emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zelená transformácia Európy: EK investuje 1,5 miliardy eur do projektov čistých technológií

Komisia otvorila druhú výzvu na predkladanie návrhov zameranú na veľké projekty financované z inovačného fondu. Ide o jeden z najväčších svetových programov na demonštráciu inovačných nízkouhlíkových technológií, ktorý je financovaný z príjmov z aukcie emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Z rozpočtu 1,5 miliardy eur bude financovať prelomové technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energeticky náročných priemyselných odvetví, uskladňovania energie, ako aj zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého.

Výkonný podpredseda Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Inovačný fond pomáha rozširovať technologické riešenia potrebné na zelenú transformáciu. Vďaka tejto výzve podporíme inovatívne projekty, urýchlime ich a čo najskôr ich uvedieme na trh. Tieto investície podporia dekarbonizáciu európskeho hospodárstva a pripravia pôdu pre klimatickú neutralitu v roku 2050. Zároveň posilnia celosvetové vedúce postavenie Európy v oblasti technológií.“

Vzhľadom na to, že počet žiadostí v prvej výzve výrazne prekročil kapacitné možnosti, i na vysoký objem pripravovaných projektov Komisia zjednodušila proces podávania žiadostí, ktorý teraz pozostáva len z jednej fázy. Tým sa výrazne skráti prípravný čas plynúci od podania žiadosti až po udelenie grantu.

Projekty sa budú hodnotiť podľa ich potenciálu zabraňovať emisiám skleníkových plynov, podľa ich inovačného potenciálu, finančnej a technickej vyspelosti, potenciálu rozšírenia a ich nákladovej efektívnosti. Výzva je otvorená do 3. marca 2022 pre projekty zo všetkých členských štátov EÚ, z Islandu a Nórska.

V prípade projektov, ktoré sú síce sľubné, no nie sú pripravené dostatočne na to, aby získali grant, Európska investičná banka poskytne pomoc pri ich vypracovaní. 

Ďalšie kroky 

Projekty možno podávať cez portál financovania a ponúk EÚ, na ktorom sú k dispozícii podrobnejšie informácie o celom postupe. Uzávierka podávania žiadostí je 3. marca 2022. Žiadatelia budú informovaní o výsledkoch hodnotenia v treťom štvrťroku 2022. Udelenie grantov a podpis projektov sa uskutočnia v štvrtom štvrťroku 2022.

Viac..  Väčšina osobných áut v EÚ vypúšťa emisie tak ako pred 12 rokmi

Informačný deň sa uskutoční 10. novembra. Potenciálni žiadatelia a iné zainteresované strany budú mať počas neho príležitosť získať informácie a klásť otázky v súvislosti s novou výzvou.

Súvislosti

Cieľom inovačného fondu s príjmom viac ako 25 miliárd eur do roku 2030 (v závislosti od ceny uhlíka) je vytvoriť správne finančné stimuly pre podniky a verejné orgány, aby už teraz investovali do novej generácie nízkouhlíkových technológií, a poskytnúť podnikom EÚ výhodu „prvého ťahu“, aby sa stali celosvetovými technologickými lídrami.

Podľa najnovších návrhov zameraných na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody by sa mal objem prostriedkov tohto fondu výrazne zvýšiť, aby sa ešte viac investícií nasmerovalo do prelomových zelených technológií.

Inovačný fond implementuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), zatiaľ čo Európska investičná banka poskytuje pomoc pri vypracúvaní sľubných projektov, ktoré ešte nie sú pripravené na podanie žiadosti o grant.

O mam

Odporúčame pozrieť

vlajky

EK: dohoda o zabezpečení odolnosti a konkurencieschopnosti výroby čistých technológií v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o zákone o čistom …

Consent choices