zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Akčný plán pre rodovú rovnosť: Globálne oživenie sa musí niesť v znamení práv dievčat a žien

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v stredu predložili ambiciózne plány, ako sa vo všetkých vonkajších činnostiach Európskej únie bude presadzovať rodová rovnosť a posilňovať postavenie žien.

Hoci sa pri presadzovaní práv žien a dievčat už dosť významne pokročilo, tento pokrok je nerovnomerný a žiadna krajina vo svete nespeje k tomu, aby do roku 2030 dosiahla rodovú rovnosť a posilnila postavenie všetkých žien a dievčat. Navyše aj zdravotné a sociálno-ekonomické dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zasahujú nepomerne viac ženy a dievčatá. Napríklad neformálnu prácu a prácu v zraniteľných odvetviach vykonáva viac žien ako mužov, a preto je aj miera straty zamestnania v prípade žien 1,8-krát vyššia ako v prípade mužov. Miera chudoby žien by mohla stúpnuť až o 9,1 %.

Nový akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien vo vonkajšej činnosti na roky 2021 – 2025 (GAP III) rieši tento problém tak, že sa snaží urýchliť posilňovanie postavenia dievčat a žien a chrániť výsledky, ktoré sa dosiahli v oblasti rodovej rovnosti za 25 rokov od prijatia Pekinskej deklarácie a jeho akčnej platformy.

Vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Josep Borrell v tejto súvislosti uviedol: „Ak zabezpečíme rovnaké práva pre všetkých, naše spoločnosti to posilní a budú vďaka tomu bohatšie a bezpečnejšie. Ide o viac ako iba zásady či morálne povinnosti. Zapojenie dievčat a žien, ako aj ich pôsobenie vo vedúcich pozíciách má zásadný význam pre demokraciu, spravodlivosť, mier, bezpečnosť, prosperitu a ekologickejšiu planétu. Pomocou tohto nového akčného plánu pre rodovú rovnosť chceme napredovať väčšími a rýchlejšími krokmi k dosiahnutiu rodovej rovnosti.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová poznamenala: „Väčšia angažovanosť za rodovú rovnosť je kľúčom k udržateľnému celosvetovému zotaveniu sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a k budovaniu spravodlivejších, inkluzívnejších a prosperujúcejších spoločností. Ženy a dievčatá stoja v prvej línii boja proti pandémii, a preto im musíme odovzdať velenie pri riadení obnovy. Ako rodovo citlivá a responzívna geopolitická Komisia chceme užšie spolupracovať s našimi členskými štátmi, ako aj so všetkými partnermi na budovaní sveta, v ktorom bude existovať ozajstná rodová rovnosť.

Podpora rodovej rovnosti v rámci vonkajšej činnosti EÚ na roky 2021 – 2025

Akčný plán pre rodovú rovnosť III poskytuje Únii politický rámec s piatimi akčnými piliermi, ktorý má pomôcť urýchliť napredovanie k plneniu medzinárodných záväzkov, ako aj pri budovaní sveta, v ktorom každý dostane priestor na svoj rozvoj. Akčný plán kladie presadzovanie rodovej rovnosti medzi priority všetkých vonkajších politík a činností; ponúka plán spolupráce so zainteresovanými stranami na vnútroštátnej, regionálnej aj multilaterálnej úrovni; zintenzívňuje činnosť v strategických tematických oblastiach; vyzýva inštitúcie, aby išli príkladom, a zaisťuje transparentnosť výsledkov.

Podrobné informácie o piatich akčných pilieroch:

1) 85 % všetkých nových činností v rámci vonkajších vzťahov bude prispievať k tomu, aby sa do roku 2025 dosiahla rodová rovnosť a posilnilo sa postavenie žien. V GAP III sa zavádzajú prísne pravidlá uplatňovania a monitorovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých odvetviach. Všetka vonkajšia pomoc, ktorá sa poskytuje v jednotlivých sektoroch vrátane infraštruktúry, digitálneho sektora, energetiky, poľnohospodárstva a kombinovaných fondov atď., by mala zahŕňať rodové hľadisko a podporovať rodovú rovnosť.

2) Spoločná strategická vízia a úzka spolupráca s členskými štátmi a partnermi na multilaterálnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých krajín. Podľa GAP III je nutné, aby sa vypracoval spoločný prístup, ktorý budú uplatňovať všetci aktéri EÚ na úrovni jednotlivých krajín, a aby sa pozornosť upriamila na vybrané strategické otázky. Pomocou dôkladnej rodovej analýzy a úzkej konzultácie s členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti, aktivistami za práva žien a mládežou sa vytvorí pevný základ pre vykonávanie opatrení v praxi.

Viac..  Eurokomisia navrhla predĺžiť ochranu pre ľudí z Ukrajiny v EÚ do marca 2005

3) GAP III vyzýva na urýchlenie pokroku tak, že sa treba zamerať na kľúčové tematické oblasti angažovanosti, ako napríklad boj proti rodovo motivovanému násiliu a posilňovanie hospodárskeho, sociálneho a politického postavenia žien a dievčat. Opätovne kladie dôraz na všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti, na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, na rodovú rovnosť vo vzdelávaní, ako aj na presadzovanie rovnakého zapojenia žien a dievčat a ich pôsobenia vo vedúcich pozíciách. V plnej miere integruje rámec politiky EÚ uplatňovaný v prístupe k ženám, mieru a bezpečnosti a vnáša rodové hľadisko do nových oblastí politiky, ako je zelená a digitálna transformácia.

4) Ísť príkladom. V akčnom pláne sa vyzýva, aby Európska únia išla príkladom, a to napríklad aj vytvorením rodovo responzívneho a rodovo vyváženého vedenia na najvyššej politickej a riadiacej úrovni.

5) Meranie výsledkov. GAP III zaujíma nový prístup k monitorovaniu, hodnoteniu a vzdelávaniu a kladie väčší dôraz na meranie výsledkov. EÚ zriadi kvantitatívny, kvalitatívny a inkluzívny monitorovací systém s cieľom zvýšiť verejnú zodpovednosť a zabezpečiť transparentnosť, ako aj prístup k informáciám o pomoci, ktorú EÚ poskytuje s cieľom podporiť rodovú rovnosť vo svete. Komisia bude v spolupráci s ESVČ každý rok monitorovať pokrok vo vykonávaní GAP III.

Transformačný prístup

Kľúčovým cieľom nového akčného plánu je prispieť k posilneniu postavenia žien, dievčat a mladých ľudí, aby dokázali naplno využívať svoje práva a zvýšili svoju účasť na politickom, hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote. GAP III významne podporuje zapojenie dievčat a žien, ako aj ich pôsobenie vo vedúcich pozíciách, a to napríklad aj prostredníctvom programov riadenia a reforiem verejnej správy.

GAP III bude podporovať transformačný a prierezový prístup a rodové hľadisko začlení do všetkých politík a opatrení. Jeho cieľom je riešiť štrukturálne príčiny rodovej nerovnosti a rodovej diskriminácie, a to aj pomocou aktívnej účasti mužov a chlapcov na spochybňovaní rodových noriem a stereotypov. Aby sa na nikoho nezabudlo, akčný plán sa snaží riešiť v neposlednom rade aj všetky prelínajúce sa rozmery diskriminácie. Osobitná pozornosť sa pritom venuje napríklad ženám so zdravotným postihnutím, migrantkám a diskriminácii na základe veku alebo sexuálnej orientácie.

Súvislosti

Tento vonkajší akčný plán pre rodovú rovnosť odráža ciele stratégie EÚ pre rodovú rovnosť, ktorá je prvou stratégiou Komisie v oblasti rovnosti a konkretizuje záväzky prijaté predsedníčkou von der Leyenovou v jej politických usmerneniach.

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli prijali svoju pozíciu k návrhu rozhodnutia, …

Consent choices