EU vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Kritické suroviny: Zabezpečenie dodávok a suverenity EÚ

Europoslanci vo štvrtok prijali svoje stanovisko k posilneniu dodávok strategických surovín, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie prechodu EÚ na udržateľnú a digitálnu budúcnosť.

Cieľom zákona o kritických surovinách je zvýšiť konkurencieschopnosť a autonómiu EÚ. Zníži byrokraciu, podporí inovácie v celom hodnotovom reťazci, podporí malé a stredné podniky a tiež výskum a vývoj alternatívnych materiálov a ekologickejších ťažobných a výrobných metód.

Strategické partnerstvá

Poslanci vo svojej rokovacej pozícii pred rozhovormi s Radou zdôrazňujú, že je dôležité zabezpečiť strategické partnerstvá medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti kritických surovín s cieľom diverzifikovať dodávky EÚ – za rovnakých podmienok a s prínosom pre všetky strany. Chcú pripraviť pôdu pre dlhodobé partnerstvá s transferom znalostí a technológií, odbornou prípravou a zvyšovaním kvalifikácie pre nové pracovné miesta s lepšími pracovnými a príjmovými podmienkami, ako aj pre ťažbu a spracovanie na základe najlepších ekologických noriem v partnerských krajinách.

Poslanci tiež chcú klásť väčší dôraz na výskum a inovácie týkajúce sa náhradných materiálov a výrobných procesov, ktoré by mohli nahradiť suroviny v strategických technológiách. Chcú stanoviť ciele obehovosti a tak podporiť ťažbu strategickejších surovín z odpadových výrobkov. Poslanci tiež trvajú na potrebe znížiť byrokraciu, najmä pre malé a stredné podniky (MSP).

Vyhlásenie spravodajkyne

Vedúca poslankyňa Nicola Beer (Renew, DE) uviedla: „Bol stanovený smer k európskej suverenite a konkurencieschopnosti. Prevažnou väčšinou hlasov naprieč politickými skupinami vyjadril Európsky parlament v dnešnom hlasovaní svoju pozíciu k európskej bezpečnosti dodávok veľmi jasne a do rokovaní s Radou a Komisiou si berie silný mandát. Zameriavame sa na zníženie byrokracie, rýchle a jednoduché schvaľovacie procesy, podporu výskumu a inovácií v celom hodnotovom reťazci a cielené hospodárske stimuly pre súkromných investorov s ohľadom na európsku výrobu a recykláciu. Cieľom Európskeho parlamentu je budovanie strategických a rovnocenných partnerstiev s tretími krajinami.

Parlament bude presadzovať ukončenie rokovaní v rámci trialógu do Vianoc 2023. Spoliehame sa na naliehavosť a relevantnosť bezpečných a udržateľných dodávok surovín, ktoré sú rovnako dôležité pre členské štáty, ako aj pre nás, zástupcov občanov.“

Ďalší postup

Návrh právneho predpisu bol prijatý 515 hlasmi za, pričom 34 hlasov bolo proti a 28 sa zdržalo hlasovania. Parlament teraz začne rokovania so španielskym predsedníctvom Rady s cieľom dosiahnuť dohodu v prvom čítaní.

Súvislosti

Elektromobily, solárne panely a smartfóny – všetky obsahujú kritické suroviny. EÚ je zatiaľ závislá od určitých surovín. Kritické suroviny sú kľúčové pre zelenú a digitálnu transformáciu EÚ a zabezpečenie ich dodávok je kľúčové pre hospodársku odolnosť Európskej únie, jej vedúce postavenie v oblasti technológií a pre jej strategickú autonómiu. Od ruskej vojny proti Ukrajine a čoraz agresívnejšej čínskej obchodnej a priemyselnej politiky sa kobalt, lítium a iné suroviny stali geopolitickým faktorom.

S globálnym prechodom na energiu z obnoviteľných zdrojov a digitalizáciou hospodárstiev a spoločností dopyt po týchto strategických surovinách v nasledujúcich desaťročiach rýchlo narastie.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Kritické suroviny sú dôležité pre výrobu technológií a dopyt po nich má v budúcnosti len narastať. Cieľom nových pravidiel je celkové posilnenie dodávateľského reťazca, zjednodušenie prístupu k ťažbe týchto surovín, diverzifikácia ich dovozu, zlepšenie schopnosti monitorovať a zmenšovať riziko prerušenia ich dodávok, či zabezpečenie voľného pohybu výrobkov s ich obsahom na trhu Európskej únie. Zaviesť je potrebné aj systém finančných stimulov pre recykláciu a opätovné udržateľné využitie častí výrobkov s obsahom kritických surovín.“

Viac..  Miriam Lexmann: V KDH konzistentne hájime právo veta, pretože ho považujeme za kľúčové pre zachovanie našej suverenity

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Ambiciózne ciele si vyžadujú lepšie plánovanie. Ak chceme úspešne pokračovať v napĺňaní Zelenej dohody, bez spoločného a strategického zabezpečovania kritických surovín sa nezaobídeme. Aj na Slovensku prirodzenie rastie dopyt po elektrických autách. Výroba ich batérií závisí od lítia, ktoré EÚ dováža najmä z tretích krajín. Podporujem preto opatrenia, ktoré procesy obstarávania týchto kľúčových surovín zjednodušia.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Vysoká závislosť na dovoze kritických surovín z Číny je rizikom, preto by sme mali diverzifikovať ich zdroje. Podľa mňa je v tomto smere rozhodujúce uzatváranie dohôd o voľnom obchode ako napríklad s Austráliou alebo MERCOSURom a zjednodušenie povoľovacích procesov pre ťažbu. Tie musia fungovať tak, aby z ťažby profitovala aj lokálna komunita.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Ako spravodajkyňa zahraničného výboru pre nariadenie o kritických surovinách vítam schválenú pozíciu Európskeho parlamentu, ktorá reflektuje moje priority v tejto oblasti. K nim patrilo najmä znižovanie našej závislosti na Číne a ďalších totalitných režimoch, zabezpečenie financovania strategických projektov, ako aj posilnenie spolupráce a koordinácie s našimi demokratickými partnermi.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Závislosť Európskej únie od tretích krajín pokiaľ ide o kritické suroviny predstavuje vysoké riziko v súčasnej geopolitickej a bezpečnostnej situácii, ktorá vládne vo svete. Je preto dobré mať rámec, ktorý na daný stav reflektuje ako aj na výzvy s tým spojené, berúc do úvahy zber, triedenie, spracovanie, recykláciu týchto surovín ako aj nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v tomto odvetví.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Je nevyhnutné posilňovať našu nezávislosť v segmente strategických surovín. Práve na nich je závislý náš digitálny priemysel a digitalizácia Európy. Dostatočné zásoby strategických surovín však majú dopad aj na obranu, bezpečnosť zdravia, či energiu z obnoviteľných zdrojov. Nestačí len zefektívňovať obstarávanie, či tvoriť rezervy. Potrebujeme tiež kvalitnejšie recyklovať a podporovať súkromné investície v tomto odvetví.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Návrh posilňuje ekonomickú a geopolitickú suverenitu Európskej únie a jej odolnosť. Rieši prístup EÚ k bezpečným, diverzifikovaným, cenovo dostupným a udržateľným dodávkam strategických surovín, tak aby EÚ bola schopná plniť svoje klimatické a digitálne ciele. Znižovanie závislosti od materiálov používaných v strategických technológiách je kľúčom k väčšej bezpečnosti EÚ a jej konkurencieschopnosti. Teší ma, že veľký dôraz je kladený na domáce spracovateľské kapacity a posilnenie recyklácie týchto surovín v súlade s princípmi obehovej ekonomiky.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Zrušenie RTVS poškodí aj dobré meno Slovenska v zahraničí

Národná rada Slovenskej republiky koaličnou väčšinou odhlasovala zánik verejnoprávnej televízie bez účasti opozičných poslancov v …

Consent choices