komisia
PHOTO: © European Union.

Nové pravidlá ochrany údajov nadobudnú účinnosť už v máji

Komisia uverejnila usmernenie, ktoré má za cieľ uľahčiť v celej EÚ priame a bezproblémové uplatňovanie nových pravidiel ochrany údajov, ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája. Komisia zároveň spustila nový online nástroj určený pre malé a stredné podniky.

Do začiatku uplatňovania nových právnych predpisov zostáva už len o čosi viac než 100 dní, vzhľadom na čo sa v usmernení uvádzajú kroky, ktoré by Európska komisia, vnútroštátne orgány na ochranu údajov a vnútroštátne správne orgány ešte stále mali vykonať, aby prípravy doviedli do úspešného konca.

Nové nariadenie obsahuje jednotný súbor pravidiel, ktoré sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, no zároveň so sebou prináša potrebu značných úprav určitých aspektov, napríklad zmenu existujúcich zákonov vládami členských štátov EÚ alebo zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov orgánmi na ochranu údajov. V usmernení sa uvádzajú hlavné inovácie a príležitosti, ktoré so sebou prinášajú nové pravidlá, sumarizujú sa prípravné činnosti, ktoré už prebehli, a zároveň sa uvádzajú aspekty, ktorým by Európska komisia, vnútroštátne orgány na ochranu údajov a vnútroštátne správne orgány mali stále venovať pozornosť.

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Našu digitálnu budúcnosť možno vybudovať len a len na dôvere. Chrániť treba súkromie každého z nás. Posilnené pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov sa začnú uplatňovať 25. mája. Ide o zásadný krok vpred a máme eminentný záujem na tom, aby tento krok každý jeden občan pociťoval ako krok správnym smerom.“

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: „Jedným z určujúcich faktorov toho, aká bude naša hospodárska budúcnosť a osobná bezpečnosť, bude v dnešnom svete do veľkej miery to, ako narábame s údajmi. Potrebujeme moderné pravidlá, ktorými zareagujeme na nové riziká. Vyzývame teda vlády členských štátov EÚ, verejné orgány a podniky, aby zostávajúci čas využili efektívne a splnili si úlohu, ktorá im bola zverená pri prípravách na nadchádzajúci veľký deň D.“

Komisia vyzýva vlády členských štátov EÚ a orgány na ochranu údajov, aby boli pripravené a aby poskytovali podporu

Od prijatia všeobecného nariadenia o ochrane údajov v máji 2016 sa Komisia aktívne angažovala so všetkými dotknutými aktérmi – vládami, vnútroštátnymi orgánmi, podnikmi i občianskou spoločnosťou – na prípravách uplatňovania nových pravidiel.

Prípravy v jednotlivých členských štátoch napredujú rozličným tempom. V tejto fáze len dva z nich už prijali príslušné vnútroštátne právne predpisy. Členské štáty by mali zrýchliť prijímanie vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli v súlade s nariadením. Zároveň by mali zabezpečiť, aby ich vnútroštátne orgány mali potrebné finančné a ľudské zdroje na to, aby dokázali garantovať svoju nezávislosť a efektívnosť.

Komisia vyčleňuje sumu 1,7 milióna EUR na financovanie orgánov na ochranu údajov, ale zároveň aj na zaškolenie pracovníkov týchto orgánov. Ďalšie 2 milióny EUR sú k dispozícii na podporu vnútroštátnych orgánov v ich úsilí zameranom na pomoc určenú pre podniky, najmä MSP.

Nový online nástroj na podporu praktického uplatňovania

Znalosti a vedomosti o prínosoch a príležitostiach, ktoré so sebou prinášajú nové pravidlá, nie sú všade na rovnakej úrovni. Zjavná je najmä potreba zvýšiť informovanosť malých a stredných podnikov a podporiť ich snahu o dosiahnutie súladu s týmito pravidlami.

Komisia spustila nový praktický online nástroj, ktorého zámerom je pomôcť občanom, podnikom (najmä MSP) a ďalším organizáciám dosiahnuť súlad s novými pravidlami na ochranu údajov a mať z nich čo najväčší osoh.

Viac..  EU predstavila návrh navýšenia výroby a obstarávania zbraní

Komisia sa zapojí aj do podujatí organizovaných v jednotlivých členských štátoch, ktorých cieľom bude pomôcť zainteresovaným stranám v ich prípravnom úsilí a informovať občanov o vplyve nariadenia na ich život.

Hlavné inovácie a nové príležitosti v kocke

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov umožňuje voľný pohyb údajov po celom digitálnom jednotnom trhu. Nariadením sa zabezpečí lepšia ochrana súkromia európskych občanov, posilnenie dôvery spotrebiteľov a ich bezpečnosť, pričom sa zároveň vytvoria nové príležitosti pre podniky, a to najmä tie menšie.

V usmernení sa pripomínajú hlavné prvky nových pravidiel ochrany údajov:

  • Jeden súbor pravidiel pre celý kontinent, ktorý podnikom zaručí právnu istotu a občanom rovnakú úroveň ochrany údajov v celej EÚ.
  • Pre všetky spoločnosti ponúkajúce služby v EÚ platia rovnaké pravidlá, a to aj vtedy, keď tieto spoločnosti sídlia mimo EÚ.
  • Výraznejšie a nové práva pre občanov: posilnené je právo na informácie, právo na prístup a právo na zabudnutie. Nové právo na prenosnosť údajov umožňuje občanom presúvať si údaje z jednej spoločnosti do druhej. Spoločnosti tým získajú nové obchodné príležitosti.
  • Silnejšia ochrana proti porušeniu ochrany údajov: ak spoločnosť zaznamená porušenie ochrany údajov, ktoré ohrozuje jednotlivcov, musí o tom do 72 hodín informovať orgán na ochranu údajov.
  • Skutočne účinné pravidlá a odrádzajúce pokuty: všetky orgány na ochranu údajov budú mať právomoc ukladať pokuty do výšky 20 miliónov EUR, resp. v prípade právnických osôb do výšky 4 % ich celosvetového ročného obratu.

Ďalšie kroky

S blížiacim sa 25. májom bude Komisia naďalej aktívne podporovať členské štáty, orgány na ochranu údajov a podniky, aby zabezpečila, že reforma bude pripravená nadobudnúť účinnosť v praxi. Od mája 2018 bude Komisia monitorovať, ako členské štáty uplatňujú nové pravidlá, a v prípade potreby prijme vhodné opatrenia. Rok po tom, ako sa nariadenie začne uplatňovať (2019), Komisia zorganizuje podujatie, na ktorom bude zisťovať, aké skúsenosti majú jednotlivé zainteresované strany s jeho vykonávaním. Tieto informácie sa následne použijú aj ako vstupné údaje pre vypracovanie správy, ktorú Komisia musí predložiť do mája 2020 a ktorá má obsahovať hodnotenie a preskúmanie nariadenia.

Súvislosti

Európska únia 6. apríla 2016 súhlasila s tým, že uskutoční zásadnú reformu svojho rámca na ochranu údajov a v tejto súvislosti prijala reformný balík právnych predpisov o ochrane údajov, ktorý pozostával zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým sa nahradila dvadsať rokov stará smernica. Nové celoeurópske pravidlá ochrany údajov sa začnú uplatňovať 25. mája 2018, teda dva roky po ich prijatí a nadobudnutí účinnosti.

V januári 2017 Komisia navrhla zosúladiť pravidlá elektronickej komunikácie (súkromie v elektronických komunikáciách, tzv. ePrivacy) s novými normami na svetovej úrovni, obsiahnutými vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov. V septembri 2017 Komisia navrhla nový súbor pravidiel upravujúcich voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ. Spolu s existujúcimi pravidlami v oblasti osobných údajov umožnia nové opatrenia uchovávať a spracúvať iné ako osobné údaje v celej Únii tak, aby sa posilnila konkurencieschopnosť európskych podnikov a zmodernizovali verejné služby. Oba návrhy ešte musí schváliť Európsky parlament a členské štáty.

O dac

Odporúčame pozrieť

Jourova

Jourová bude v eurokomisii dočasne zodpovedať aj za politiku spravodlivosti

Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) a eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v pondelok oznámila, …

Consent choices