Pomoc po prírodných katastrofách je pomalá, Brusel ju chce zrýchliť

prírodné katastrofy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Pomoc EÚ členským štátom a kandidátskym krajinám, ktoré postihnú povodne alebo iné prírodné katastrofy, bude rýchlejšia a efektívnejšia. Reforma fondu solidarity EÚ, ktorú v stredu schválil Európsky parlament, predĺži lehotu na podanie žiadosti o pomoc z 10 na 12 týždňov a umožní členským štátom okamžite čerpať 10% z jej predpokladanej výšky. Zjednodušia sa aj kritériá schvaľovania pomoci pri menších regionálnych katastrofách. Nové pravidlá už neformálne odobrili aj ministri členských štátov.

„Fond solidarity Európskej únie je jedným z najviditeľnejších a najefektívnejších príkladov solidarity v EÚ. Vďaka tejto reforme sa stane ešte efektívnejším nástrojom. Získanie podpory z fondu bude závisieť od jediného jasne definovaného kritéria. Nové zálohové platby sú tiež dôležitým úspechom parlamentných vyjednávačov, pretože pri katastrofách je rýchla pomoc životne dôležitá. Po náročných rokovaniach sa nám však podarilo odblokovať aj túto otázku,“ vyhlásila  spravodajkyňa Rosa Estaràs Ferragut (EPP, ES).

Parlament jej správu schválil pomerom hlasov 525 (za): 12 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania).

Poslancom sa napriek odporu Rady ministrov EÚ počas rokovaní podarilo presadiť ustanovenie, ktoré umožní postihnutým krajinám čerpať zálohu až do výšky 10% (maximálne však 30 miliónov eur) predpokladanej výšky finančného príspevku.

Jasnejšie a jednoduchšie pravidlá pri regionálnych katastrofách

Fond solidarity sa vo všeobecnosti zameriava na ‚veľké živelné pohromy,‘ ktorých výsledkom sú škody presahujúce 3 miliardy eur v cenách roku 2011 alebo 0,6% hrubého národného dôchodku (HND) postihnutej krajiny. Podporu je však možné poskytnúť aj pri menších, ‚regionálnych živelných pohromách.‘ Nové pravidlá stanovujú pre uvoľnenie finančných prostriedkov pri katastrofách tejto kategórie jediné jednoduché kritérium – škodu presahujúcu 1,5% hrubého domáceho produktu (HDP) daného regiónu. Uľahčí sa tak posúdenie žiadostí, ktoré vykonáva Európska komisia, a urýchli sa vyplácanie pomoci.

„Zásadné zmeny pre fond solidarity sú výsledkom aj častej kritiky poslancov EP, pretože pomoc pri prírodných katastrofách musí prísť v čo najkratšom čase. Preto aj vyplácanie zálohových platieb určite pomôže ľuďom žijúcim v regiónoch, ktoré postihli  prírodné katastrofy,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Viac..  Filmová cena publika LUX 2024: V Benátkach vyhlásili päticu finalistov

Poslancom sa tiež podarilo presadiť zníženie prahu pre poskytnutie pomoci najvzdialenejším regiónom EÚ na 1% HDP. Prostriedky fondu sa budú môcť v budúcnosti využiť aj pri katastrofách, ktoré sa vyvíjajú dlhšiu dobu, akými sú napríklad suchá.

Predĺžené lehoty a rýchlejšie postupy

Poslanci vyjednali predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o finančný príspevok o dva týždne (dvanásť namiesto pôvodne navrhovaných desiatich týždňov od prvých škôd spôsobených živelnou pohromou). Podarilo sa im tiež získať pre krajiny viac času na využitie príspevku z fondu – osemnásť mesiacov namiesto navrhovaných dvanástich.

Naopak, lehoty pre administratívne postupy budú skrátené. Komisia tak bude musieť posúdiť, či sú splnené podmienky na uvoľnenie prostriedkov z fondu a určiť jeho výšku, v priebehu šiestich týždňov po prijatí žiadosti postihnutej krajiny.

Fond solidarity EÚ, s maximálnym rozpočtom 500 miliónov eur ročne na obdobie rokov 2014-2020, bol zriadený v roku 2002 v nadväznosti na rozsiahle povodne v strednej Európe v lete toho istého roku. Odvtedy bol fond využitý pri 56 katastrofách vrátane povodní, búrok, lesných požiarov, zemetrasení a súch. Do dnešného dňa čerpalo finančnú pomoc 23 krajín v celkovej výške takmer 3,6 miliárd eur.

Potreba reformy, ktorá by zefektívnila fungovanie fondu a zrýchlila poskytovanie pomoci, bola však už dlhšiu dobu citeľná. Prvý reformný návrh z roku 2005 Parlament podporil, Rada ministrov ho však zamietla.

O red

Odporúčame pozrieť

Únia poslala krajinám takmer 385,5 milióna eur na riešenie krízovej situácie v oblasti zdravia

Európska komisia (EK) poslala 19 krajinám na riešenie núdzovej situácie v oblasti zdravia spôsobenej pandémiou …

Consent choices