Vlajky únie. PHOTO: © European Union 2011 - Source : EP

Komisia podporí 170 nových projektov, mení reformný program členských štátov na konkrétne opatrenia

Komisia vybrala nové kolo 170 projektov v rámci Nástroja technickej podpory (TSI) s cieľom podporiť členské štáty pri navrhovaní a vykonávaní celkovo 307 reforiem v roku 2024, čím sa posilní konkurencieschopnosť, odolnosť a modernizácia členských štátov.

Tieto reformy sa budú vzťahovať na širokú škálu oblastí, ktoré majú vplyv na životy občanov v EÚ, od uplatňovania umelej inteligencie v podnikoch a vo verejnej správe, vykonávania Priemyselného plánu Zelenej dohody a iných reforiem, ktoré majú zásadný význam pre prechod na emisne neutrálne hospodárstvo, cez podporu rodovej rovnosti a boj proti úniku mozgov až po poskytovanie služieb starostlivosti o duševné zdravie mladým ľuďom a deťom.

Na základe reforiem, ktoré sa už vykonali v rámci Nástroja technickej podpory v jeho štvorročnej histórii, t. j. približne 780 projektov na približne 1200 reforiem, nové kolo reforiem poskytne členským štátom prispôsobenú technickú podporu s cieľom pomôcť im navrhnúť a realizovať reformy, ktoré potrebujú, a tak plniť vnútroštátne priority a priority EÚ v praxi.

Posilnenie administratívnej kapacity verejnej správy členských štátov

V rámci reforiem sa bude naďalej uprednostňovať modernizácia verejnej správy členských štátov v súlade s oznámením Komisie o posilnení európskeho administratívneho priestoru (ComPAct), ktoré bolo prijaté koncom roka 2023.

V roku 2024 sa z Nástroja technickej podpory podporia výmeny štátnych zamestnancov v rámci iniciatívy spolupráce v oblasti verejnej správy (PACE), iniciatívy, ktorá bola spustená na podporu partnerského učenia štátnych zamestnancov z rôznych členských štátov. Do týchto výmen sa zapojí 200 štátnych zamestnancov z 12 členských štátov s cieľom zlepšiť ich súbor zručností v kľúčových oblastiach, ako sú udržateľné financovanie, digitalizácia administratívy, využívanie fondov EÚ a dátová gramotnosť.

Nástroj technickej podpory pomáha členským štátom plniť kľúčové politické priority

Reformy podporované z Nástroja technickej podpory v roku 2024 prispejú k spoločným politickým prioritám EÚ a členských štátov: 31 % vybraných reforiem sa zameria na prechod na emisne neutrálne hospodárstvo. Tieto reformy sa budú týkať predovšetkým Priemyselného plánu Zelenej dohody, biodiverzity a ekologickej dopravy.

Nástroj technickej podpory takisto pomôže vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom verejnej správy integrovať technológie a digitálne systémy a stať sa náročnejšími na umelú inteligenciu, pričom 27 % vybraných reforiem sa týka digitálnej transformácie.

TSI napríklad pomôže členským štátom preskúmať spôsoby, ako môže umelá inteligencia pomôcť bezpečne a účinne spracúvať údaje v oblastiach sociálneho zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti a ako môžu zabezpečiť, aby orgány verejnej správy presadzovali rodovú rovnosť a zároveň využívali vlastnosti umelej inteligencie. Nástroj technickej podpory sa bude zaoberať aj digitálnou finančnou gramotnosťou s cieľom pomôcť členským štátom a občanom prispôsobiť sa čoraz väčšiemu využívaniu digitálnych kanálov na dokončenie komplexných finančných transakcií, ako sú sporenie, dôchodky a investície.

Ďalšou kľúčovou zložkou reforiem Nástroja technickej podpory na rok 2024 je riešenie a zmierňovanie vplyvu demografických zmien vo viacerých odvetviach, ako sú systémy zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, migrácia a verejná politika a rozpočtovanie.

Viac..  EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Okrem toho budú deti a mládež v roku 2024 stredobodom 31 reforiem projektov v členských štátoch, pričom reformy sa zamerajú na vzdelávanie a duševné zdravie a pohodu detí a mladých ľudí.

Posilnenie spolupráce medzi krajinami a regiónmi

Komisia bude naďalej podporovať členské štáty pri spoločnom riešení spoločných výziev, znižovaní hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov a posilňovaní riadenia na všetkých úrovniach. Projekty Nástroja technickej podpory budú podporovať partnerské učenie a zároveň poskytovať individualizovanú podporu vnútroštátnym a regionálnym kontextom.

V roku 2024 sa z Nástroja technickej podpory podporí 43 viacnárodných reformných projektov a 38 regionálnych reformných projektov.

Prostredníctvom širšieho rozsahu hlavných projektov Nástroja technickej podpory bude Komisia riešiť aj spoločné reformné potreby členských štátov, od podpory systémov rozvoja zručností až po zvýšenie kvality verejných financií. Cyklus Nástroja technickej podpory na rok 2024 podporí 13 hlavných projektov.

Súvislosti

Nástroj technickej podpory je nástrojom EÚ založeným na dopyte, ktorý poskytuje prispôsobené odborné znalosti orgánom členských štátov, ktoré každoročne žiadajú o podporu. Nemá formu finančnej podpory, ale pozostáva z poskytovania vysokokvalitných a prispôsobených odborných znalostí a poznatkov a môže mať formu strategického alebo technického poradenstva, štúdií posudzujúcich potreby reforiem, odbornej prípravy alebo misií expertov v rámci krajiny.

Projekty TSI vyberá Komisia na základe kvality žiadostí a na základe výberových kritérií vymedzených v článku 9 nariadenia o TSI, ktoré zahŕňajú preskúmanie naliehavosti, šírky a hĺbky identifikovaných výziev, potreby podpory v príslušných oblastiach politiky a analýzu sociálno-ekonomických ukazovateľov, ako aj inštitucionálnej a všeobecnej administratívnej kapacity žiadajúceho členského štátu.

Od primeraného poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti až po správne riadenie verejných financií, digitalizáciu verejných služieb a posilnenie finančného sektora, Nástroj technickej podpory pomáha členským štátom pri plnení ich reformného programu.

Nástroj je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a nadväzuje na úspech svojho predchodcu, programu na podporu štrukturálnych reforiem. Od roku 2017 tieto dva nástroje pomohli realizovať takmer 1800 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch.

Tento flexibilný nástroj sa od svojho zriadenia rýchlo prispôsobil novým potrebám členských štátov, ako je reakcia na pandémiu COVID-19 alebo útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine.

Prispel aj k pomoci členským štátom pri príprave ich plánov obnovy a odolnosti a plánov spravodlivej transformácie územia, ako aj pri vykonávaní priorít stanovených v programe REPowerEU.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ zavedie nové pravidlá, ktoré počítajú s reformami aj silnou konsolidáciou

Od roku 2025 budú musieť štáty Európskej únie (EÚ) zavádzať navrhnuté reformy a zlepšovať verejné …

Consent choices