zbrane
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyčlenila 500 miliónov eur na zvýšenie výroby munície

Komisia vyčlenila 500 miliónov EUR plánovaných v rámci zákona na podporu výroby munície (ASAP). To umožní európskemu obrannému priemyslu zvýšiť do konca roka 2025 svoju kapacitu na výrobu munície na 2 milióny projektilov ročne.

Komisia spustila aj pracovný program pre nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA) a štvrtý ročný pracovný program Európskeho obranného fondu (EDF). Spolu majú tieto programy rozpočet takmer 2 miliardy EUR. Dnešné kroky smerom k posilneniu európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne sa podnikajú po prijatí vôbec prvej stratégie európskeho obranného priemyslu (EDIS) a súvisiaceho návrhu programu európskeho obranného priemyslu (EDIP).

500 miliónov EUR na zvýšenie výrobnej kapacity munície na 2 milióny ročne

Očakáva sa, že Európa s podporou ASAP dosiahne do konca roka 2025 ročnú výrobnú kapacitu munície 2 milióny. Komisia dokončila hodnotenie podľa nariadenia o ASAP v rekordnom čase a vybrala 31 projektov na pomoc európskemu priemyslu pri zvyšovaní jeho výroby a pripravenosti na muníciu.

Vybrané projekty sa týkajú piatich oblastí: výbušniny, prášok, panciere, riadené strely a certifikácia testovania a rekondicionovania. Projekty sa budú financovať sumou 513 miliónov EUR z rozpočtov EÚ a Nórska. Toto financovanie podnieti dodatočné investície z priemyslu prostredníctvom spolufinancovania, čo povedie k celkovým investíciám do dodávateľského reťazca vo výške približne 1,4 miliardy EUR.

ASAP sa zameriava na prach a výbušniny, ktoré predstavujú úzke miesta pri výrobe muničných plášťov, a pridelí im približne tri štvrtiny programu. Program bude podporovať projekty zvyšujúce ročnú výrobnú kapacitu o viac ako 10000 ton prášku a o viac ako 4300 ton výbušnín. Na tento účel Únia investuje 248 miliónov EUR do kapacity na výrobu prášku a 124 miliónov EUR do výrobnej kapacity výbušnín. Vďaka už prijatým opatreniam dosiahla ročná európska výrobná kapacita 155 mm škrupín 1 milión ročne v januári 2024.

ASAP, ktoré financujú prijímajúce spoločnosti a ich dodávateľské reťazce, sú rozmiestnené v celej Európskej únii. Podpora sa poskytuje na posilnenie existujúcich výrobných kapacít, ako aj na budovanie nových výrobných kapacít. Dokončené projekty posilnia schopnosť reakcie a schopnosť obranného priemyslu Únie a zabezpečia rýchlejšie dodávky munície a riadených striel v Európe. Očakáva sa, že dohody o grante s vybranými žiadateľmi budú podpísané v máji 2024.

310 miliónov EUR na stimulovanie členských štátov k spoločnému obstarávaniu obranných spôsobilostí

Prijatím pracovného programu nástroja na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA) a spustením príslušných výziev na predkladanie návrhov Komisia po prvýkrát motivuje členské štáty, aby spoločne nadobúdali výrobky obranného priemyslu, ktoré slúžia najnaliehavejším a najkritickejším potrebám, najmä tie, ktoré ešte prehĺbila agresia Ruska voči Ukrajine. Agregácia dopytu zabezpečí predvídateľnosť, a tým podnieti náš priemysel, aby zvýšil výrobnú kapacitu, a zlepší interoperabilitu vnútroštátnych ozbrojených síl.

S celkovým rozpočtom 310 miliónov EUR bude pracovný program EDIRPA podporovať spoločné obstarávanie v troch oblastiach: 1. munícia (napr. ručné zbrane, delostrelecká munícia, mínomety, rakety), 2) protivzdušná a protiraketová obrana a 3) platformy a nahradenie pôvodných systémov (napr. tanky, obrnené vozidlá, podporné systémy, systémy vojakov, drony). Tieto priority financovania boli stanovené spolu s členskými štátmi s cieľom riešiť naliehavé potreby v oblasti obrany a doplniť zásoby obrany. Lehota na predkladanie návrhov je 25. júla 2024.

1,1 miliardy EUR na podporu projektov EÚ v oblasti výskumu a vývoja v oblasti obrany

S cieľom zabezpečiť, aby Európa zostala na špičkovej úrovni v oblasti obranných technológií a inovácií, Komisia prijala štvrtý ročný pracovný program Európskeho obranného fondu (EDF) a uverejnila príslušné výzvy na predkladanie návrhov, pričom vyčlenila ďalších 1,1 miliardy EUR vrátane 225 miliónov EUR na podporu inovácií a startupov v oblasti obrany prostredníctvom špecializovaných opatrení v rámci inovačného programu EÚ v oblasti obrany (EUDIS). Priority financovania sa spoločne dohodnú s členskými štátmi a zohľadňujú sa v nich potreby v oblasti obranných technológií a spôsobilostí, ako aj vznikajúce hrozby zosilnené zmeneným bezpečnostným prostredím.

Viac..  Borrell: Krajiny EÚ musia Ukrajine poslať protiraketové systémy

Z pracovného programu EDF na rok 2024, ktorý sa vzťahuje na 32 tém výziev, sa budú financovať projekty v kľúčových oblastiach obrany vrátane boja proti nadzvukovým raketám, vývoja celého radu bezpilotných vozidiel vo vzduchu a na zemi a zaistenia bezpečnej vesmírnej komunikácie. Pripravuje pôdu pre obranné systémy novej generácie, ako sú vrtuľníky a nákladné lietadlá strednej veľkosti.

Okrem toho pracovný program ponúka podporné opatrenia na podporu inovácií a inkluzívnosti v oblasti obrany prostredníctvom inovačného programu EÚ v oblasti obrany (EUDIS) s financovaním obchodného akcelerátora EUDIS a príležitostí na hľadanie kontaktov s investormi. Lehota na predkladanie návrhov je 5. novembra 2024.

Súvislosti

Akt na podporu výroby munície (ASAP) je priamou reakciou Rady, aby urýchlene dodala Ukrajine muníciu a na požiadanie riadené strely a pomohla členským štátom doplniť ich zásoby zavedením cielených opatrení. Cieľom aktu je zabezpečiť, aby EÚ mohla zvýšiť svoju kapacitu na výrobu munície. Finančná podpora sa bude poskytovať vo forme grantov na rôzne druhy akcií prispievajúcich k úsiliu európskeho obranného priemyslu o zvýšenie jeho výrobných kapacít a riešenie problémových miest. ASAP vykonáva líniu 3 (priemyselná časť) tzv. trojúrovňového prístupu plánu munície, ktorý Rada schválila v marci 2023.

Nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA) reaguje na žiadosť členských štátov o riešenie najnaliehavejších a najkritickejších potrieb výrobkov obranného priemyslu vyplývajúcich z agresie Ruska voči Ukrajine. Nástroj stimuluje členské štáty, aby v duchu solidarity spoločne obstarávali obranné spôsobilosti pre svoje ozbrojené sily, a uľahčuje všetkým členským štátom prístup k výrobkom obranného priemyslu, ktoré sú naliehavo potrebné.

Európsky obranný fond je nástrojom Komisie na podporu výskumu a vývoja v oblasti obrany a spolupráce. Bez nahrádzania úsilia členských štátov podporuje spoluprácu medzi spoločnosťami všetkých veľkostí a výskumnými subjektmi v celej EÚ a Nórsku (ako pridruženej krajine). EDF podporuje konkurencieschopné a kolaboratívne projekty v oblasti obrany počas celého cyklu výskumu a vývoja so zameraním na projekty vedúce k najmodernejším a interoperabilným obranným technológiám a vybaveniu. Podporuje aj inovácie a stimuluje cezhraničnú účasť MSP. Pracovný program a priority financovania sú vymedzené na základe priorít obrannej spôsobilosti, na ktorých sa dohodli členské štáty v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), a najmä v kontexte plánu rozvoja spôsobilostí (CDP). Prijatím tohto ročného pracovného programu na rok 2024 sa Komisia zaviazala investovať viac ako 4 miliardy EUR do spoločného výskumu a vývoja v oblasti obrany od nadobudnutia účinnosti nariadenia o EDF v máji 2021.

Tieto opatrenia doplnené nedávno oznámeným návrhom Komisie na program európskeho obranného priemyslu (EDIP) zabezpečujú štrukturálny a dlhodobejší prístup k dosiahnutiu pripravenosti obranného priemyslu. Zabezpečujú kontinuitu podpory európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne s cieľom umožniť jej rýchle prispôsobenie novému bezpečnostnému prostrediu.

O mam

Consent choices