online
Ilustračné PHOTO: © European Union - EP.

Akt o digitálnych službách: usmernenie na zmiernenie systémových rizík vo voľbách online

Komisia uverejnila usmernenia k odporúčaným opatreniam pre veľmi veľké online platformy a vyhľadávače na zmiernenie systémových rizík online, ktoré môžu ovplyvniť integritu volieb, s osobitnými usmerneniami pre nadchádzajúce júnové voľby do Európskeho parlamentu.

Podľa aktu o digitálnych službách majú určené služby s viac ako 45 miliónmi aktívnych používateľov v EÚ je povinnosť zmierniť riziká súvisiace s volebnými procesmi a zároveň chrániť základné práva vrátane práva na slobodu prejavu.

V týchto usmerneniach sa odporúčajú zmierňujúce opatrenia a najlepšie postupy, ktoré majú veľmi veľké online platformy a vyhľadávače vykonať pred volebnými podujatiami, počas nich a po nich, ako napríklad:

  • Posilnili svoje vnútorné procesy, a to aj zriadením interných tímov s primeranými zdrojmi, využívaním dostupných analýz a informácií o rizikách súvisiacich s miestnym kontextom a o využívaní ich služieb používateľmi na vyhľadávanie a získavanie informácií pred voľbami, počas nich a po nich s cieľom zlepšiť ich zmierňujúce opatrenia.
  • Zaviesť opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre voľby prispôsobené každému jednotlivému volebnému obdobiu a miestnemu kontextu. Spomedzi zmierňujúcich opatrení uvedených v usmerneniach by veľmi veľké online platformy a vyhľadávače mali podporovať oficiálne informácie o volebných procesoch, realizovať iniciatívy v oblasti mediálnej gramotnosti a prispôsobiť svoje odporúčacie systémy s cieľom posilniť postavenie používateľov a znížiť speňaženie a virualitu obsahu, ktorý ohrozuje integritu volebných procesov. Okrem toho by politická reklama mala byť ako taká jasne označená v očakávaní nového nariadenia o transparentnosti a cielení politickej reklamy.
  • Prijať osobitné zmierňujúce opatrenia súvisiace s generatívnou umelou inteligenciou: Veľmi veľké online platformy a vyhľadávače, ktorých služby by sa mohli použiť na vytváranie a/alebo šírenie generatívneho obsahu umelej inteligencie, by mali posudzovať a zmierňovať osobitné riziká spojené s umelou inteligenciou, napríklad jasným označením obsahu vytvoreného umelou inteligenciou (napríklad deepfakes), zodpovedajúcim prispôsobením svojich obchodných podmienok a ich primeraným presadzovaním.
  • Spolupracovať s orgánmi na úrovni EÚ a vnútroštátnymi orgánmi, nezávislými expertmi a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom podporiť efektívnu výmenu informácií pred voľbami, počas nich a po nich a uľahčiť využívanie primeraných zmierňujúcich opatrení, a to aj v oblasti manipulácie s informáciami a zasahovania zo zahraničia (FIMI), dezinformácií a kybernetickej bezpečnosti.
  • Prijať osobitné opatrenia vrátane mechanizmu reakcie na incidenty počas volebného obdobia s cieľom znížiť vplyv incidentov, ktoré by mohli mať významný vplyv na výsledok volieb alebo účasť na voľbách.
  • Posúdiť účinnosť opatrení prostredníctvom povolebných preskúmaní. Veľmi veľké online platformy a vyhľadávače by mali uverejniť verziu takýchto dokumentov na preskúmanie po voľbách, ktorá nemá dôverný charakter, čo poskytne možnosť verejnej spätnej väzby k zavedeným opatreniam na zmiernenie rizika.

Usmernenia obsahujú osobitné opatrenia pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. Veľmi veľké online platformy a vyhľadávače by vzhľadom na svoj jedinečný cezhraničný a európsky rozmer mali zabezpečiť, aby boli k dispozícii dostatočné zdroje a opatrenia na zmiernenie rizika a aby boli distribuované spôsobom, ktorý je primeraný posúdeniam rizík. V usmerneniach sa takisto podporuje úzka spolupráca s pracovnou skupinou Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

V usmerneniach sa zohľadňujú vstupy získané z verejnej konzultácie, ktorú Komisia začala 8. februára 2024. Komisia na týchto usmerneniach spolupracovala aj s koordinátormi digitálnych služieb v rámci Európskeho výboru pre digitálne služby. V usmerneniach sa takisto podporuje kontrola zo strany tretích strán a výskum zmierňujúcich opatrení s cieľom zabezpečiť, aby zavedené opatrenia boli účinné a rešpektovali základné práva.

Viac..  Vladimír Bilčík: Nielen Rusi sa snažia ukryť svoje majetky, musíme mať pravidlá na ich habanie

Ďalšie kroky

Osobitné zmierňujúce opatrenia, ktoré by veľmi veľká online platforma alebo vyhľadávací motor mali prijať, závisia od špecifík ich služby a od ich rizikového profilu. Usmernenia predstavujú najlepšie postupy na zmiernenie rizík súvisiacich s volebnými procesmi v súčasnosti. Veľmi veľké online platformy a vyhľadávače, ktoré tieto usmernenia nedodržiavajú, preto musia Komisii preukázať, že prijaté opatrenia sú rovnako účinné pri zmierňovaní rizík. Ak Komisia dostane informácie, ktoré spochybňujú vhodnosť takýchto opatrení, môže požiadať o ďalšie informácie alebo začať formálne konanie podľa aktu o digitálnych službách.

S cieľom doplniť ďalší prvok pripravenosti Komisia koncom apríla plánuje záťažový test s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom čo najúčinnejšie využiť nástroje a mechanizmy spolupráce, ktoré boli zavedené.

Súvislosti

Ochrana integrity volieb je jednou z hlavných priorít presadzovania aktu o digitálnych službách. Vzhľadom na vysoký počet volieb, ktoré sa uskutočnia v EÚ v roku 2024 vrátane nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu, sa v kontexte aktu o digitálnych službách dôkladne monitorujú opatrenia prijaté online poskytovateľmi vrátane veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov s cieľom zabrániť negatívnym vplyvom na demokratické procesy, občiansku diskusiu a volebné procesy.

Od nadobudnutia účinnosti aktu o digitálnych službách pre prvé určené veľmi veľké online platformy a vyhľadávače koncom augusta 2023 Komisia začala dialógy o pripravenosti na integritu volieb s viacerými veľmi veľkými online platformami a vyhľadávacími motormi pred vnútroštátnymi voľbami s cieľom monitorovať ich účinné dodržiavanie aktu o digitálnych službách.

Vo februári 2024 Komisia začala verejnú konzultáciu o návrhu usmernení pre voľby, pričom dostala 89 odpovedí od viacerých zainteresovaných strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti, podnikateľských združení, spoločností a občanov. Tieto usmernenia vychádzajú aj z prebiehajúcej práce v rámci Kódexu postupov proti dezinformáciámnariadenia o transparentnosti politickej reklamy a odporúčania Komisie o inkluzívnych a odolných volebných procesoch.

O mam

Odporúčame pozrieť

Facebook

Komisia zasiela spoločnosti Meta žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách

Komisia oficiálne zaslala spoločnosti Meta žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách. Komisia žiada spoločnosť Meta, …

Consent choices