Mjanmarsko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Rozvojová podpora pre Mjanmarsko bola účinná iba čiastočne

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov zohrávala EÚ dôležitú vedúcu úlohu pri podpore rozvojových priorít v Mjanmarsku/Barme a pre krajinu pridelila financie v značnej výške. Nedostatky sa však vyskytli na strane Európskej komisie, a to v posúdeniach potrieb a pri vykonávaní pomoci EÚ.

Audítori skúmali, či Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska komisia podporovali v Mjanmarsku/Barme dobre vymedzené rozvojové priority. EÚ pridelila krajine na obdobie 2012 – 2020 takmer 1 mld. EUR.

„Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia reagovali na politické zmeny v krajine rýchlo, no naším celkovým záverom je, že rozvojová podpora EÚ pre krajinu bola len čiastočne účinná,“ uviedol Karel Pinxten, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Mjanmarsko/Barma zažívalo v kontrolovanom období (2012 – 2016) zložitý politický a hospodársky prechod. Faktory ako prírodné katastrofy, etnické konflikty a obmedzené kapacity miestnych aktérov a orgánov sťažovali rozvojové úsilie. V rokoch 2016 a 2017 znovu dochádzalo k výbuchom násilia voči moslimskej menšine Rohingov v Jakchainskom štáte, ktoré spôsobili humanitárnu krízu obrovských rozmerov. Opakované násilnosti v tomto regióne konflikt zhoršujú a sťažujú humanitárne a rozvojové snahy.

Pokiaľ ide o posúdenie potrieb, Komisia podľa audítorov dostatočne nezhodnotila geografické priority v rámci krajiny. Takéto stanovenie priorít mohlo zvýšiť dosah podpory EÚ. Pri vymedzovaní priorít nebola zohľadnená mobilizácia domácich príjmov, hoci predstavuje hlavný faktor rozvoja krajiny. Pozitívnym krokom bolo spoločné programovanie medzi EÚ a jednotlivými členskými štátmi. Koordinácia medzi generálnymi riaditeľstvami, ktoré riadia rozvojovú a humanitárnu pomoc v oblastiach v dlhodobej kríze, však nefungovala dobre.

Viac..  Nové pravidlá na obmedzenie vystavenia škodlivým látkam na pracovisku

Audítori hovoria, že zvolenými opatreniami sa síce reagovalo na rozvojové priority krajiny, dochádzalo však k oneskoreniam. Vykonávanie programov trustových fondov financovaných z prostriedkov EÚ SK 2 a spravovaných OSN bolo poznačené pomalým čerpaním rozpočtu na programové činnosti. Ustanovenia o kontrole nákladov v zmluvách medzi EÚ a OSN mali len malý vplyv.

Audítori konštatujú, že výsledky kontrolovaných projektov boli rôzne. Plánované výstupy sa zabezpečili len v polovici projektov, a to hlavne z dôvodu oneskorení pri vykonávaní. Nedostatky sa zaznamenali aj v súvislosti s kvalitou projektových ukazovateľov a monitorovania projektov.

Audítori odporúčajú Európskej komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť:

  • lepšie zacieliť oblasti podpory, aby sa zvýšil dosah pomoci,
  • posilniť koordináciu medzi Generálnym riaditeľstvom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj a Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci,
  • zdôvodniť a zdokumentovať pridelenie financií na dané sektory a opatrenia,
  • zvýšiť nákladovú účinnosť opatrení, na ktoré prispievajú viacerí darcovia,
  • posilniť monitorovanie informácií o výstupoch a výsledkoch,
  • zlepšiť projektový manažment a zabezpečiť lepšie zviditeľnenie opatrení EÚ,
  • znovu preskúmať možnosť zaradenia Jakchainského štátu do oblasti pôsobnosti Spoločného mierového fondu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices