Katainen
Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť. PHOTO: © European Union.

Európske kapitálové trhy budú fungovať efektívnejšie a dohľad nad nimi bude lepší

Európska komisia navrhla reformu príslušných pravidiel, ktorá má dvojaký cieľ: zjednodušiť život menším investičným spoločnostiam a zároveň dosiahnuť, aby najväčšie, systémové spoločnosti začali podliehať rovnakému režimu ako európske banky. Investičné spoločnosti a služby, ktoré poskytujú, majú zásadný význam pre dobre fungujúcu úniu kapitálových trhov.

Okrem bánk sa kapitálové trhy EÚ opierajú aj o niekoľko tisíc malých a veľkých investičných spoločností, ktoré poskytujú klientom poradenstvo, pomáhajú podnikom využívať kapitálové trhy, spravujú aktíva a zabezpečujú likviditu na trhu, čím uľahčujú investície v celej EÚ. EÚ potrebuje silnejšie kapitálové trhy, aby mohla podporovať investície, uvoľňovať nové zdroje financovania pre podniky, ponúkať domácnostiam lepšie príležitosti a posilniť hospodársku a menovú úniu.

Podľa predložených návrhov by prevažná väčšina investičných spoločností v EÚ už nemala ďalej podliehať pravidlám, ktoré boli pôvodne navrhnuté pre banky. Tým sa zníži administratívna záťaž, posilní sa hospodárska súťaž a zvýšia sa investičné toky – čo sú všetko priority únie kapitálových trhov – a to bez toho, aby bola ohrozená finančná stabilita. Zároveň by najväčšie a najsystémovejšie investičné spoločnosti podliehali rovnakým pravidlám a dohľadu ako banky.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol:Naše pravidlá musia byť primerané a citlivé na riziko. Pre menšie investičné spoločnosti budú prínosom jednoduchšie požiadavky, ktoré viac zodpovedajú ich rizikovému profilu. Väčšie spoločnosti, ktoré predstavujú podobné riziko ako banky, by zároveň mali byť regulované a podliehať dohľadu rovnako ako banky. Táto reforma pravidiel prispeje k tomu, aby všetky investičné spoločnosti vytvárali premostenie medzi úsporami spotrebiteľov a investorov a finančnými potrebami podnikov. Novými pravidlami sa podporí správne fungovanie kapitálových trhov a zároveň sa zabezpečí finančná stabilita.“

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, dodal: „Naším cieľom je znížiť náklady na dodržiavanie právnych predpisov EÚ. Návrh na zjednodušenie a zefektívnenie prudenciálnych pravidiel pre investičné spoločnosti je súčasťou tohto úsilia. Náš súbor pravidiel musí podporovať rozhodujúcu úlohu, ktorú tieto spoločnosti zohrávajú pri smerovaní investičných tokov na kapitálových trhoch, a súčasne zabezpečiť primerané pokrytie rizík spojených s ich činnosťami. Väčšia hospodárska súťaž a ochrana investorov sú dvomi stranami tej istej mince, pričom zvyšujú dôveru na trhu a podporujú rast.“

Kľúčové prvky návrhu

Investičné spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri uľahčovaní tokov úspor a investícií v celej EÚ. Poskytujú širokú škálu služieb, ktoré investorom umožňujú prístup na trhy s cennými papiermi a derivátmi. K týmto službám patrí investičné poradenstvo, riadenie portfólia, vykonávanie pokynov v mene klientov, obchodovanie s finančnými nástrojmi a pomoc podnikom pri získavaní finančných prostriedkov na kapitálových trhoch.

Návrh zahŕňa:

  • nové a jednoduchšie prudenciálne pravidlá pre veľkú väčšinu investičných spoločností, ktoré nie sú systémové, bez ohrozenia finančnej stability a
  • zmenené pravidlá na zabezpečenie toho, aby veľké, systémové investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosti podobné bankovým činnostiam a predstavujú podobné riziká ako banky, boli regulované a podliehali dohľadu ako banky. V dôsledku toho by takéto systémové investičné spoločnosti v bankovej únii podliehali dohľadu Európskej centrálnej banky v rámci jej funkcie dohľadu (jednotný mechanizmus dohľadu). Tým sa zabezpečia rovnaké podmienky pre veľké a systémové finančné inštitúcie.
Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

V nových pravidlách sa nesystémové investičné spoločnosti delia na dve skupiny. Kapitálové požiadavky sa v prípade najmenších a najmenej rizikových investičných spoločností zjednodušia. Pravidlá budú natoľko komplexné a spoľahlivé, aby zachytili riziká investičných spoločností, zároveň však budú dostatočne flexibilné, aby umožňovali zohľadniť rôzne obchodné modely a zabezpečiť obchodnú životaschopnosť týchto spoločností. Tieto spoločnosti nebudú podliehať žiadnym dodatočným požiadavkám týkajúcim sa správy a riadenia spoločností alebo odmeňovania. Pokiaľ ide o väčšie spoločnosti, týmito pravidlami sa zavádza nový spôsob merania ich rizík na základe ich obchodných modelov. V prípade spoločností, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi, to bude skombinované so zjednodušenou verziou existujúcich pravidiel.

V návrhu sa ďalej vymedzujú ako úverové inštitúcie tie systémové investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú určité činnosti podobné bankovým činnostiam (ako je upisovanie a obchodovanie na vlastný účet), a hodnota ich aktív je vyššia než 30 miliárd EUR. Na tieto systémové spoločnosti sa bude v plnej miere vzťahovať rovnaké zaobchádzanie ako na banky. Ako už bolo oznámené v preskúmaní európskych orgánov dohľadu, ktoré vykonala Komisia, znamená to, že ich pôsobenie v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na bankovej únii, podlieha priamemu dohľadu Európskej centrálnej banky v rámci jednotného mechanizmu dohľadu.

Súvislosti

Komisia v rámci svojej práce na posilňovaní kapitálových trhov oznámila vo svojom preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania, že pre investičné spoločnosti navrhne účinnejší prudenciálny rámec a rámec dohľadu.

Vo všetkých členských štátoch v Európskom hospodárskom priestore (EHP) pôsobí niekoľko tisíc investičných spoločností. Väčšina z nich sú malé až stredné spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie investičného poradenstva, prijímanie, prenášanie a vykonávanie pokynov a na správu portfólií. Na rozdiel od úverových inštitúcií investičné spoločnosti neprijímajú vklady ani neposkytujú pôžičky. Znamená to, že sú oveľa menej vystavené úverovému riziku a riziku, že vkladatelia narýchlo, bez predchádzajúceho avizovania vyberú svoje vklady.

Preskúmanie je súčasťou programu Komisie REFIT a je v súlade s mandátom stanoveným v nariadení o kapitálových požiadavkách (CRR). Jeho cieľom je zabezpečiť, aby boli primerane stanovené požiadavky na kapitál, likviditu a iné kľúčové prudenciálne požiadavky pre investičné spoločnosti. Požiadavky uvedené v nariadení o kapitálových požiadavkách sú zamerané najmä na banky a nie sú plne prispôsobené všetkým investičným spoločnostiam.

Preskúmanie je založené na politickom poradenstve EBA zo septembra 2017 a bolo oznámené aj v oznámení o dobudovaní bankovej únie z októbra 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

elektronicke platby

Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Európska komisia (EK) v stredu privítala politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ …

Consent choices