Innogentics, Biotechnology for healthcare. Innogenetics NV is an international diagnostic company that develops and markets diagnostic assays in the fields of Infectious Diseases, Genetic Testing, Transplantation, Neurodegeneration, and Oncology, with a special focus on molecular diagnostics and multiparameter testing

Komisia prijíma opatrenia na podporu biotechnológie a biovýroby v EÚ

Komisia navrhla súbor cielených opatrení na podporu biotechnológie a biovýroby v EÚ. V oznámení s názvom Budovanie budúcnosti v prírode sa identifikujú výzvy a prekážky a navrhuje sa ich riešenie v súlade s oznámením o dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ.

Pokrok v oblasti vied o živej prírode podporovaný digitalizáciou a umelou inteligenciou a potenciál riešení založených na biológii s cieľom riešiť spoločenské problémy, urobiť z biotechnológie a biovýroby jednu z najsľubnejších technologických oblastí tohto storočia. Môžu pomôcť EÚ modernizovať jej odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, energetiky, potravinárstva a krmív a priemysel. Okrem toho môžu tieto technológie prispieť ku konkurencieschopnejšej a odolnejšej EÚ, ktorá občanom poskytuje lepšiu zdravotnú starostlivosť a uspieť v zelenej a digitálnej transformácii.

Využitie výhod biotechnológie a biovýroby

Odvetvie biotechnológie a biovýroby v EÚ čelí viacerým výzvam: výskum a prenos technológií na trh, regulačná zložitosť, prístup k financiám, zručnosti, prekážky hodnotového reťazca, duševné vlastníctvo, akceptácia zo strany verejnosti a hospodárska bezpečnosť.

Komisia preto predkladá súbor opatrení:

  • Využívanie výskumu a podpora inovácií: S cieľom pomôcť identifikovať hnacie sily a prekážky inovácie a zavádzania technológií Komisia začala štúdiu s cieľom preskúmať pozíciu EÚ v porovnaní s ostatnými svetovými lídrami v oblasti výroby nových biotechnológií a ich prenosu do biovýrobného priemyslu. S cieľom uľahčiť produktívnejšie využívanie výskumných infraštruktúr Komisia preskúma spôsoby, ako urýchliť vývoj a využívanie priemyselnej biotechnologickej inovácie a akcelerátora syntetickej biológie (EU IBISBA) ako dôveryhodnej digitálnej databázy a siete služieb pre toto odvetvie.
  • Stimulácia dopytu na trhu: Na to, aby biovýrobky uspeli na trhu, musia preukázať nižší vplyv na životné prostredie v porovnaní napríklad s petrochemickými výrobkami. Komisia preskúma posúdenie fosílnych a biovýrobkov s cieľom zabezpečiť rovnocennosť spracovania a začleniť metodiky ukladania uhlíka do stavebných materiálov. S cieľom urýchliť nahrádzanie fosílnych surovín a stimulovať dopyt po biovýrobkoch a ich uvádzanie na trh Komisia vykoná hĺbkové posúdenie vplyvu uskutočniteľnosti požiadaviek na biologický obsah v konkrétnych kategóriách výrobkov a vo verejnom obstarávaní. Komisia okrem toho preskúma, ako by sa biovýrobné nepotravinové výrobky mohli lepšie profilovať prostredníctvom označovania biovýrobkov.
  • Zefektívnenie regulačných postupov: Komisia posúdi, ako by sa právne predpisy EÚ a ich vykonávanie mohli ďalej zefektívniť s cieľom znížiť akúkoľvek fragmentáciu, preskúmať možné zjednodušenie a skrátiť čas potrebný na uvedenie biotechnologických inovácií na trh; ako aj regulačné prekážky, ktoré vznikajú na vnútroštátnej alebo inej úrovni riadenia a ktoré bránia účinnému jednotnému trhu. Štúdia položí základy možného aktu EÚ o biotechnológiách. Komisia bude pracovať aj na zriadení biotechnologického centra EÚ, operačného nástroja pre biotechnologické spoločnosti s cieľom orientovať sa v regulačnom rámci a určiť podporu na rozšírenie do konca roka 2024. Komisia bude ďalej podporovať vytváranie experimentálnych regulačných prostredí, ktoré umožnia testovať nové riešenia v kontrolovanom prostredí na obmedzený čas pod dohľadom regulačných orgánov ako spôsob, ako ich rýchlejšie uviesť na trh.
  • Podpora verejných a súkromných investícií: EÚmá širokú škálu finančných nástrojov na podporu biotechnológie a biovýroby, ako je Horizont Európa vrátane spoločného podniku pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (CBE) a spoločného podniku pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo (IHI JU); EU4Health; inovačný fond, a teraz aj Platforma strategických technológií pre Európu (STEP). S cieľom rozvíjať a rozširovať inovácie s potenciálom vytvárať nové trhy bude Komisia presadzovať začlenenie osobitných výziev v oblasti biotechnológií a biovýroby do pracovného programu akcelerátora Európskej rady pre inováciu (EIC) na rok 2025. V súlade s nedávnym vyhlásením Euroskupiny o únii kapitálových trhov Komisia do konca roka 2024 začne štúdiu s cieľom identifikovať prekážky a spôsoby podpory konsolidácie investičných fondovbúrz cenných papierov a poobchodnej infraštruktúry s cieľom umožniť rozvoj potrebného rozsahu, posilniť vedomostnú základňu, vytvoriť hlbšie rezervy likvidity a pomôcť znížiť náklady na financovanie rýchlo rastúcich spoločností.
  • Posilnenie zručností súvisiacich s biotechnológiami: Rozsiahle a regionálne partnerstvá v oblasti zručností môžu zohrávať významnú úlohu pri poskytovaní príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu v oblasti biotechnológií a biovýroby. Mohlo by sa preskúmať osobitné rozsiahle partnerstvo v oblasti biotechnológie a biovýroby, ktoré možno spolufinancovať prostredníctvom činnosti aliancií pre koncepciu programu Erasmus+. Rastúci počet dynamických aliancií európskych univerzít a partnerstiev a aliancií pre inovácie v rámci programu Erasmus+ môže takisto posilniť rozvoj zručností potrebných v odvetví biotechnológií.
  • Vypracovanie a aktualizácia noriem: Komisia bude naďalej podporovať vypracovanie a aktualizáciu európskych noriem pre biotechnológiu a biovýrobu s cieľom uľahčiť prístup na trh a inovácie.
  • Podpora spolupráce a synergií: Komisia bude podporovať zavádzanie technológií súvisiacich s biotechnologickými procesmi a biovýrobou v regiónoch EÚ prostredníctvom príslušných regionálnych inovačných údolí.
  • Podpora angažovanosti a medzinárodnej spolupráce. Komisiapreskúma možnosť nadviazania medzinárodných partnerstiev v oblasti biotechnológií a biovýroby s kľúčovými medzinárodnými partnermi, ako sú USA, India, Japonsko a Južná Kórea, s cieľom spolupracovať na výskume a transfere technológií a preskúmať možnosti strategickej spolupráce v otázkach regulácie a prístupu na trh. Komisia bude prostredníctvom stratégie Global Gateway a v súlade so svojou stratégiou globálneho zdravia presadzovať existujúce partnerstvá s Afrikou, Latinskou Amerikou a Karibikom v oblasti výroby zdravotníckych výrobkov s cieľom diverzifikovať globálne dodávateľské reťazce, prekonať nedostatok kritických zdravotníckych výrobkov a znížiť globálne zaťaženie chorobami.
  • Využívanie umelej inteligencie a generatívnej umelej inteligencie: Komisia bude podporovať štruktúrované výmeny so zainteresovanými stranami s cieľom urýchliť zavádzanie umelej inteligencie, a najmä genetickej umelej inteligencie, do biotechnológií a biovýroby (v kontexte GenAI4EU). Komisia v priebehu roka 2024 takisto zvýši informovanosť o uľahčení prístupu k superpočítačom EuroHPC pre startupy a vedeckú a inovačnú komunitu v oblasti umelej inteligencie.
  • Preskúmanie stratégie pre biohospodárstvo: Komisia preskúma stratégiu EÚ pre biohospodárstvo do konca roka 2025. V preskúmaní sa zohľadnia súčasné spoločenské, demografické a environmentálne výzvy, pričom sa posilní priemyselný rozmer biohospodárstva a jeho prepojenie s biotechnológiou a biovýrobou s cieľom prispieť k silnejšiemu hospodárstvu EÚ.
Viac..  Komisia začala vyšetrovanie nesúladu podľa aktu o digitálnych trhoch voči spoločnostiam Alphabet, Apple a Meta

O mam

Consent choices