Európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

EK konzultuje kritériá vymedzujúce udržateľné činnosti a zvyšuje využiteľnosť taxonómie EÚ

Komisia začala štvortýždňové obdobie na spätnú väzbu, ktoré je otvorené do 3. mája 2023 a týka sa nového súboru kritérií taxonómie EÚ pre hospodárske činnosti, ktoré významne prispievajú k jednému alebo viacerým z týchto environmentálnych cieľov: udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevencia a kontrola znečisťovania a ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Komisia konzultuje aj navrhované zmeny delegovaného aktu o taxonómii v oblasti klímy, ktoré sa týkajú environmentálnych cieľov zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, a delegovaného aktu o zverejňovaní informácií o taxonómii. Kritériá vychádzajú z odporúčaní platformy pre udržateľné financovanie uverejnených v marci a novembri 2022.

Komisia pred finalizáciou a prijatím delegovaných aktov zváži získanú spätnú väzbu. S cieľom pomôcť používateľom lepšie pochopiť taxonómiu EÚ, Komisia aktualizovala svoje existujúce webové sídlo kompasu taxonómie EÚ, ktoré je teraz súčasťou nového webového sídla s názvom Navigátor taxonómie EÚ.

Viac..  M. Beňová: Antisemitizmus je na vzostupe v Európe aj mimo nej

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

EK konzultácie: postupné rušenie ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc

Európska komisia zaslala členským štátom na konzultáciu predbežný návrh na čiastočnú úpravu harmonogramu postupného rušenia …

Consent choices