zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Akčný plán pre rodovú rovnosť: Globálne oživenie sa musí niesť v znamení práv dievčat a žien

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v stredu predložili ambiciózne plány, ako sa vo všetkých vonkajších činnostiach Európskej únie bude presadzovať rodová rovnosť a posilňovať postavenie žien.

Hoci sa pri presadzovaní práv žien a dievčat už dosť významne pokročilo, tento pokrok je nerovnomerný a žiadna krajina vo svete nespeje k tomu, aby do roku 2030 dosiahla rodovú rovnosť a posilnila postavenie všetkých žien a dievčat. Navyše aj zdravotné a sociálno-ekonomické dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zasahujú nepomerne viac ženy a dievčatá. Napríklad neformálnu prácu a prácu v zraniteľných odvetviach vykonáva viac žien ako mužov, a preto je aj miera straty zamestnania v prípade žien 1,8-krát vyššia ako v prípade mužov. Miera chudoby žien by mohla stúpnuť až o 9,1 %.

Nový akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien vo vonkajšej činnosti na roky 2021 – 2025 (GAP III) rieši tento problém tak, že sa snaží urýchliť posilňovanie postavenia dievčat a žien a chrániť výsledky, ktoré sa dosiahli v oblasti rodovej rovnosti za 25 rokov od prijatia Pekinskej deklarácie a jeho akčnej platformy.

Vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Josep Borrell v tejto súvislosti uviedol: „Ak zabezpečíme rovnaké práva pre všetkých, naše spoločnosti to posilní a budú vďaka tomu bohatšie a bezpečnejšie. Ide o viac ako iba zásady či morálne povinnosti. Zapojenie dievčat a žien, ako aj ich pôsobenie vo vedúcich pozíciách má zásadný význam pre demokraciu, spravodlivosť, mier, bezpečnosť, prosperitu a ekologickejšiu planétu. Pomocou tohto nového akčného plánu pre rodovú rovnosť chceme napredovať väčšími a rýchlejšími krokmi k dosiahnutiu rodovej rovnosti.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová poznamenala: „Väčšia angažovanosť za rodovú rovnosť je kľúčom k udržateľnému celosvetovému zotaveniu sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a k budovaniu spravodlivejších, inkluzívnejších a prosperujúcejších spoločností. Ženy a dievčatá stoja v prvej línii boja proti pandémii, a preto im musíme odovzdať velenie pri riadení obnovy. Ako rodovo citlivá a responzívna geopolitická Komisia chceme užšie spolupracovať s našimi členskými štátmi, ako aj so všetkými partnermi na budovaní sveta, v ktorom bude existovať ozajstná rodová rovnosť.

Podpora rodovej rovnosti v rámci vonkajšej činnosti EÚ na roky 2021 – 2025

Akčný plán pre rodovú rovnosť III poskytuje Únii politický rámec s piatimi akčnými piliermi, ktorý má pomôcť urýchliť napredovanie k plneniu medzinárodných záväzkov, ako aj pri budovaní sveta, v ktorom každý dostane priestor na svoj rozvoj. Akčný plán kladie presadzovanie rodovej rovnosti medzi priority všetkých vonkajších politík a činností; ponúka plán spolupráce so zainteresovanými stranami na vnútroštátnej, regionálnej aj multilaterálnej úrovni; zintenzívňuje činnosť v strategických tematických oblastiach; vyzýva inštitúcie, aby išli príkladom, a zaisťuje transparentnosť výsledkov.

Podrobné informácie o piatich akčných pilieroch:

1) 85 % všetkých nových činností v rámci vonkajších vzťahov bude prispievať k tomu, aby sa do roku 2025 dosiahla rodová rovnosť a posilnilo sa postavenie žien. V GAP III sa zavádzajú prísne pravidlá uplatňovania a monitorovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých odvetviach. Všetka vonkajšia pomoc, ktorá sa poskytuje v jednotlivých sektoroch vrátane infraštruktúry, digitálneho sektora, energetiky, poľnohospodárstva a kombinovaných fondov atď., by mala zahŕňať rodové hľadisko a podporovať rodovú rovnosť.

2) Spoločná strategická vízia a úzka spolupráca s členskými štátmi a partnermi na multilaterálnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých krajín. Podľa GAP III je nutné, aby sa vypracoval spoločný prístup, ktorý budú uplatňovať všetci aktéri EÚ na úrovni jednotlivých krajín, a aby sa pozornosť upriamila na vybrané strategické otázky. Pomocou dôkladnej rodovej analýzy a úzkej konzultácie s členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti, aktivistami za práva žien a mládežou sa vytvorí pevný základ pre vykonávanie opatrení v praxi.

Viac..  Krajiny EÚ vrátane SR poskytnú Taliansku pomoc pri ničivých záplavách

3) GAP III vyzýva na urýchlenie pokroku tak, že sa treba zamerať na kľúčové tematické oblasti angažovanosti, ako napríklad boj proti rodovo motivovanému násiliu a posilňovanie hospodárskeho, sociálneho a politického postavenia žien a dievčat. Opätovne kladie dôraz na všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti, na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, na rodovú rovnosť vo vzdelávaní, ako aj na presadzovanie rovnakého zapojenia žien a dievčat a ich pôsobenia vo vedúcich pozíciách. V plnej miere integruje rámec politiky EÚ uplatňovaný v prístupe k ženám, mieru a bezpečnosti a vnáša rodové hľadisko do nových oblastí politiky, ako je zelená a digitálna transformácia.

4) Ísť príkladom. V akčnom pláne sa vyzýva, aby Európska únia išla príkladom, a to napríklad aj vytvorením rodovo responzívneho a rodovo vyváženého vedenia na najvyššej politickej a riadiacej úrovni.

5) Meranie výsledkov. GAP III zaujíma nový prístup k monitorovaniu, hodnoteniu a vzdelávaniu a kladie väčší dôraz na meranie výsledkov. EÚ zriadi kvantitatívny, kvalitatívny a inkluzívny monitorovací systém s cieľom zvýšiť verejnú zodpovednosť a zabezpečiť transparentnosť, ako aj prístup k informáciám o pomoci, ktorú EÚ poskytuje s cieľom podporiť rodovú rovnosť vo svete. Komisia bude v spolupráci s ESVČ každý rok monitorovať pokrok vo vykonávaní GAP III.

Transformačný prístup

Kľúčovým cieľom nového akčného plánu je prispieť k posilneniu postavenia žien, dievčat a mladých ľudí, aby dokázali naplno využívať svoje práva a zvýšili svoju účasť na politickom, hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote. GAP III významne podporuje zapojenie dievčat a žien, ako aj ich pôsobenie vo vedúcich pozíciách, a to napríklad aj prostredníctvom programov riadenia a reforiem verejnej správy.

GAP III bude podporovať transformačný a prierezový prístup a rodové hľadisko začlení do všetkých politík a opatrení. Jeho cieľom je riešiť štrukturálne príčiny rodovej nerovnosti a rodovej diskriminácie, a to aj pomocou aktívnej účasti mužov a chlapcov na spochybňovaní rodových noriem a stereotypov. Aby sa na nikoho nezabudlo, akčný plán sa snaží riešiť v neposlednom rade aj všetky prelínajúce sa rozmery diskriminácie. Osobitná pozornosť sa pritom venuje napríklad ženám so zdravotným postihnutím, migrantkám a diskriminácii na základe veku alebo sexuálnej orientácie.

Súvislosti

Tento vonkajší akčný plán pre rodovú rovnosť odráža ciele stratégie EÚ pre rodovú rovnosť, ktorá je prvou stratégiou Komisie v oblasti rovnosti a konkretizuje záväzky prijaté predsedníčkou von der Leyenovou v jej politických usmerneniach.

O mam

Odporúčame pozrieť

pocitac

Až 70 % dievčat v EÚ malo predvlani základné alebo vyššie digitálne zručnosti

V roku 2021 malo 54 % všetkých ľudí vo veku od 16 do 74 rokov …

Consent choices