automobily
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ je odhodlaná prispieť k dekarbonizácii odvetvia dopravy

EÚ stimuluje trh s vozidlami s nulovými a nízkymi emisiami tak, že prostredníctvom verejného obstarávania podporuje ich využívanie. Rumunské predsedníctvo 11. februára dosiahlo predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o reforme, ktorou sa zvýši istota na trhu a pomôžu sa znížiť celkové emisie z dopravy. Novými pravidlami sa posilní konkurencieschopnosť európskeho priemyslu na rozširujúcich sa svetových trhoch s týmito novými technológiami. Dohoda sa teraz predloží na schválenie členským štátom v Rade.

„Dnešná dohoda dokazuje, že Európa je odhodlaná prispieť k dekarbonizácii odvetvia dopravy. Verejný sektor môže správnymi rozhodnutiami v rámci politiky verejného obstarávania zohrať významnú úlohu pri podpore inovačných ekologickejších riešení. A tieto pravidlá sú práve o tom,“ uviedla Rovana Plumbová, úradujúca ministerka dopravy Rumunska a predsedníčka Rady.

V reforme sa stanovujú minimálne ciele vo verejnom obstarávaní pre ekologické ľahké úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy na roky 2025 a 2030. Tieto ciele sú vyjadrené ako minimálne percento ekologických vozidiel v rámci celkového počtu vozidiel cestnej dopravy, na ktoré sa vzťahuje súhrn všetkých zmlúv verejného obstarávania a verejných zákaziek na poskytovanie služieb.

V znení je zahrnuté aj nové vymedzenie pojmu „ekologické vozidlo“. Vymedzenie pojmu ekologické ľahké úžitkové vozidlo vychádza z emisných noriem CO2. Definícia ekologických ťažkých úžitkových vozidiel je založená na používaní alternatívnych palív.

Viac..  Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

Rozsah pôsobnosti pravidiel sa rozšíril z hľadiska postupov obstarávania, na ktoré sa vzťahujú. Nové pravidlá sa tiež budú uplatňovať na širšie spektrum služieb vrátane služieb verejnej cestnej dopravy, služieb osobnej dopravy na osobitné účely, služieb na zber odpadu a poštových služieb a služieb doručovania balíkov.

Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice budú mať členské štáty 24 mesiacov na to, aby prijali vnútroštátne predpisy. Každé tri roky budú musieť Komisii predkladať správu o uplatňovaní pravidiel, pričom prvá správa sa má predložiť do 18. apríla 2026.

Komisia predložila svoj návrh v novembri 2017 v rámci druhého balíka opatrení v oblasti mobility.

Ďalšie kroky

Predsedníctvo predloží dohodu veľvyslancom pri EÚ na nadchádzajúcom zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov Rady. V neskoršom štádiu bude nasledovať formálne hlasovanie v Parlamente aj v Rade.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices