emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: Podľa väčšiny Európanov by EÚ mala navrhnúť ďalšie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia

Podľa nového prieskumu Eurobarometra si viac ako dve tretiny Európanov myslia, že Európska únia by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Z vyše 27 000 opýtaných občanov vo všetkých členských štátoch EÚ sa viac ako polovica respondentov domnieva, že domácnosti, výrobcovia automobilov, výrobcovia energií, poľnohospodári a verejné orgány nevyvíjajú dostatočné úsilie pre dobrú kvalitu ovzdušia.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Teší ma, že tak veľa Európanov podporuje opatrenia v oblasti kvality ovzdušia. V EÚ spôsobuje znečistenie ovzdušia viac ako 400 000 predčasných úmrtí ročne a spoločnosť zaň platí obrovskú cenu, a to aj za zdravotnú starostlivosť, neodpracované dni a škody na plodinách a budovách. Komisia poskytuje odborné znalosti, výmenu najlepších postupov a usmernenia pre členské štáty a podniky, ako aj podporu pre investície a financovanie na zlepšenie kvality ovzdušia pre všetkých. Ak sa však nedodržiavajú právne predpisy EÚ, prijímame voči členským štátom právne opatrenia.“

Z prieskumu takisto vyplýva potreba lepšej komunikácie o kvalite ovzdušia, najmä na vnútroštátnej úrovni. Väčšina respondentov nemá pocit, že je dobre informovaná o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia vo svojej krajine. V porovnaní s prieskumom z roku 2017 si respondenti myslia, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila – aj keď údaje o kvalite ovzdušia v skutočnosti vykazujú významné zlepšenia počas daného obdobia.

V máji 2018 Junckerova Komisia prijala oznámenie „Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých“, v ktorom sa stanovujú opatrenia, ktoré majú prijať vnútroštátne, regionálne a miestne subjekty v záujme zlepšenia kvality ovzdušia v Európe. Komisia okrem toho podnikla právne kroky na ochranu občanov pred znečistením ovzdušia, vďaka ktorým sa členské štáty, ktoré nedodržiavajú právne predpisy EÚ v oblasti kvality ovzdušia, musia zodpovedať Súdnemu dvoru Európskej únie. Komisia takisto zintenzívňuje spoluprácu s členskými štátmi prostredníctvom spolupráce s príslušnými orgánmi v rámci nových „dialógov o čistom ovzduší“. V nadchádzajúcich dvoch dňoch, 28. a 29. novembra 2019, sa v Bratislave bude konať Fórum EÚ pre čisté ovzdušie, ktoré bude pre rozhodovacie orgány a zainteresované strany príležitosťou na výmenu poznatkov a poskytnutie pomoci pri vykonávaní európskych, vnútroštátnych a miestnych politík v oblasti ovzdušia.

Hlavné výsledky nového osobitného prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov ku kvalite ovzdušia:

Väčšina respondentov si želá, aby EÚ navrhla ďalšie opatrenia

Viac ako dve tretiny respondentov (71 %) tvrdia, že EÚ by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na riešenie problémov spojených s kvalitou ovzdušia v Európe, a 38 % by chcelo mať možnosť sa k takýmto opatreniam vyjadriť.

Je to názor väčšiny respondentov vo všetkých členských štátoch.

Väčšina respondentov sa domnieva, že problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia by sa mali riešiť v prvom rade na medzinárodnej úrovni

Viac ako sedem z desiatich respondentov uvádza, že otázka znečistenia ovzdušia by sa mala riešiť na medzinárodnej úrovni (72 %). Polovica respondentov uvádza, že by sa mala riešiť na európskej úrovni a rovnako polovica je toho názoru, že by sa mala riešiť na vnútroštátnej úrovni.

Za najúčinnejší spôsob riešenia problémov s kvalitou ovzdušia považuje najväčší podiel respondentov (44 %) prísnejšie kontroly zamerané na znečisťovanie v rámci priemyselných činností a činností súvisiacich s výrobou energií. Je to najčastejšie uvádzané opatrenie v 25 členských štátoch.

Respondenti sú toho názoru, že rôzne subjekty vrátane domácností by mali na riešenie problémov súvisiacich s kvalitou ovzdušia robiť viac

Viac ako 50 % respondentov vo všetkých krajinách si myslí, že domácnosti, výrobcovia automobilov, výrobcovia energií, poľnohospodári a verejné orgány nevyvíjajú dostatočne úsilie pre dobrú kvalitu ovzdušia.

Viac..  Robert Hajšel: Voda sa stáva jedným z najcennejších artiklov v EÚ. VIDEOBLOG

Európania však v súčasnosti prijímajú čoraz viac opatrení na zníženie škodlivých emisií než v roku 2017

Sedem z desiatich respondentov prijalo aspoň jedno opatrenie na zníženie škodlivých emisií v ovzduší. Ide o zvýšenie o osem percentuálnych bodov v porovnaní s odpoveďami z prieskumu z roku 2017.

Hlavným opatrením, ktoré prijali respondenti, je nahradenie starších energeticky náročných zariadení novými zariadeniami s lepším energetickým hodnotením (41 %).

Úroveň informovanosti o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia je pomerne nízka

Väčšina respondentov (54 %) má pocit, že vo svojej krajine nie sú dobre informovaní o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia v EÚ.

Väčšina respondentov si myslí, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila a toto negatívne vnímanie v porovnaní s rokom 2017 vzrástlo

Respondenti sa častejšie domnievajú, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila (58 %), než že zostala rovnaká (28 %) alebo sa zlepšila (10 %).

Podiel respondentov, ktorí sa domnievajú, že kvalita ovzdušia sa zhoršila, sa od roku 2017 zvýšil o 11 percentuálnych bodov.

Pretrváva nízke povedomie o normách EÚ v oblasti kvality ovzdušia

Približne iba tretina respondentov počula o normách EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia (31 %). Väčšina z opýtaných, ktorí o nich počuli, si myslí, že by sa mali sprísniť (63 %).

Väčšina respondentov považuje problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia uvedené v prieskume za vážne

Viac ako 50 % respondentov si myslí, že respiračné ochorenia, srdcovo-cievne ochorenia, astma a alergie sú v ich krajinách veľmi vážnym problémom.

Súvislosti

Prieskum sa uskutočnil v 28 členských štátoch EÚ od 11. do 29. septembra 2019. V rámci neho prebehli osobné rozhovory s 27 565 respondentmi z rôznych sociálnych a demografických skupín, ktorí na otázky odpovedali v domácom prostredí a vo svojom materinskom jazyku.

Tento osobitný prieskum Eurobarometra nadväzuje na rýchly prieskum Eurobarometra zameraný na tú istú tému, ktorý sa uskutočnil v septembri 2012. Mnohé z otázok v rámci rýchleho prieskumu Eurobarometra sa v tomto osobitnom prieskume Eurobarometra opakovali. Niektoré otázky v rýchlom prieskume Eurobarometra z roku 2012 sa týkali aj osobitného prieskumu Eurobarometra o postoji Európanov k životnému prostrediu, ktorý sa uskutočnil v októbri 2017.

Cieľom tohto prieskumu bolo preskúmať vnímanie úrovne vedomostí o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia; vnímané zmeny v kvalite ovzdušia za posledných desať rokov; úlohu rôznych aktérov pri presadzovaní dobrej kvality ovzdušia; najúčinnejšie spôsoby riešenia problémov súvisiacich s kvalitou ovzdušia; preferovanú úroveň opatrení, na akej by sa mali riešiť problémy s kvalitou ovzdušia; informovanosť o normách EÚ v oblasti kvality ovzdušia a názory na tieto normy a podporu pre ďalšie opatrenia EÚ na riešenie týchto problémov.

Výsledky prieskumu Eurobarometra sa zverejnili tesne pred otvorením Fóra EÚ pre čisté ovzdušie v Bratislave, ktoré sa bude konať 28. a 29. novembra 2019. Fórum sa zameria na štyri oblasti: zdravie a kvalita ovzdušia; energetika a kvalita ovzdušia; poľnohospodárstvo a kvalita ovzdušia a mechanizmy na financovanie čistého ovzdušia.

Viac ako 30 rečníkov z verejnej správy, priemyselných odvetví a mimovládnych organizácií sa podelí o svoje názory na zlepšenie kvality ovzdušia a bude uvažovať o vývoji a vykonávaní účinných politík, projektov a programov na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices