ocean, plasty
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Samit „One Ocean“: EÚ robí ďalšie kroky lídra v ochrane oceánov

Komisia navrhla ambiciózne iniciatívy na podporu čistejšieho, zdravšieho a bezpečnejšieho oceánu. Prispieva nimi v mene EÚ k samitu „One Ocean“, ktorý usporiadalo Francúzsko v Breste. Zároveň sa ukazuje, že EÚ sa ako prvá na svete snaží všestranne riešiť problémy oceánov.

Na samite predniesla reč predsedníčka von der Leyenová, v ktorej predstavila tri hlavné iniciatívy za zlepšenie spolupráce v prospech ochrany a obnovy oceánov. Ide o: novú medzinárodnú koalíciu za ochranu biodiverzity na otvorenom mori, ktorá pokrýva 95 % oceánov; veľký projekt v oblasti výpočtovej techniky, ktorý výskumným pracovníkom umožňuje digitálne simulovať svetové oceány; a výskumnú misiu EÚ zameranú na obnovu našich oceánov a vôd do roku 2030. Tieto iniciatívy dopĺňajú celkový príspevok EÚ, ktorý počas samitu predstavili komisárka Gabrielová a komisári Vălean a Sinkevičius a ktorý sa zameriava na všetky štyri domény samitu.  

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na samite „One Ocean“ uviedla: „Za ochranu oceánov nesieme obrovskú spoločnú zodpovednosť a rovnako rozsiahla musí byť aj naša misia. Preto sme dnes prišli do Brestu, aby sme spojili sily a obrátili vietor. Európa k tomu môže ako námorná veľmoc výrazne prispieť. Ale len spolu dokážeme posilniť ochranu našich oceánov a umožniť im sebaobnovu.“  

Ochrana morskej biodiverzity a zdrojov  

Predsedníčka von der Leyenová dnes na samite rozbehla činnosť cieľavedomej koalície za biodiverzitu v oblastiach mimo jurisdikcie jednotlivých štátov (BBNJ). Iniciatíva zdôrazňuje úlohu EÚ ako hybnej sily globálnej ochrany morí. Do oblastí biodiverzity mimo jurisdikcie jednotlivých štátov patrí až 95 % oceánov, ktoré ľudstvu poskytujú neoceniteľné ekologické a sociálno-ekonomické bohatstvo. Tieto rozsiahle oblasti však čoraz viac ohrozuje znečistenie, nadmerné využívanie zdrojov a vplyvy zmeny klímy. Súčasné rokovania v Organizácii Spojených národov predstavujú príležitosť, ktorú má každá generácia len raz, a EÚ usilovne pracuje na tom, aby sa v roku 2022 dosiahla dohoda. Koalícia spája tých, ktorí sa podobne ako EÚ a jej členské štáty usilujú o ambicióznu dohodu OSN o zachovávaní biodiverzity v oblastiach mimo jurisdikcie jednotlivých štátov.  

Ďalším základným kameňom cieľavedomej politiky EÚ v oblasti udržateľného hospodárenia s morskými zdrojmi je dlhodobo presadzovať nulovú toleranciu voči nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu. NNN rybolov vážne ohrozuje svetové populácie rýb a niektoré z nich vytláča na pokraj kolapsu. EÚ sa preto od roku 2010 usiluje NNN rybolovu predchádzať súborom opatrení, ktoré majú zároveň od neho odrádzať a potláčať ho. EÚ podľa týchto pravidiel šíri opatrenia proti NNN rybolovu v spolupráci s krajinami po celom svete a bráni vstupu takto získaných produktov na trh EÚ. EÚ sa spolieha aj na podporu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA), aby jej flotila konala v súlade s právnymi predpismi uplatniteľnými na kontrolné orgány členských štátov. EÚ nielenže ide príkladom, ale cez regionálne programy poskytuje finančnú podporu na udržateľný rybolov.  

Boj proti znečisťovaniu morí  

Veľkou hrozbou pre zdravie oceánov na celosvetovej aj európskej úrovni je znečistenie, a to najmä plastmi. EÚ svojím konaním smeruje k naplneniu vízie čistých oceánov. Pri riešení znečistenia plastmi má EÚ dve hlavné priority: zníženie znečistenia plastmi a urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo. V smernici o jednorazových plastoch, ktorá je v platnosti od roku 2021, sa stanovujú pravidlá postupného vyraďovania mnohých často vyhadzovaných plastových predmetov a zberu rybárskeho výstroja strateného na mori. Tieto právne predpisy sú prelomovým krokom k zastaveniu tvorby morského odpadu v EÚ. EÚ je okrem toho silným zástancom medzinárodnej dohody o plastoch a pracuje na tom, aby sa na zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia OSN vo februári tohto roku zriadil výbor pre globálnu dohodu. To je jediná účinná a dlhodobá odpoveď na celosvetový problém morského odpadu. EÚ tiež aktívne zvyšuje informovanosť verejnosti, aby atmosféra v spoločnosti priala opatreniam proti morskému odpadu. EÚ spolu s OSN a viacerými organizáciami občianskej spoločnosti organizuje globálnu kampaň oceánskeho aktivizmu #EUBeachCleanup, v rámci ktorej sa každý rok desaťtisíce dobrovoľníkov púšťajú do odstraňovania odpadu z pláží a vnútrozemských vodných ciest. 

Oceán riešení v oblasti zmeny klímy  

Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality znamená aj prechod na námornú dopravu s nulovými emisiamiToto odvetvie predstavuje chrbtovú kosť svetového obchodu a dodávateľských reťazcov, stále sa však spolieha na znečisťujúce palivá s vysokými emisiami uhlíka. Návrhom Fuel-EU Maritime sa zavádza palivová norma, ktorou sa obmedzuje intenzita emisií skleníkových plynov, zatiaľ čo nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá sa zameriava na zabezpečenie primeranej energetickej infraštruktúry v prístavoch na podporu plavidiel, aby si mohli plniť povinnosť pripojiť sa k pobrežnému zásobovaniu elektrickou energiou alebo počas pobytu v prístave používať technológie s nulovými emisiami. Rozšírením systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) na námorné odvetvie sa emisie z lodnej dopravy dostanú pod všeobecný strop a s cieľom ďalej stimulovať dekarbonizáciu sa vyšle sa signál, že inak treba platiť. Ambícia EÚ nekončí na hraniciach Únie. Vedieme rokovania v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), kde chceme dosiahnuť dohodu o nulových emisiách v lodnej doprave do roku 2050. Zelená premena námornej dopravy je prioritou aj v programoch financovania EÚ, napríklad z Nástroja na prepájanie Európy sa už investovalo 1,5 miliardy eur a z programu Horizont Európa o. i. cez partnerstvo pre vodné hospodárstvo išlo už viac ako 500 miliónov eur.  

Správa oceánov  

EÚ zároveň stavia do centra ochrany oceánov vedu a technológiu. K riešeniu hlavných spoločenských výziev najnovšie pristupuje cez „misie“, ktoré poskytujú kritické množstvo zdrojov na cielený výskum. Cieľom misie „Obnova našich oceánov a vôd do roku 2030“ je zabezpečiť, aby bol pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody do roku 2030 oceán v centre pozornosti. Bude podporovať veľké inovačné projekty – tzv. majáky – zamerané na vývoj a testovanie ochranných riešení 30 % morskej oblasti EÚ, obnovu morských a vodných ekosystémov, zníženie plastového odpadu v mori, úbytok živín, zníženie používania chemických pesticídov o 50 % a zabezpečenie klimaticky neutrálneho a obehového modrého hospodárstva.  

Predsedníčka Ursula von der Leyenová na samite „One Ocean“ vyhlásila, že v rámci tejto misie vznikne oceánska digitálna platforma, čiže európske digitálne dvojča oceánu, vďaka ktorej sa EÚ stane digitálnym šampiónom oceánov. Digitálne dvojča oceánu založené na pozorovaniach, modeloch a najnovších technologických výdobytkoch je výpočtové prostredie, ktoré umožní posúdiť rôzne scenáre, zlepšiť chápanie morského prostredia a poskytovať poznatky ako podklad pre rozhodovanie. Digitálne dvojča oceánu zabezpečí otvorený a neobmedzený prístup k námorným údajom, pokryje medzery v poznatkoch a podporí integráciu súčasných prognostických a modelovacích aplikácií na úrovni EÚ.  

Výskum oceánov sa tým nekončí. Takisto potrebujeme zlepšiť oceánsku gramotnosť, vďaka ktorej sa rozšíri povedomie a znalosti a vytvoria sa nové príležitosti na ich uplatnenie v praxi. EÚ pracuje na zlepšovaní oceánskej gramotnosti vzdelávaním a investovaním do výskumu. Ako príklad môže poslúžiť koalícia EU4Ocean. Táto inkluzívna iniciatíva vytvorená zdola nahor spája rôznych partnerov, aby si vymieňali poznatky a zlepšovali tak oceánsku gramotnosť, ako aj udržateľné riadenie oceánov.  

Súvislosti  

Oceán je pre súčasné a budúce generácie životne dôležitý. EÚ ako najväčší námorný priestor na svete preberá zodpovednosť za jeho ochranu; ako najväčší trh s produktmi z morských plodov vedie úsilie o zachovanie svojich zdrojov; ako významné svetové hospodárstvo využíva príležitosť na rozvoj udržateľných a obehových riešení pre oceán. Úsilie EÚ o ochranu oceánov je neoddeliteľnou súčasťou Európskej zelenej dohody, ktorej cieľom je vybudovať do roku 2050 prvé uhlíkovo neutrálne hospodárstvo na svete a zastaviť stratu biodiverzity. 

O mam

Odporúčame pozrieť

Fico po samite v Bruseli: Vyzbrojovanie Ukrajiny je červenou čiarou pre Slovensko

Vyzbrojovanie Ukrajiny je pre novú slovenskú vládu neakceptovateľné. Uviedol to premiér SR Robert Fico po …

Consent choices