Azbest. PHOTO: @European Union, 2020

Komisia koná v snahe lepšie chrániť ľudí pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho

Azbest je vysoko nebezpečná látka spôsobujúca rakovinu. Ešte stále sa vyskytuje v mnohých našich budovách a je zodpovedná za mnohé odvrátiteľné úmrtia v EÚ. Komisia aktuálne predstavila komplexný prístup, ako lepšie chrániť ľudí a životné prostredie pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho.

Balík zahŕňa:

 • oznámenie o práci pre budúcnosť bez azbestu – zahŕňa úsilie riešiť problém azbestu komplexným spôsobom od zlepšenia diagnostikovania a liečby chorôb spôsobených azbestom až po zisťovanie prítomnosti a bezpečné odstraňovanie azbestu a jeho spracovanie ako odpadu a
 • návrh na zmenu smernice o azbeste pri práci s cieľom výrazne znížiť limitnú hodnotu expozície pri práci týkajúcu sa azbestu, a tak zlepšiť ochranu pracovníkov.

Hoci sú všetky formy azbestu v EÚ od roku 2005 zakázané, naďalej je prítomný v starších budovách. Predstavuje ohrozenie zdravia, a to predovšetkým, keď sa materiály, ktoré ho obsahujú, narušia a uvoľnia sa vlákna, ktoré ľudia vdýchnu, napríklad pri renovačných prácach.

Až 78 % prípadov rakoviny z povolania, ktoré členské štáty ako také uznali, súvisí s azbestom. Azbestové vlákna vo vzduchu môžu pri vdýchnutí spôsobiť napríklad mezotelióm a rakovinu pľúc. Od kontaktu s ním po prvé príznaky choroby môže pritom v priemere prejsť 30 rokov.

Preto musíme riešiť zdravotné riziká súvisiace s vystavením účinkom azbestu, ak chceme chrániť zdravie ľudí a životné prostredie a zároveň zabezpečiť dôstojné životné a pracovné podmienky. Platí to o to viac v súvislosti so zelenou transformáciou a ambíciou EÚ zvýšiť mieru obnovy budov. Obnova budov nielen zlepší zdravie a životné podmienky ich obyvateľov, ale takisto zníži ich účty za energiu. Zároveň však zvýši aj riziko vystavenia účinkom azbestu, predovšetkým pre stavebných pracovníkov.

Dnes navrhnuté opatrenia sú súčasťou piliera prevencie európskeho plánu na boj proti rakovine a prispejú k cieľom Európskej zelenej dohodyakčného plánu nulového znečisťovania a Európskeho piliera sociálnych práv.

Práca zameraná na budúcnosť bez azbestu pre všetkých

Komisia v snahe chrániť ľudí pred azbestom a predísť rizikám pre budúce generácie vytýčila komplexnú koncepciu verejného zdravia s cieľom:

 • poskytovať lepšiu podporu ľuďom postihnutým chorobami súvisiacimi s azbestom.
 • lepšie chrániť pracovníkov pred azbestom. Komisia:
 • dnes navrhuje revíziu smernice o azbeste pri práci s cieľom výrazne znížiť limitnú hodnotu expozície pri práci týkajúcu sa azbestu,
 • zaktualizuje usmernenia v snahe podporovať členské štáty, zamestnávateľov a pracovníkov pri vykonávaní revidovanej smernice a
 • spustí informačnú kampaň o bezpečnom odstraňovaní azbestu.
 • zlepšiť informácie o azbeste v budovách. Komisia:
 • predloží legislatívny návrh o skríningu a evidencii azbestu v budovách. členské štáty požiada, aby vypracovali vnútroštátne stratégie odstraňovania azbestu a
 • navrhne regulačnú koncepciu na zavedenie digitálneho denníka budov, ktorý bude slúžiť na lepšie postupovanie a využívanie údajov o budovách, od ich návrhu cez stavbu až po zbúranie.
 • zabezpečiť bezpečné zneškodňovanie azbestu a nulové znečistenie. Komisia:

Na podporu členských štátov pri zdravotnej prevencii, liečbe, renovácii a bezpečnom odstraňovaní azbestu sú dostupné nemalé prostriedky EÚ, a to z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnostiEurópskeho sociálneho fondu plus a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

EÚ bude naďalej zohrávať vedúcu úlohu v celosvetovom boji proti azbestu, napríklad na konferencii zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, v Medzinárodnej organizácii práce, v rámci G7 i G20.

Ochrana pracovníkov pred vystavením účinkom azbestu

Pracovníci sú najviac ohrození rizikom vystavenia účinkom rakovinotvornému azbestu. Komisia v snahe zvýšiť ich ochranu dnes predstavila návrh na zmenu smernice o azbeste pri práci. Zahŕňa zníženie limitnej hodnoty expozície azbestu pri práci na desatinu aktuálnej hodnoty [z 0,1 vlákna na kubický centimeter (f/cm³) na 0,01 f/cm³] na základe najnovších vedeckých poznatkov technického vývoja.

Spolu s informačnými kampaňami, inými zlepšeniami v zdravotnej prevencii a liečbou nás tento návrh priblíži k nášmu únijnému cieľu poraziť rakovinu. Okrem toho vytvára aj rovnaké podmienky pre podniky pôsobiace v celej EÚ. V neposlednom rade pomôže znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť.

Viac..  Europoslanci odmietli legislatívu na obmedzenie používania pesticídov

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva všetky inštitúcie EÚ, členské štáty, sociálnych partnerov a iné zainteresované strany, aby zrýchlili opatrenia zamerané na dosiahnutie EÚ bez azbestu pre súčasné i budúce generácie. Návrh Komisie na zmenu smernice o azbeste pri práci prediskutuje Európsky parlament a členské štáty. Komisia vyzýva na jeho rýchle schválenie. Po schválení budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva.

Vyjadrenia členov kolégia:

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit uviedol: „Minulý rok sme sa voči Európskemu parlamentu zaviazali, že sa budeme zaoberať dôležitými výzvami na prijatie opatrení, ktoré sformuloval vo svojej správe o ochrane pracovníkov pred azbestom. Prešiel rok a Komisia predkladá súbor opatrení, ktoré nielen zabezpečia lepšiu ochranu pracovníkov, ale takisto predstavujú obrovský krok pri dosahovaní Európy bez azbestu. Celkovo 78 % prípadov rakoviny z povolania, ktoré členské štáty ako také uznali, súvisí s azbestom. Smernica o zmene, ktorú dnes navrhujeme, výrazne zníži mieru vystavenia pracovníkov účinkom azbestu a takisto zabezpečí odbornú prípravu a usmernenia pre zamestnávateľov.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodala: „Prevencia je efektívnejšia než akákoľvek liečba rakoviny. Keďže 40 % prípadov rakoviny sa dá predísť, ide o najefektívnejšiu stratégiu z dlhodobého hľadiska. Ako súčasť nášho úsilia v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine, chceme výrazne prispieť k prevencii tejto choroby. Konkrétne chceme znížiť mieru vystavenia ľudí nebezpečným látkam – azbest je jednou z nich. Dnešný návrh je ďalším z cieľov, ktoré chceme na základe nášho plánu boja proti rakovine dosiahnuť. Ide o ďalší krok pri budovaní silnej európskej zdravotnej únie.“

Súvislosti

Opatrenia predstavené v dnešnom oznámení vychádzajú z uznesenia Európskeho parlamentu z 20. októbra 2021 o ochrane pracovníkov pred azbestom. Je to v súlade so záväzkom predsedníčky Komisie von der Leyenovej, ktorý ukotvila vo svojich politických usmerneniach, a to reagovať na uznesenia podľa článku 225 ZFEÚ primeraným spôsobom pri úplnom dodržiavaní zásad proporcionality, subsidiarity a lepšou tvorbou práva.

Skutočné zníženie vystavenia karcinogénnym látkam, ako je aj azbest, je súčasťou komisijného európskeho plánu na boj proti rakovine i akčného plánu nulového znečisťovania. Komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2022 a v strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027 ohlásila návrh na zníženie aktuálnej limitnej hodnoty expozície pri práci týkajúcej sa azbestu. Význam revízie smernice o azbeste pri práci zdôraznili aj občania EÚ, ktorí sa zúčastili na Konferencii o budúcnosti EurópyDnešný návrh je výsledkom rozsiahlych konzultácií: prebehli dvojstupňové konzultácie so sociálnymi partnermi a rozvinula sa spolupráca s vedcami, zástupcami pracovníkov, zamestnávateľov i členských štátov.

Rakovina z povolania je prvou príčinou úmrtí v súvislosti s prácou v EÚ, pričom až 78 % uznaných prípadov súvisí s azbestom. Len v roku 2019 v EÚ zomrelo vyše 70 000 v dôsledku vystavenia účinkom azbestu pri práci v minulosti. Odhaduje sa, že v súčasnosti je vystavených účinkom azbestu 4,1 až 7,3 milióna pracovníkov. Z nich 97 % pracuje v stavebnom sektore a 2 % v sektore nakladania s odpadmi. EÚ v snahe eliminovať riziko, ktoré azbest predstavuje, za uplynulých 40 rokov prijala rôzne opatrenia, najskôr na obmedzenie a v roku 2005 na úplný zákaz používania azbestu.

Vzhľadom na to, že 220 miliónov jednotiek budov bolo postavených pred zákazom, je napriek tomu pravdepodobné, že mnohé obsahujú azbest a predstavujú ohrozenie zdravia. Takisto je naďalej potrebné riadiť a zneškodňovať azbestový odpad. Iniciatíva „vlna obnovy“ má minimálne zdvojnásobiť ročnú mieru obnovy budov do roku 2030 a ďalej zdôrazňuje význam komplexnej koncepcie riešenia azbestu. Aj v návrhu revidovanej smernice o energetickej hospodárnosti budov, predstavenom v decembri 2021, sme podčiarkli, že členské štáty by mali podporovať zlepšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich budov v snahe dospieť k zdravému prostrediu v interiéroch. Zahŕňa to aj odstraňovanie nebezpečných látok, ako je azbest.

O mam

Odporúčame pozrieť

Vystavenie azbestu: Europoslanci prijali zákon na silnejšiu ochranu pracovníkov

Európsky parlament schválil nové pravidlá na ochranu pracovníkov EÚ pred zdravotnými rizikami súvisiacimi s azbestom …

Consent choices