Zamestnanie, práca na počítači. PHOTO: : © European Union 2023 - Source : EP

Prieskum: Pakt o zručnostiach pomohol vyškoliť 3,5 milióna pracovníkov

Podľa kľúčových výsledkov výročného prieskumu o Pakte, ktoré boli zverejnené pri príležitosti fóra Paktu pre zručnosti, absolvovalo v rokoch 2022 a 2023 viac ako 3,5 milióna pracovníkov odbornú prípravu od 2 500 organizácií.

Tieto výsledky zdôrazňujú význam rozvoja zručností v súlade s Európskym rokom zručností. Prichádzajú v tom istom týždni, keď Komisia predstavila akčný plán na riešenie nedostatku zručností a pracovnej sily s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, sociálnu a hospodársku odolnosť EÚ. Pakt pre zručnosti je hlavnou iniciatívou európskeho programu v oblasti zručností. Mobilizuje všetkých relevantných partnerov – vrátane priemyslu, sociálnych partnerov, poskytovateľov odbornej prípravy a vzdelávania, verejných orgánov a služieb zamestnanosti – aby spoločne zistili, kde sú nedostatky v zručnostiach, a prijali konkrétne opatrenia na zvýšenie a rekvalifikáciu pracovníkov v EÚ.

Prieskum celkovo ukazuje, ako 20 rozsiahlych partnerstiev v oblasti zručností, ktoré boli doteraz vytvorené v rámci paktu, pomohlo zlepšiť zručnosti pracovníkov v strategických odvetviach, ako sú mikroelektronika, obnoviteľné zdroje energie, námorné technológie, textil, poľnohospodárstvo a potravinárstvo a digitálne ekosystémy. Všetky rozsiahle partnerstvá v oblasti zručností v rámci paktu sa spoločne zaviazali zvýšiť a zmeniť kvalifikáciu viac ako 25 miliónov ľudí do roku 2030. Pre každý priemyselný ekosystém priemyselnej stratégie EÚ bolo vytvorené aspoň jedno rozsiahle partnerstvo v oblasti zručností.

Medzi ďalšie kľúčové výsledky prieskumu patria:

Vďaka paktu sa aktualizovalo alebo vyvinulo celkovo 48 000 vzdelávacích programov, pričom jeho členovia investovali do vzdelávacích programov 310 miliónov EUR.
Okrem toho viac ako 81 % opýtaných členov paktu považuje pakt za veľmi užitočný pri podpore ich úsilia o rozvoj zručností.
Členovia paktu uviedli, že zapojenie do rozsiahleho partnerstva v oblasti zručností zlepšilo monitorovanie a predvídanie zručností v ich odvetví (80 %), zvýšilo kvalitu (75 %) a objem (73 %) činností v oblasti zručností, čím sa stali inkluzívnejšími (76 %).
Komisár pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolas Schmit a komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dnes predstavili hlavné zistenia prieskumu na vôbec prvom fóre Paktu pre zručnosti s názvom „Uvoľnenie potenciálu zručností v celej Európe“, ktoré potrvá do zajtra. Na tomto podujatí sa stretávajú tvorcovia politík a odborníci z priemyslu, aby si vymenili osvedčené postupy a odporúčania na posilnenie dlhodobého vplyvu Paktu.

Viac..  Šefčovič poprial Pellegrinimu úspešný výkon mandátu v časoch mimoriadnych výziev

Súvislosti

Pakt pre zručnosti bol spustený 10. novembra 2020. Ide o hlavnú iniciatívu európskej agendy zručností, ktorej cieľom je podporiť partnerstvá v oblasti zručností, ktoré riešia potreby trhu práce, podporujú ekologické a digitálne prechody a presadzujú miestne a regionálne stratégie rastu.

Pakt pre zručnosti prispieva aj k realizácii Európskeho piliera sociálnych práv a hlavných cieľov EÚ, podľa ktorých by sa do roku 2030 malo každoročne zúčastniť na odbornej príprave aspoň 60 % všetkých dospelých a aspoň 78 % obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov by malo byť zamestnaných.

Partneri, ktorí sa k paktu pripájajú, podpisujú chartu, v ktorej sa uvádzajú kľúčové zásady kvalitnej odbornej prípravy, celoživotného vzdelávania a inklúzie. Zaväzujú sa, že svoju angažovanosť premietnu do konkrétnych opatrení na zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie. Vstupom do paktu získavajú zainteresované strany prístup k sieťam, zdieľaniu poznatkov a centrám zdrojov. Komisia tiež poskytuje informácie a usmernenia o financovaní a programoch EÚ na rozvoj zručností.

Výročný prieskum Paktu pre zručnosti je dôležitým nástrojom monitorovania pokroku pri vykonávaní činností a záväzkov v rámci paktu. V prieskume na rok 2023, ktorý sa uskutočnil v januári až februári 2024, získala odpovede od 745 členov paktu. Úplná správa o prieskume a jeho kompletné kvantitatívne výsledky budú k dispozícii v polovici apríla 2024.

O mam

Odporúčame pozrieť

automobily

Do roku 2020 budú musieť preškoliť viac ako polovicu zamestnancov automobiliek

BRATISLAVA / Slovensko je automobilová veľmoc. Ak chceme, aby to tak ostalo, musíme však pridať. Okrem …

Consent choices