restauracia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EK prijíma opatrenia, aby zabezpečila dobre fungujúci jednotný trh so službami

Európska komisia (EK) začala 24 konaní proti viacerým členským štátom za rôzne porušenia právnych predpisov v oblasti služieb. Tieto rozhodnutia prijali, aby sa zabezpečilo správne vykonávanie pravidiel zameraných na dobré fungovanie jednotného trhu so službami. EK o tom informuje prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.

Komisia v tejto súvislosti pripomína, že služby majú pre hospodárstvo Európskej únie (EÚ) zásadný význam, predstavujú približne 70 % hrubého domáceho produktu (HDP) Únie a takou istou mierou sa podieľajú na zamestnanosti v bloku. „Nevykonávanie alebo nesprávne vykonávanie právnych predpisov EÚ je dôvodom nedostatočného fungovania jednotného trhu so službami. V nedávnych štúdiách sa odhaduje, že odstránenie prekážok na trhu so službami v rámci EÚ by v dlhodobom horizonte mohlo prispieť dodatočnými 279 až 457 miliardami eur k ročnému HDP. Podobne sa v nedávno uverejnenej výročnej správe o jednotnom trhu zdôrazňuje, že skutočne integrovaný jednotný trh je predpokladom toho, aby Európa mohla riešiť súčasné geopolitické výzvy a rozvíjať odolné a globálne konkurencieschopné európske hospodárstvo,“ konštatuje EK v tlačovej správe a dodáva, že je odhodlaná využiť všetky možnosti, aby pokračovala v odstraňovaní prekážok pre spoločnosti, ktoré chcú ponúkať cezhraničné služby, a uľahčila im podnikanie. Tieto prekážky totiž brzdia plný potenciál jednotného trhu so službami.

Komisia sa neustále usiluje o to, aby členské štáty odstránili obmedzenia na jednotnom trhu so službami, pričom využíva všetky dostupné nástroje. V posledných rokoch takisto neustále prijímala dôrazné opatrenia na presadzovanie pravidiel. Tieto opatrenia viedli k zreteľným zlepšeniam v integrácii jednotného trhu so službami, čo Komisii dnes umožnilo uzavrieť 18 prípadov. Tieto úspechy sa týkajú revidovanej smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a nadväzujú na dve veľké skupiny prípadov nesplnenia povinnosti, ktoré sa začali v rokoch 2018 a 2019.

Uzavretie týchto prípadov prinesie podľa Komisie podnikom a pracovníkom, ktorí chcú poskytovať služby v celej EÚ, zrušenie povinnosti absolvovať osobitný jazykový test pre zdravotníckych pracovníkov v Poľsku, ak môžu preukázať znalosti iným spôsobom, zrušenie povinnosti absolvovať osobitný jazykový test, ktorého súčasťou bola kontrola nesúvisiacich zručností, v prípade zdravotníckych pracovníkov v Holandsku, zabezpečenie zrýchlených postupov uznávania odborných kvalifikácií v Portugalsku a odstránenie neprimeraných obmedzení pre prácu turistických a horských vodcov v Bulharsku. Rumunsko okrem toho v súčasnosti zabezpečuje automatické uznávanie profesijného titulu právnikov z EÚ v súlade so smernicou o usadení sa právnikov, čím sa uľahčuje voľný pohyb právnikov v EÚ.

Tieto uzavreté prípady, ktoré sa týkali neúplnej alebo nesprávnej transpozície smernice o teste proporcionality do vnútroštátnych právnych predpisov, okrem toho pomáhajú zabezpečiť, aby členské štáty správne uplatňovali test proporcionality v praxi, a zabrániť tak zavádzaniu neodôvodnených a neprimeraných pravidiel a poškodzovaniu jednotného trhu so službami.

Prijaté opatrenia sa zameriavajú na to, že členské štáty nezačlenili základné pravidlá jednotného trhu riadne a včas do svojich vnútroštátnych právnych rámcov alebo nezabezpečili súlad vnútroštátneho právneho rámca s pravidlami EÚ, čím sa vytvárajú prekážky v dôležitých odvetviach služieb.

V smernici o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní sa od členských štátov vyžaduje, aby v súvislosti s povolaniami zavádzali len také požiadavky, ktoré sú potrebné a vyvážené. V smernici sa stanovuje súbor kritérií, ktoré majú zabrániť zbytočne zaťažujúcim vnútroštátnym pravidlám, ktoré môžu kvalifikovaným uchádzačom sťažiť prístup k širokej škále povolaní alebo ich vykonávanie v inom členskom štáte. Smernica je silným nástrojom, ktorý uľahčí odborníkom z celej EÚ prístup k regulovaným činnostiam a ich vykonávanie.

Tento problém sa týka mnohých Európanov, približne 50 miliónov občanov, teda asi 22 % európskej pracovnej sily pracuje v povolaniach, ktoré môžu vykonávať len osoby s konkrétnou kvalifikáciou alebo v ktorých sa chráni používanie osobitného titulu, napríklad právnici alebo lekárnici. Často sa uplatňujú aj špeciálne požiadavky na to, ako sa dané povolanie môže vykonávať, napríklad obmedzenia, kto môže vlastniť akcie týchto spoločností alebo ako možno propagovať takéto služby. Pokiaľ sú tieto pravidlá odôvodnené a primerané, vytvárajú sa konkrétne výhody pre európskych občanov – pre odborníkov rovnako ako aj pre spotrebiteľov.

Viac..  Digitalizácia sociálneho zabezpečenia: Európanom uľahčí život a prácu v zahraničí aj cestovanie

Komisia sa rozhodla zaslať 11 dodatočných formálnych výziev Bulharsku, Cypru, Česku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Chorvátsku, Lotyšsku, Maďarsku, Rakúsku a Slovensku a formálnu výzvu Estónsku, aby sa zabezpečilo, že zavedenie regulácie povolaní prostredníctvom parlamentných pozmeňujúcich návrhov bude podliehať predchádzajúcemu posúdeniu proporcionality.

Komisia sa okrem toho rozhodla zaslať päť odôvodnených stanovísk Litve, Nemecku, Poľsku, Slovinsku a Španielsku za to, že riadne neimplementovali smernicu EÚ o teste proporcionality pre reguláciu povolaní. Tieto odôvodnené stanoviská sa týkajú najmä toho, že do posúdení proporcionality sa nezahrnuli všetky relevantné opatrenia alebo že sa pre tieto posúdenia nezabezpečili potrebné procesné záruky alebo určité kritériá. Opatrenie má zabezpečiť jej riadnu implementáciu. Pomôže predchádzať neprimeraným prekážkam na jednotnom trhu alebo ich pomôže odstrániť v súlade s cieľmi Akčného plánu presadzovania jednotného trhu.

Cieľom smernice o službách je odstrániť prekážky obchodu so službami v rámci EÚ. Smernica zjednodušila administratívne postupy pre poskytovateľov služieb, posilnila práva spotrebiteľov a podnikov, ktorí sú prijímateľmi služieb, a posilnila spoluprácu medzi krajinami EÚ. Okrem toho sa v nej členským štátom ukladá povinnosť odstrániť všetky úplné zákazy obchodnej komunikácie vrátane všetkých úplných zákazov určitej formy obchodnej komunikácie v regulovaných povolaniach.

Obmedzenia reklamy na právne služby bránia rozvoju podnikania a získavaniu klientov. Bránia aj rozvoju reklamy na sociálnych sieťach, a tým prechodu do digitálneho veku. Ukázalo sa, že odstraňovanie takýchto regulačných prekážok v oblasti podnikateľských služieb zvyšuje hospodársku súťaž a dynamiku odvetvia, čo vedie k efektívnejšiemu prideľovaniu zdrojov a nižším cenám pre spotrebiteľov.

Komisia sa preto rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Malte, Poľsku a Slovinsku za zavedenie úplného zákazu reklamy na služby právnikov, čo je v rozpore so smernicou o službách. EK sa tiež rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti voči Cypru za zákaz združovania sa s inými povolaniami v realitných kanceláriách a Slovinsku za stanovenie minimálnych sadzieb za určité služby sprostredkovania nehnuteľností. Postup v prípade nesplnenia povinnosti sa Komisia rozhodla začať aj proti Belgicku za zavedenie neprimeraného systému záruk, ktorý ukladá určitým poskytovateľom služieb v oblasti stavebníctva povinnosť zložiť finančnú záruku pokrývajúcu platby ich klientov. Španielsku EK vyčíta nezabezpečenie transparentného a nestranného výberového konania na udeľovanie koncesií týkajúcich sa pobrežných oblastí.

Potreba riešiť prekážky v oblasti služieb je podľa Komisie obzvlášť naliehavá, pretože podľa nedávno uverejnenej výročnej správy o jednotnom trhu ešte stále existuje 60 % prekážok, ktorým podniky čelili pred 20 rokmi. Napriek tomu, že právny rámec pre riadne fungovanie jednotného trhu so službami bol stanovený v zmluvách a právnych predpisoch EÚ, neschopnosť riadne vykonávať a uplatňovať tieto pravidlá na vnútroštátnej úrovni naďalej brzdí voľný tok služieb.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: EÚ dokáže reagovať na krízy, potrebujeme však dokončiť jednotný trh

V pléne Európskeho parlamentu prebehla debata o stave Únie nadväzujúca na každoročné vystúpenie šéfky Európskej …

Consent choices