zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union.-EP

Komisia prijíma opatrenia na zlepšenie celoživotného vzdelávania a zamestnateľnosti

Na májovom sociálnom samite v Porte vedúci predstavitelia EÚ privítali cieľ na úrovni EÚ, aby sa do roku 2030 každoročne zúčastňovalo na odbornej príprave 60 % všetkých dospelých. Komisia teraz urobila dôležitý krok v snahe pomôcť členským štátom splniť tento cieľ, keď predložila návrhy odporúčaní Rady o individuálnych vzdelávacích účtoch a mikrocertifikátoch, ako bolo stanovené v programe v oblasti zručností a v oznámení o európskom vzdelávacom priestore z roku 2020.

Vysoká úroveň zručností otvára jednotlivcom nové príležitosti, pôsobí ako záchranná sieť v neistých časoch, podporuje inkluzivitu a vzostupnú sociálnu mobilitu a poskytuje hospodárstvu kvalifikovanú pracovnú silu potrebnú na rast a inovácie. Úspech digitálnej aj zelenej transformácie závisí od pracovníkov so správnymi zručnosťami. Pandémia COVID-19 ešte viac urýchlila potrebu rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností pracovnej sily s cieľom prispôsobiť sa meniacemu sa trhu práce a uspokojiť dopyt v rôznych odvetviach.

Po počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave sa však len veľmi málo ľudí zúčastňuje na pravidelných vzdelávacích aktivitách, pretože im často chýbajú finančné zdroje alebo čas na zlepšenie a získanie nových zručností alebo o možnostiach vzdelávania a jeho prínosoch nevedia. Určitá úroveň digitálnych zručností sa napríklad vyžaduje na viac ako 90 % súčasných pracovných miest a takmer vo všetkých odvetviach. Základné digitálne zručnosti však v roku 2019 malo len 56 % dospelých.

Dva nové návrhy, ktoré boli dnes prijaté v súvislosti s individuálnymi vzdelávacími účtami a mikrocertifikátmi, pomôžu riešiť tieto výzvy tak, že ľuďom poskytnú viac príležitostí nájsť ponuky v oblasti vzdelávania a pracovných príležitostí.

Individuálne vzdelávacie účty

Cieľom návrhu Komisie je zabezpečiť, aby mal každý prístup k relevantným možnostiam odbornej prípravy prispôsobeným individuálnym potrebám, a to kedykoľvek v priebehu života a bez ohľadu na to, či je zamestnaný alebo nie.

V tejto súvislosti sa navrhované odporúčanie Rady zameriava na hlavné prekážky, ktoré v súčasnosti ľuďom bránia začať s odbornou prípravou a ktorými sú motivácia, čas a financovanie. Členské štáty nabáda, aby spolu so sociálnymi partnermi:

  • zriadili individuálne vzdelávacie účty a zakotvili nárok na odbornú prípravu pre všetkých dospelých v produktívnom veku,
  • zostavili zoznam odbornej prípravy, ktorá bude relevantná pre trh práce, bude mať požadovanú kvalitu a bude oprávnená na financovanie z individuálnych vzdelávacích účtov, a tento zoznam sprístupnili v rámci digitálneho registra dostupného napríklad z mobilného zariadenia,
  • ponúkali príležitosti na profesijné poradenstvo a potvrdzovanie zručností získaných v minulosti, ako aj platené voľno na odbornú prípravu.

Inovatívny aspekt tohto návrhu spočíva v tom, že stavia jednotlivca priamo do centra rozvoja zručností. Obsahuje tiež výzvu, aby členské štáty upravili financovanie podľa potrieb jednotlivcov v oblasti odbornej prípravy.

Mikrocertifikáty

Mikrocertifikátmi sa osvedčujú vzdelávacie výstupy v nadväznosti na malé vzdelávacie skúsenosti (napr. krátky kurz alebo odborná príprava). Ľuďom ponúkajú flexibilný a cielený spôsob, ako si rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na osobný a profesijný rozvoj.

Cieľom návrhu Komisie je zabezpečiť, aby mikrocertifikáty fungovali naprieč inštitúciami, podnikmi a sektormi, a to aj cezhranične. Na tento účel by členské štáty mali nájsť zhodu v týchto otázkach:

  • spoločná definícia mikrocertifikátov,
  • štandardné prvky ich opisu a
  • kľúčové zásady ich vypracúvania a vydávania.

Cieľom je zabezpečiť vysokú kvalitu mikrocertifikátov a transparentnosť ich vydávania, aby sa vybudovala dôvera v osvedčované skutočnosti. Tým by sa malo podporiť využívanie mikrocertifikátov vzdelávajúcimi sa osobami, pracovníkmi a uchádzačmi o zamestnanie, ktorí z nich môžu mať prospech. V návrhu sa zavádzajú aj odporúčania týkajúce sa mikrocertifikátov v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj politík trhov práce. Ľudia by tak mali mať možnosť učiť sa nové alebo dodatočné zručnosti podľa individuálnych potrieb a so zameraním na inklúziu všetkých. Európsky prístup k mikrocertifikátom je kľúčovou hlavnou iniciatívou v súvislosti s vytvorením európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Môžu byť súčasťou ponuky vzdelávania v rámci individuálnych vzdelávacích účtov.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Margaritis Schinas, podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života, povedal: Rozvoj zručností a kompetencií je pre úspešnú kariéru, inklúziu a integráciu kľúčový. Vďaka nim sa ľudia dokážu prispôsobiť zmenám, prosperovať a byť prínosom. Zručnosti majú zásadný význam aj pre rast. Dnešnými návrhmi sa zabezpečuje, aby sa vzdelávanie mohlo uskutočňovať kedykoľvek počas života a aby bolo flexibilné a dostupné pre všetkých. Ide o veľký krok k tomu, aby bola možnosť vzdelávania a odbornej prípravy otvorená väčšiemu počtu ľudí a aby sa na nikoho nezabudlo.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „S cieľom zabezpečiť, aby bola transformácia spravodlivá, je nevyhnutné, aby mal každý prístup k flexibilným, modulárnym a dostupným možnostiam vzdelávania a odbornej prípravy bez ohľadu na svoju osobnú situáciu. Európsky prístup k mikrocertifikátom umožní uznávanie a potvrdzovanie týchto vzdelávacích skúseností. Vďaka nemu sa posilní úloha inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, aby sa celoživotné vzdelávanie v celej EÚ stalo realitou. Zároveň sa zlepší dostupnosť týchto inštitúcií pre rozmanitejšiu skupinu vzdelávajúcich sa osôb.“  

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodal: „Vzdelávanie a odborná príprava by sa nemali skončiť odchodom zo školských lavíc. Viac ako kedykoľvek predtým platí, že ľudia si musia rozvíjať svoje zručnosti počas celého svojho pracovného života, aby držali krok s rýchlo sa meniacim trhom práce. Návrhy Komisie týkajúce sa individuálnych vzdelávacích účtov a mikrocertifikátov nám pomôžu splniť cieľ stanovený v akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa do roku 2030 každoročne zúčastňovalo na odbornej príprave 60 % všetkých dospelých. Celoživotné vzdelávanie v Európe musíme začať brať vážne. Je to najlepšia investícia s pozitívnym vplyvom na pracovníkov, zamestnávateľov a hospodárstvo ako celok.“

Ďalšie kroky

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

O návrhoch sa bude rokovať s členskými štátmi. Po prijatí týchto odporúčaní Radou poskytne Komisia členským štátom, sociálnym partnerom a relevantným partnerom podporu pri ich vykonávaní. Podávanie správ a monitorovanie, pokiaľ ide o individuálne vzdelávacie účty, sa bude uskutočňovať v rámci cyklu európskeho semestra.

Kontext

Právo na vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie je zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv(zásada 1). Všetci ľudia by mali mať nepretržitý prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave, ako aj príležitosti na rozvoj zručností, ktoré budú v každom momente odrážať ich potreby. Zručnosti sú základnými prvkami úspechu jednotlivcov v rámci neustále sa meniaceho trhu práce a spoločnosti.

Na sociálnom samite v Porte a na júnovom zasadnutí Európskej rady vedúci predstavitelia privítali hlavné ciele EÚ stanovené v akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv do roku 2030. To zahŕňa cieľ, aby sa do roku 2030 každoročne zúčastňovalo na odbornej príprave 60 % všetkých dospelých. Ide o súčasť hlavných cieľov akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv. Od roku 2016 sa však každoročne zúčastňuje na odbornej príprave len 37 % dospelých, pričom v minulosti narastal tento podiel len pomaly. Ak bude tento trend pokračovať, stanovené ambície sa dosiahnuť nepodarí. Práve preto sú tieto iniciatívy týkajúce sa návrhov v oblasti individuálnych vzdelávacích účtov a mikrocertifikátov také dôležité. Aktuálne predkladané návrhy sú výzvou členským štátom, aby spolupracovali so sociálnymi partnermi a zainteresovanými stranami tak, aby sa zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia stali realitou pre všetkých.

Návrhy odporúčania Rady o individuálnych vzdelávacích účtoch a odporúčania Rady o mikrocertifikátoch pre celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť sú poslednými z dvanástich hlavných opatrení oznámených v rámci európskeho programu v oblasti zručností Európskeho piliera sociálnych práv. Európsky prístup k mikrocertifikátom je tiež kľúčovou hlavnou iniciatívou v súvislosti s vytvorením európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

O mam

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva

Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva v apríli poväčšine klesali. Vybrané trhové služby, kam patria napríklad administratívne služby, …

Consent choices