Ilustračné PHOTO: © European Union.

Z modernizačného fondu plynú investície vo výške 2,4 miliardy eur na urýchlenie zelenej transformácie

Z modernizačného fondu sa sprístupnili 2,4 miliardy eur pre sedem prijímateľských krajín na modernizáciu ich energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave a na podporu toho, aby dosiahli svoje ciele v oblasti klímy a energie vytýčené na obdobie do roku 2030. Investície sa potvrdili v Rumunsku (1391,6 milióna eur), Česku (520 miliónov eur), Poľsku (244,2 milióna eur), Litve (85 miliónov), Maďarsku (74,3 milióna eur), na Slovensku (49,5 milióna eur) a v Chorvátsku (40 miliónov). Uzatvára sa tak tretí investičný cyklus modernizačného fondu. Sumy predstavujú výrazný nárast vo financovaní v porovnaní s predchádzajúcimi investičnými cyklami.

Výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Modernizačný fond je európska solidarita v praxi. Funguje na základe príjmov zo systému obchodovania s emisiami a dosahuje konkrétne výsledky: prijímateľským krajinám pomáha znižovať emisie skleníkových plynov v kľúčových sektoroch a dosahovať stav klimatickej neutrálnosti. Okrem toho je táto výrazná finančná injekcia k dispozícii na odštartovanie projektov, ktoré pomôžu urýchliť našu energetickú transformáciu v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.“

Viceprezident Európskej investičnej banky Ambroise Fayolle dodal: „Modernizačný fond podporuje krajiny EÚ najviac zasiahnuté energetickou transformáciou, a pomáha tak financovať opatrenia v oblasti zmeny klímy tam, kde to je najviac potrebné. V tomto aktuálnom cykle vyplácania sa z neho sprístupnili 2,4 miliardy eur na podporu 45 investičných návrhov na pomoc prijímateľským členským štátom pri modernizácii ich energetických systémov a zlepšovaní ich energetickej efektívnosti. EIB ako klimatická banka EÚ víta spoluprácu v partnerstve s Európskou komisiou a členskými štátmi pri využívaní modernizačného fondu. Vníma ho ako kľúčový nástroj na urýchlenie prechodu EÚ na čistú energiu a na podporu vykonávania nedávno uverejnenej stratégie RePowerEU.“ 

Z modernizačného fondu sa podporuje 45 investičných návrhov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojovmodernizácie energetických sietí a energetickej efektívnosti v sektore energetiky, priemysle, budovách i doprave, ako aj náhrada výroby energie z uhlia výrobou z paliva s nižšou uhlíkovou náročnosťou. Príklady investícií, ktoré fond podporuje:

  • modernizácia systémov verejného osvetlenia v obciach, premena uhlia na biomasu a plyn v diaľkovom vykurovaní a zariadeniach ETS, ako aj zvyšovanie energetickej efektívnosti v Česku,
  • výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Chorvátsku,
  • renovácia verejných budov, zvyšovanie energetickej efektívnosti v Litve,
  • výstavba ôsmich fotovoltických parkov a dvoch plynových turbín s kombinovaným cyklom, v ktorých sa lignit na výrobu elektriny nahradí obnoviteľnými zdrojmi a plynom, a modernizácia elektrických sietí v Rumunku,
  • zlepšenie energetickej efektívnosti priemyslu v Poľsku,
  • inštalácia zariadení na uskladňovanie energie na zlepšenie bezpečnosti siete v Maďarsku,
  • obnova a rozšírenie sietí diaľkového vykurovania a chladenia na Slovensku.
Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Lehota, ktorú prijímateľské členské štáty majú na predloženie investičných návrhov na možnú pomoc z modernizačného fondu, uplynie 16. augusta 2022 v prípade neprioritných návrhov (teda investícií, ktoré nespadajú do prioritných oblastí fondu) a 13. septembra 2022 v prípade prioritných návrhov (teda investícií, ktoré spadajú do prioritných oblastí).

Súvislosti

Modernizačný fond získava prostriedky z aukcií emisných kvót v rámci systém EÚ na obchodovanie s emisiami. Jeho účelom je podporovať desať krajín EÚ s nižšími príjmami pri ich prechode ku klimatickej neutralite. Dosiahnuť ju majú pomocou modernizácie svojho energetického sektora a systémov energie v širšom zmysle, zlepšovaním energetickej efektívnosti a umožnením spravodlivej transformácie. Prijímateľskými krajinami sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Modernizačný fond podporuje investície do výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, uskladňovania energie, modernizácie energetických sústav a sietí vrátane diaľkového vykurovania, potrubí a sietí, ako aj do spravodlivej transformácie v regiónoch závislých od uhlia.

V prvom roku prevádzky modernizačného fondu sa z neho sprístupnilo 898,43 milióna eur pre osem prijímateľských krajín na modernizáciu ich energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle, doprave a poľnohospodárstve a na podporu toho, aby dosiahli svoje ciele v oblasti klímy a energie vytýčené na obdobie do roku 2030.

Modernizačný fond dopĺňa iné európske nástroje financovania, ako je politika súdržnosti a Fond na spravodlivú transformáciu. Disponuje nemalými prostriedkami, ktoré môžu prijímateľským členským štátom pomôcť pri investíciách v súlade s plánom RePowerEU a balíkom Fit for 55.

Za fungovanie fondu je zodpovedný príslušný prijímateľský členský štát v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou (EIB). 

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurobarometer: väčšina Európanov si myslí, že zelená transformácia by sa mala zrýchliť

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra považuje veľká väčšina Európanov (93 %) zmenu klímy za vážny svetový problém. Vyše polovica zastáva názor, že prechod na zelenú ekonomiku …

Consent choices