rybolovne kvoty
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Boj proti nezákonnému rybolovu: Komisia označila nespolupracujúcu krajinu

Európska komisia sa rozhodla označiť Kamerun za nespolupracujúcu krajinu v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu a udelila mu tzv. „červenú kartu“. Od tohto momentu budú členské štáty odmietať dovoz produktov rybolovu z Kamerunu, ku ktorým sú priložené osvedčenia o úlovku potvrdené vnútroštátnymi orgánmi tejto krajiny.

Rozhodnutie vychádza z nariadenia EÚ o NNN rybolove, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby na trh EÚ mali prístup len legálne ulovené produkty rybolovu. K zaradeniu Kamerunu do zoznamu došlo z dôvodu pretrvávajúcich závažných nedostatkov, ktoré boli uvedené v oznámení z februára 2021, v ktorom bol Kamerun varovaný, že môže byť označený za nespolupracujúcu krajinu. Dôvodom zaradenia tejto krajiny do zoznamu bolo najmä to, že kamerunské orgány nezabezpečili primeranú kontrolu nad vnútroštátnou rybárskou flotilou a neprijali potrebné nápravné opatrenia na zastavenie NNN rybolovu a na predchádzanie takémuto rybolovu. Kamerun pokračuje v registrácii rybárskych plavidiel, ktoré pôsobia mimo jeho vôd, vrátane plavidla vykonávajúceho NNN rybolov, pričom činnosti týchto rybárskych plavidiel nie sú vôbec monitorované.

NNN rybolov je jednou z najzávažnejších hrozieb pre udržateľné využívanie živých vodných zdrojov. Ohrozuje základy spoločnej rybárskej politiky EÚ (SRP) a úsilie EÚ na medzinárodnej úrovni o podporu lepšej správy oceánov. NNN rybolov predstavuje aj závažné nebezpečenstvo pre morské prostredie a morskú biodiverzitu. V súlade s Európskou zelenou dohodou, ako aj s cieľom udržateľného rozvoja OSN zameraného na ochranu a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov uplatňuje Európska komisia voči NNN rybolovu prístup nulovej tolerancie. Komisia v rámci svojich činností spolupracuje s tretími krajinami s cieľom zlepšiť riadenie rybárstva a zabezpečiť, aby všetky štáty dodržiavali svoje medzinárodné záväzky. 

Ďalšie kroky

Komisia bude pokračovať v dialógu s kamerunskými orgánmi s cieľom pomôcť tejto krajine riešiť zistené nedostatky. Komisia teraz navrhne Rade EÚ, aby Kamerun doplnila do zoznamu nespolupracujúcich krajín.

Súvislosti

Celková hodnota NNN rybolovu sa odhaduje na 10 až 20 miliárd EUR ročne. Každoročne sa nezákonne uloví 11 až 26 miliónov ton rýb, čo zodpovedá prinajmenšom 15 % svetového výlovu.

Viac..  I. Štefanec: Koncový užívateľ musí vedieť, kedy má kontakt s umelou inteligenciou a kedy s človekom

Aktuálne rozhodnutie Komisie vychádza z nariadenia EÚ o NNN rybolove, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2010. Jedným z jeho pilierov je systém osvedčovania úlovkov, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby na trh EÚ mali prístup len legálne ulovené produkty rybolovu. Ďalej sa v ňom stanovuje osobitný mechanizmus dialógu s krajinami, ktoré si neplnia povinnosti vlajkového, pobrežného, prístavného či trhového štátu, ktoré im vyplývajú z medzinárodného práva. Hoci nedostatočná spolupráca v rámci dialógu môže viesť k označeniu krajiny za nespolupracujúcu (udelenie „červenej karty“ a následné „zaradenie do zoznamu“), dialógy o NNN rybolove sú založené na spolupráci a podpore krajín a sú dôležitým krokom v boji proti NNN rybolovu. Prehľad o tom, ako tento proces prebieha, nájdete v tejto infografike.

Komisia začala v novembri 2012 formálny dialóg s 26 tretími krajinami, v rámci ktorého ich oficiálne upozornila na potrebu prijať efektívne opatrenia na boj proti NNN rybolovu. Vo väčšine prípadov zaznamenala výrazný pokrok, a teda mohla fázu formálneho dialógu s uspokojením uzavrieť a zrušiť prijaté rozhodnutia. Len niekoľko krajín nepreukázalo potrebné odhodlanie a neprijalo opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

EÚ je najväčším svetovým dovozcom produktov rybolovu. K cieľu udržateľného rozvoja č. 14 v rámci Agendy 2030 prispieva tým, že sa zasadzuje o ukončenie NNN rybolovu a o ochranu a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rybolov a akvakultúra: prechod na čistú energiu v záujme väčšej udržateľnosti

Komisia predložila balík opatrení s cieľom zlepšiť udržateľnosť a odolnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry EÚ. …

Consent choices