých európskych technologických platforiem a sietí ERA-NET.

Vo februári 2022 kľúčové zainteresované strany z priemyslu vyzvali Komisiu prostredníctvom manifestu o materiáloch do roku 2030, aby stanovila strategický plán a účinné riadenie výskumu a inovácií v oblasti progresívnych materiálov a nový európsky strategický program v oblasti výskumu a inovácií pre ďalšiu generáciu progresívnych materiálov.

V nadväznosti na širšie konzultácie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami sa súčasné oznámenie zaoberá nielen potrebami v oblasti výskumu a inovácií, ale aj úsilím o posilnenie výroby, používania a využívania progresívnych materiálov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nediskriminujme európske technológie v automobilovom priemysle

V Európskom parlamente dlhodobo prebieha debata o pravidlách pre znižovanie emisií oxidu uhličitého v automobilovom …

Consent choices