priemysel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Modernizácia pravidiel EÚ v oblasti priemyselných emisií: nasmerovanie priemyslu na zelenú transformáciu

Komisia predložila návrhy na aktualizáciu a modernizáciu smernice o priemyselných emisiách, ktorá je kľúčovou legislatívou, pokiaľ ide o prevenciu a kontrolu znečisťovania. Aktualizované pravidlá pomôžu usmerniť priemyselné investície potrebné na transformáciu Európy zameranú na vybudovanie konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho hospodárstva s nulovým znečisťovaním do roku 2050. Ich cieľom je stimulovať inovácie, odmeňovať priekopníkov a pomôcť vytvoriť rovnaké podmienky na trhu EÚ. Revízia pomôže zabezpečiť dlhodobú investičnú istotu, pričom sa očakáva, že priemyslu vzniknú nové povinnosti v druhej polovici desaťročia.  

Revízia vychádza z celkového prístupu existujúcej smernice o priemyselných emisiách, ktorá sa v súčasnosti týka približne 50 000 veľkých priemyselných zariadení a podnikov s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat v Európe. Tieto zariadenia musia spĺňať emisné podmienky. Na to musia uplatňovať „najlepšie dostupné techniky“ špecifické pre jednotlivé činnosti. Tieto techniky určuje spoločne priemysel, národní experti i experti Komisie a občianska spoločnosť. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na relevantnejšie zdroje emisií, zvýšia účinnosť povoľovania, znížia administratívne náklady, zvýšia transparentnosť a poskytnú väčšiu podporu prelomovým technológiám a iným inovačným prístupom.  

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Hospodárska činnosť v Európskej únii by do roku 2050 už nemala znečisťovať naše ovzdušie, vodu a celkovo životné prostredie. Dnešné návrhy umožnia významne znížiť škodlivé emisie pochádzajúce z priemyselných zariadení a najväčších chovov hospodárskych zvierat v Európe. Práve prebiehajúca modernizácia európskeho rámca pre priemyselné emisie ponúka istotu, že budúcimi pravidlami sa usmernia dlhodobé investície, zvýši nezávislosť Európy v oblasti energetiky a zdrojov a podporia inovácie.“  

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Tieto nové pravidlá umožnia veľkým priemyselným závodom a podnikom s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat prispieť k dosiahnutiu cieľa Európskej zelenej dohody a k jej stratégii nulového znečistenia. Len opatrenia v chovoch hospodárskych zvierat by mali pre ľudské zdravie predstavovať prínos vo výške aspoň 5,5 miliardy EUR ročne. Zmeny povedú k tvorbe pracovných miest, ako sme sa v európskom sektore ekologických inovácií už o tom mohli v minulosti presvedčiť. Opatrenia, ktorými sa proaktívne riešia krízy súvisiace so znečistením, klímou a biodiverzitou, môžu zvýšiť efektívnosť a odolnosť nášho hospodárstva.“  

Aktualizácia osvedčeného prístupu z dlhodobého hľadiska  

Po rozsiahlych konzultáciách s priemyslom a zainteresovanými stranami a po dôkladnom posúdení vplyvu sa súčasný rámec posilní novými opatreniami na zvýšenie jeho celkovej účinnosti. Medzi hlavné zmeny patria: 

  • Účinnejšie povolenia pre zariadenia. Namiesto uspokojenia sa s najmenej náročnými limitmi najlepších dostupných techník, ako to v súčasnosti robí približne 80 % zariadení, sa v rámci udeľovania povolení posúdi, do akej miery sa dá reálne dosiahnuť najlepšia výkonnosť. Takisto sa sprísnia pravidlá udeľovania výnimiek, pretože sa zladia požadované posúdenia a zabezpečí sa pravidelné preskúmania udelených výnimiek.  
  • Viac pomoci pre priekopníkov EÚ v oblasti inovácií. Ako alternatívu k povoleniam založeným na osvedčených najlepších technikách budú môcť priekopníci vyskúšať nové techniky a využívať pritom flexibilnejšie povolenia. Inovačné centrum pre priemyselnú transformáciu a emisie (INCITE) pomôže priemyslu identifikovať riešenia v oblasti kontroly znečisťovania. Do roku 2030 alebo 2034 budú musieť prevádzkovatelia vypracovať plány transformácie svojich lokalít, aby sa do roku 2050 podarilo EÚ dosiahnuť ciele, pokiaľ ide o nulové znečisťovanie, obehové hospodárstvo a dekarbonizáciu.  
  • Podpora investícií priemyslu do obehového hospodárstva. Nové najlepšie dostupné techniky by mohli zahŕňať záväzné úrovne výkonnosti pri využívaní zdrojov. Existujúci systém environmentálneho manažérstva sa zmodernizuje s cieľom znížiť mieru používania toxických chemikálií.  
  • Synergie medzi odstraňovaním znečistenia a dekarbonizáciou. Energetická efektívnosť bude dôležitým kritériom udeľovania povolení a pri určovaní najlepších dostupných techník sa budú systematicky zohľadňovať technologické a investičné synergie medzi dekarbonizáciou a odstraňovaním znečistenia.  
Viac..  Nevyužité peniaze z plánu obnovy by podľa SEVA mali ísť na podporu elektromobility

Nové pravidlá sa zároveň budú vzťahovať na viac zariadení, najmä:  

  • Viac veľkých podnikov s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat. Podľa nových pravidiel sa postupne zahrnú najväčšie poľnohospodárske podniky s chovom dobytka, ošípaných a hydiny: približne 13 % európskych komerčných poľnohospodárskych podnikov spolu zodpovedá za 60 % emisií amoniaku a 43 % emisií metánu pochádzajúcich z hospodárskych zvierat v EÚ. Prínosy tohto rozšíreného záberu pre zdravie sa odhadujú na viac ako 5,5 miliardy EUR ročne. Keďže poľnohospodárske podniky majú jednoduchšiu prevádzku než priemyselné zariadenia, zjednodušený režim udeľovania povolení budú môcť využiť všetky zahrnuté poľnohospodárske podniky. Povinnosti vyplývajúce z tohto návrhu budú prispôsobené podľa veľkosti poľnohospodárskych podnikov, ako aj hustoty hospodárskych zvierat, čo sa odrazí na požiadavkách šitých na mieru. Spoločná poľnohospodárska politika bude naďalej kľúčovou oporou transformácie. 
  • Ťažba priemyselných nerastov a kovov a rozsiahla výroba batérií. Tieto činnosti sa v EÚ výrazne rozšíria v prospech zelenej a digitálnej transformácie. To si vyžaduje, aby sa využívali najlepšie dostupné techniky na zabezpečenie najefektívnejších výrobných procesov, ako aj čo najmenšieho možného vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie. Mechanizmy riadenia v rámci smernice, ktoré zapájajú odborníkov z priemyslu do vypracovania konsenzuálnych a prispôsobených environmentálnych požiadaviek, podporia udržateľný rast týchto činností v Únii.  

Nové pravidlá napokon zvýšia transparentnosť a účasť verejnosti na povoľovacom procese. Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok sa navyše zmení na portál EÚ pre priemyselné emisie, vďaka ktorému získajú občania jednoduchý prístup k údajom o povoleniach vydaných kdekoľvek v Európe, ako aj prehľad o znečisťujúcich činnostiach v ich bezprostrednom okolí.  

Ďalšie kroky  

V návrhu Komisie sa stanovuje, že členské štáty budú mať 18 mesiacov na transpozíciu tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov po konečnom prijatí návrhu Európskym parlamentom a Radou. Potom sa vypracujú najlepšie dostupné techniky a po ich prijatí Komisiou budú mať priemyselné subjekty štyri roky a poľnohospodári tri roky na to, aby s nimi zosúladili svoje postupy. 

Kontext  

Pri priemyselných činnostiach, ako je výroba elektrickej energie a cementu, nakladanie s odpadom a spaľovanie a intenzívny chov hospodárskych zvierat, vznikajú emisie škodlivých látok, ktoré prenikajú do ovzdušia, vody a pôdy. Tieto emisie zahŕňajú oxidy síry, oxidy dusíka, amónium, prach a ortuť a iné ťažké kovy. Znečistenie, ktoré spôsobujú, môže viesť k zdravotným problémom, ako je astma, bronchitída a rakovina, a každoročne tak nielen generovať finančné náklady v miliardách eur, ale aj zapríčiniť státisíce predčasných úmrtí. Priemyselné emisie môžu takisto poškodzovať ekosystémy, plodiny i zastavané prostredie.  

Vďaka smernici o priemyselných emisiách sa za posledných 15 rokov znížili emisie do ovzdušia v prípade mnohých znečisťujúcich látok pochádzajúcich z najväčších európskych priemyselných podnikov a podnikov s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat, a to o 40 % až 75 %. Znečistenie vody ťažkými kovmi takisto kleslo počas tohto obdobia až o 50 %.  

Napriek úspechom pri znižovaní emisií, na viac ako 50 000 zahrnutých priemyselných zariadení stále pripadá približne 40 % emisií skleníkových plynov, viac ako 50 % celkových emisií oxidov síry, ťažkých kovov a iných škodlivých látok do ovzdušia a približne 30 % emisií oxidov dusíka a jemných tuhých častíc do ovzdušia, čo si vyžaduje ďalšie opatrenia. 

O mam

Odporúčame pozrieť

elektrina

Nemecko požaduje od EK, aby vládam umožnila dotovať elektrinu pre priemysel

Zavedenie ceny elektriny pre priemysel musí schváliť Európska komisia (EK). Premiéri 16 nemeckých spolkových krajín …

Consent choices