PHOTO © European Union / EuroparlTV

Strategický plán pre program Horizont Európa

Komisia prijala druhý strategický plán pre program Horizont Európa. V pláne, ktorý bol oznámený na hlavných dňoch výskumu a inovácie, sa stanovujú tri kľúčové strategické smerovania financovania výskumu a inovácií EÚ na posledné tri roky programu (2025 – 2027):

  • Zelená transformácia,
  • Digitálna transformácia;
  • Odolnejšia, konkurencieschopnejšia, inkluzívnejšia a demokratickejšia Európa.

Cieľom týchto usmernení je riešiť kľúčové globálne výzvy, ako sú zmena klímy, strata biodiverzity, digitálna transformácia a starnutie obyvateľstva.

Otvorená strategická autonómia a zabezpečenie vedúcej úlohy Európy pri vývoji a zavádzaní kritických technológií sú všeobecné zásady, ktoré sa uplatňujú vo všetkých troch kľúčových strategických smeroch.

Strategický plán zvyšuje ambície programu Horizont Európa v oblasti biodiverzity a zaväzuje sa k cieľu 10 % celkového rozpočtu programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 určeného na témy súvisiace s biodiverzitou. Tento nový záväzok dopĺňa existujúce ciele pre výdavky v oblasti klímy (35 % počas trvania programu Horizont Európa) a hlavné digitálne činnosti (13 miliárd EUR v rovnakom období).

V strategickom pláne sa identifikuje deväť nových európskych spolufinancovaných a spoluprogramovaných partnerstiev: Brain Health, Forests and Forestry for a Sustainable Future, Innovation Materials for EU, Raw Materials for the Green and Digital Transition, Resilient Cultural Heritage, Social Transformations and Resilience, Solar Photovoltaics, Textiles of the Future and Virtual Worlds (Zdravie mozgu, lesy a lesné hospodárstvo pre udržateľnú budúcnosť, inovatívne materiály pre EÚ, suroviny pre zelenú a digitálnu transformáciu, odolné kultúrne dedičstvo, sociálna transformácia a odolnosť, slnečná fotovoltaika, textil budúcnosti a virtuálne svety).

Strategický plán poskytuje aj prehľad o plnení misií EÚ počas prvých rokov. V štátnom pláne sa ako novinka zavádza nástroj Nového európskeho Bauhausu (NEB). Nový európsky Bauhaus je priekopnícke hnutie, ktoré spája občanov, obce, odborníkov, podniky, univerzity a inštitúcie s cieľom opätovne si predstaviť a spoločne zabezpečiť udržateľný a inkluzívny život v Európe aj mimo nej. Vzhľadom na prierezový charakter NEB a jeho obsahu v oblasti výskumu a inovácií sa bude Nový európsky Bauhaus vykonávať ako prierezová otázka v pracovných programoch programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027. Túto zložku výskumu a inovácií doplní zložka zavádzania, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom synergií s inými programami EÚ. Tieto dve zložky sa budú spoločne označovať ako „nástroj na podporu obnovy a odolnosti“.

Viac..  Komisia zavádza plány na získanie európskeho diplomu

Plán sa zaoberá viacerými špecifickými otázkami, ako je rovnováha výskumu a inovácií a integrácia spoločenských a humanitných vied. V prvom prípade sa v strategickom pláne stanovuje záväzok poskytovať vyváženú podporu činnostiam so širokou škálou vyspelosti a úrovne technologickej pripravenosti, počnúc výskumom generujúcim vedomosti a začínajúcim štádiom až po inovácie, demonštračné činnosti a činnosti prvého nasadenia, napríklad v modelových regiónoch, živých laboratóriách a majákoch. Takisto sa zaväzuje posilniť spoločné výskumné projekty s nízkou úrovňou technologickej pripravenosti a úrovňou vyspelosti v rámci piliera II.

Účinná integrácia spoločenských a humanitných vied do všetkých klastrov vrátane všetkých misií a partnerstiev je kľúčovou zásadou programu. Odráža sa to označovaním konkrétnych tém a požadovaním posúdenia ich spoločenského vplyvu. Spoločenské a humanitné vedy sa začlenia do príslušných projektov, od ich navrhovania až po ich výber a hodnotenie.

Ďalšie kroky

Hlavné strategické smerovania sú hlavnými zásadami programu Horizont Európa a budú sa vykonávať prostredníctvom pracovných programov. V pracovných programoch sa stanovujú možnosti financovania výskumných a inovačných činností prostredníctvom tematických výziev na predkladanie návrhov a tém.

Hlavný pracovný program Horizont Európa na rok 2025 sa vypracuje na základe usmernení novoprijatého strategického plánu. V apríli 2024 Komisia otvorí príležitosť na spätnú väzbu k pracovnému programu na rok 2025, ktorý bude otvorený pre všetky zainteresované strany.

Súvislosti

Strategický plán programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 vychádza z rozsiahlej analýzy vykonanej útvarmi Komisie vrátane analýzy nedostatkov o chýbajúcich témach a potenciálnych nedostatkoch v rámci oblastí intervencie stanovených v právnom základe programu Horizont Európa. Strategický plán vytvorili spoločne útvary Komisie a navrhli ho spoločne s Európskym parlamentom, členskými štátmi a pridruženými krajinami, ako aj s viac ako 2000 zainteresovanými stranami a občanmi, ktorí prispeli v rôznych fázach procesu strategického plánovania programu Horizont Európa, ako je historicky najväčšia verejná konzultácia o európskych rámcových programoch pre výskum a inováciu.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

EÚ a Kanada posilnili svoje vzťahy ako strategickí a podobne zmýšľajúci partneri v digitálnej oblasti. …

Consent choices