europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament predstavil svoju víziu pre politiku súdržnosti po roku 2020

Primeraný rozpočet, lepšia synergia fondov a zjednodušenie procesov. EP predstavil svoju víziu pre politiku súdržnosti na obdobie po roku 2020.

Politika súdržnosti či kohézna politika, cieľom ktorej je znižovanie regionálnych rozdielov v rámci EÚ, pomohla znížiť dopady nedávnej hospodárskej krízy a s ňou spätých úsporných opatrení. Na druhej strane však regionálne rozdiely a sociálne nerovnosti zostávajú vysoké.

Parlament preto v uznesení schválenom pomerom hlasov 350 (za): 149 (proti): 171 (zdržalo sa hlasovania) vyzval na reformu politiky súdržnosti, ktorá by viedla k zintenzívneniu úsilia o odstránenie existujúcich nerovností a zabráneniu vzniku nových.

„Štrukturálne fondy EÚ vytvárajú pracovné miesta a pomáhajú riešiť problémy, akými sú napríklad zmena klímy. Sú tiež hybnou silou rastu a udržateľného rozvoja. Parlament vyslal jasný signál o dôležitosti zachovania kohéznej politiky. Chceme modernú, nebyrokratickú politiku, v rámci ktorej sa prostriedky budú vynakladať tam, kde je to potrebné, politiku pre všetky regióny, jednoduchú a navrhnutú pre ľudí,‟ uviedla spravodajkyňa Kerstin Westphal (S&D, DE).

Kľúčové návrhy poslancov

Politika súdržnosti by sa v budúcnosti mala opierať o nasledujúce piliere:

  • primeraný rozpočet,
  • lepšia súčinnosť jednotlivých fondov,
  • zjednodušenie celého systému riadenia politiky súdržnosti na všetkých úrovniach,
  • harmonizácia politík súdržnosti a  hospodárskej súťaže, a to najmä v súvislosti s pravidlami štátnej pomoci.

Granty by podľa poslancov mali aj v budúcnosti zostať základom financovania kohéznej politiky, pričom pôžičky, vlastné imanie alebo záruky by sa mali používať opatrne.

Parlament tiež zdôraznil, že Európsky fond pre strategické investície by nemal oslabovať strategickú súdržnosť, územnú koncentráciu a dlhodobý výhľad programovania politiky súdržnosti.

Podrobnejšie informácie o finančných prostriedkoch EÚ vynaložených v rámci politiky súdržnosti na územiach jednotlivých členských štátoch, sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie. Všetky projekty financované z regionálnych fondov EÚ podľa členských štátov sú zverejnené na samostatnej stránke EK.

Zviditeľnenie štrukturálnych fondov

Poslanci tiež v samostatnom uznesení schválenom pomerom hlasov 469 (za): 51 (proti): 13 (zdržalo sa hlasovania) navrhli možnosti, ako v budúcnosti zviditeľniť  prínosy kohéznej politiky EÚ. Podľa nedávneho Eurobarometra si pozitívny dopad investícií EÚ vo svojich regiónoch uvedomuje iba približne tretina občanov EÚ.

Viac..  EÚ strojnásobila rozpočet štipendijného programu Eurizon pre Ukrajincov

Uznesenie poukazuje na nárast euroskepticizmu a populistickej protieurópskej propagandy, ktoré skresľujú informácie o politikách Únie. Poslanci preto požadujú uľahčenie prístupu k informáciám o  pozitívnych dopadoch kohéznej politiky na ekonomiku aj prostredníctvom komunikačnej stratégie pre digitálne a sociálne médiá.

„Doterajšie postupy využívané pri komunikácii výsledkov európskych štrukturálnych investícií neboli najefektívnejšie a v každom členskom štáte sú odlišné. Potrebujeme lepšiu koordináciu verejných orgánov, sociálnych a ekonomických partnerov a občianskej spoločnosti, aby sme zlepšili komunikáciu o cieľoch EÚ a zvýšili záujem občanov o európsky projekt,‟ uviedol spravodajca Daniel Buda (EPP, RO).

Reakcie slovenských poslancov

„Kohézia je jedným z najdôležitejších prvkov európskej spolupráce. Prináša obrovskú pridanú hodnotu pre štáty, regióny aj ľudí. Hľadáme cesty, ako bude v modifikovanej podobe fungovať aj po roku 2020 tak, aby to prinášalo všeobecný osoh,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Často si ani nevšimneme, čo všetko v našom bezprostrednom okolí pomohli financovať eurofondy: lepšie železnice, diaľnice, úrady, ale aj parky, detské ihriská, či nemocnice. Pre lepší život na Slovensku má zásadný význam, aby súdržnosť medzi starými a novými členskými štátmi pokračovala aj do budúcnosti,‟ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Blaha s Dankom nemôžu zneužívať atentát na zastrašovanie novinárov a občanov

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) odsúdil atentát na …

Consent choices