Corina Cretu
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu. PHOTO: © European Union.

Komisia zriaďuje hraničné kontaktné miesto s cieľom odstránenia cezhraničných prekážok

Komisia zriaďuje hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní plne využiť hospodársky potenciál pohraničných regiónov EÚ, v ktorých žije 150 miliónov občanov. Toto kontaktné miesto bude pohraničných regiónom poskytovať cielenú podporu s cieľom pomôcť im odstrániť prekážky brániace v zamestnanosti a investíciách.

Orientácia v odlišných administratívnych a právnych systémoch je pre podniky, pracovníkov a študentov stále veľmi zložitá a nákladná. V súlade s výzvou predsedu Junckera na zabezpečenie spravodlivosti na našom jednotnom trhu v jeho prejave o stave Únie v roku 2017 hraničné kontaktné miesto zabezpečí vykonávanie súboru konkrétnych opatrení, vďaka ktorým budú môcť pohraničné regióny lepšie spolupracovať.

Prispeje k 1. zlepšeniu prístupu k pracovným miestam, 2. zlepšeniu prístupu k službám, ako napr. zdravotná starostlivosť a systémy verejnej dopravy, a 3. uľahčeniu cezhraničného podnikania.

Tento návrh je súčasťou širšieho oznámenia s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ, ktoré zahŕňa súbor nových opatrení a zoznam prebiehajúcich iniciatív s cieľom pomôcť pohraničným regiónom rýchlejšie rásť a približovať sa navzájom.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „V pohraničných regiónoch sa vytvára viac ako štvrtina bohatstva Európy, ale ich úplný hospodársky potenciál zostáva nevyužitý. Predstavujú zlatú baňu príležitostí, ktorá čaká na preskúmanie. Komisia bude týmto regiónom poskytovať cielenú podporu, z ktorej budú mať priamy prospech ich obyvatelia.“

Hraničné kontaktné miesto budú tvoriť experti Komisie na cezhraničné záležitosti, ktorí budú poskytovať poradenstvo vnútroštátnym a regionálnym orgánom tak, že budú zhromažďovať a sprístupňovať osvedčené postupy prostredníctvom novej online siete s pôsobnosťou v celej EÚ.

Lepší prístup k pracovným miestam

Za hranice cestuje každý deň alebo každý týždeň 2 milióny pracovníkov a študentov. Hraničné kontaktné miesto bude poskytovať podporu regiónom, ktoré si želajú prehĺbiť spoluprácu, s cieľom pomôcť ľuďom nájsť si prácu za hranicami. Občanom sa bude poskytovať poradenstvo v oblasti vzájomného uznávania kvalifikácií, spoločných študijných programov alebo poradenských služieb pre podnikateľov.

V hraničnom kontaktom mieste sa budú sústreďovať informácie o osvedčených postupoch v oblasti cezhraničných služieb zamestnanosti, ako je napríklad spoločná sieť, ktorú vytvorila španielska Galícia a portugalský región Norte a ktorú podporuje Portál EÚ pre pracovnú mobilitu EURES.

Viac..  Európska komisia: V dotazníku Orbánovej vlády sú úplne nepravdivé tvrdenia

Hraničné kontaktné miesto môže takto prispieť k zriadeniu budúceho európskeho orgánu práce, ktorý avizoval predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2017 s cieľom posilniť spoluprácu medzi orgánmi trhu práce na všetkých úrovniach a zlepšiť riadenie cezhraničných situácií.

Lepší prístup k verejným službám

Aby pohraničné regióny získali na atraktívnosti a boli inkluzívnejšie z hľadiska verejných služieb, hraničné kontaktné miesto:

  • zmapuje existujúce cezhraničné zdravotné zariadenia, ako sú zóny cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pri francúzsko-belgickej hranici,
  • preskúma chýbajúce železničné spojenia na vnútorných hraniciach v záujme efektívnejších služieb cezhraničnej verejnej dopravy.

Podnikanie cez hranice

Hraničné kontaktné miesto bude prostredníctvom online siete stimulovať dialóg o cezhraničných otázkach.

Na požiadanie poskytujú experti hraničného kontaktného miesta podporu v záujme väčšieho zosúladenia pravidiel zakladania podnikov, vymieňania si osvedčených postupov medzi pohraničnými regiónmi a podpory väčšieho využívania online postupov.

Okrem vytvorenia hraničného kontaktného miesta Komisia vyberie 20 projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia na riešenie cezhraničných prekážok. Výzva na predkladanie projektov bude vyhlásená do konca roka 2017.

Ďalšie kroky

Hraničné kontaktné miesto začne fungovať od januára 2018.

V rámci súčasných úvah o budúcnosti financií EÚ poskytnú osvedčené postupy, ktoré zhromaždí hraničné kontaktné miesto, podklady do diskusie o ďalšej generácii programov cezhraničnej spolupráce („Interreg“) tak, aby lepšie riešili právne a administratívne prekážky a pomohli vyvinúť efektívne cezhraničné verejné služby. 

O dac

Odporúčame pozrieť

Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 23. novembra

Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 23. novembra. Pôvodne sa mali skončiť …

Consent choices