diskriminacia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Obrana demokracie – Komisia navrhuje upriamiť pozornosť na skryté zahraničné vplyvy

Európska komisia prijala balík opatrení v oblasti obrany demokracie pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024. Ústredným prvkom tohto balíka je legislatívny návrh, ktorým sa zvýši transparentnosť a demokratická zodpovednosť za činnosti v oblasti zastupovania záujmov v mene tretích krajín, ktoré sú zamerané na ovplyvňovanie politík, rozhodovacie procesy a demokratický priestor. Obsahuje aj dve odporúčania, ktorých cieľom je podporiť slobodné, spravodlivé a odolné voľby a povzbudiť občanov a organizácie občianskej spoločnosti k účasti na tvorbe politík.

Cieľom tohto balíka je riešiť hrozbu zahraničného zasahovania zvýšením transparentnosti a zároveň podporovať občiansku angažovanosť a účasť v našich demokraciách. Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplýva, že 81 % Európanov verí, že zasahovanie zo zahraničia do našich demokratických systémov je vážny problém, ktorý by sa mal riešiť. Je najvyšší čas odhaliť podvratné zahraničné vplyvy.

Zastupovanie zahraničných záujmov musí byť transparentné

EÚ je otvorená svetu a aktívne spolupracuje s partnermi na celom svete. Ak vlády tretích krajín využívajú činnosti zastupovania záujmov na podporu svojich cieľov a ovplyvňovanie demokratických procesov v EÚ, musí sa tak diať transparentne. Cieľom dnešného návrhu harmonizovaných pravidiel je zaistiť vysokú spoločnú úroveň transparentnosti a demokratickej zodpovednosti v celej EÚ v súvislosti s lobistickými kampaňami a podobnými činnosťami subjektov konajúcich v mene vlády tretej krajiny.

návrhu sa predpokladajú tieto požiadavky na transparentnosť:

  • Registrácia v registri transparentnosti: subjekty vykonávajúce činnosti v oblasti zastupovania záujmov v mene tretej krajiny sa budú musieť zaregistrovať v registri transparentnosti. Členské štáty budú požiadané, aby na tento účel zriadili nové alebo prispôsobili existujúce vnútroštátne registre.
  • Verejný prístup: kľúčové prvky údajov o takýchto aktivitách v oblasti zastupovania záujmov budú verejne prístupné, čo zabezpečí transparentnosť a demokratickú zodpovednosť. Týka sa to napríklad ročne prijatých finančných prostriedkov, dotknutých tretích krajín a hlavných cieľov činností.
  • Vedenie záznamov: od subjektov vykonávajúcich činnosti v oblasti zastupovania záujmov v mene tretej krajiny sa bude vyžadovať, aby počas štyroch rokov od ukončenia tejto činnosti viedli záznamy o kľúčových informáciách alebo materiáloch týkajúcich sa činnosti zastupovania záujmov.

Návrh obsahuje primerané pravidlá a záruky, ktoré zabránia zneužívaniu registračných požiadaviek na obmedzenie základných práv, ako sú sloboda prejavu alebo združovania, alebo na neprimerané obmedzenie občianskeho priestoru:

  • Nezávislé dozorné orgány budú oprávnené požadovať len obmedzené záznamy v riadne odôvodnených prípadoch a primeraným spôsobom.
  • Orgány musia zabezpečiť, aby z registrácie nevyplývali žiadne nepriaznivé dôsledky.
  • Možnosť odchýliť sa od zverejnenia informácií v riadne odôvodnených prípadoch.
  • Úplná harmonizácia podľa návrhu bráni členským štátom zachovať alebo zaviesť dodatočné požiadavky a postupy.

Týmto návrhom sa Komisia snaží prispieť k stanoveniu noriem, a to nielen v EÚ, ale aj v celosvetovom meradle, ktoré možno jednoducho a primerane uplatňovať na zahraničné vplyvy pri plnom rešpektovaní základných práv.

Posilnenie volebných procesov v EÚ

Cieľom odporúčania o inkluzívnych a odolných volebných procesoch v EÚ a posilnenia európskeho charakteru a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu je presadzovať vysoké demokratické normy pre voľby v EÚ, podporovať vysokú volebnú účasť, inkluzívne zapojenie a uľahčiť uplatňovanie volebných práv. Odporúčanie sa zaoberá aj ochranou a kybernetickou bezpečnosťou volebnej infraštruktúry a navrhujú sa v ňom opatrenia na minimalizáciu rizík zasahovania tretích krajín cez financovanie politických strán, politických nadácií, organizácií usporadúvajúcich kampane a kandidátov. Slobodná a spravodlivá demokratická diskusia závisí od zákonnosti a fair play. V odporúčaní sa zdôrazňuje, že nástroje sledovania by sa nikdy nemali používať na zasahovanie do demokratickej diskusie a cielené používanie takýchto nástrojov proti politickým aktérom a novinárov v záujme politického zisku je neprijateľné.

Z nedávneho prieskumu Eurobarometra uverejneného 6. decembra vyplýva, že obavy občanov EÚ v súvislosti s voľbami v Európe sa týkajú najmä ľudí, ktorí svoje voličské rozhodnutie zakladajú na dezinformáciách (78 %), po nich nasledujú voľby zmanipulované kybernetickými útokmi (72 %), zahraničné krajiny, ktoré skryte ovplyvňujú voľby (70 %) a nátlak na ľudí, aby volili určitým spôsobom (65 %).

Viac..  EÚ poskytuje 83 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu ľudí na Ukrajine a v Moldavsku

Podpora inkluzívnej účasti občanov a organizácií občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík

Cieľom tohto odporúčania podpore občianskej angažovanosti a organizácií občianskej spoločnosti do procesov tvorby verejnej politiky je vytvoriť a udržať bezpečné a priaznivé prostredie pre organizácie občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv, ktoré im umožní účinne sa zúčastňovať na demokratickej tvorbe politiky. Nabáda tiež členské štáty, aby vypracovali štruktúrovaný prístup k procesom účasti prostredníctvom predvídateľných, prístupných, transparentných a inkluzívnych rámcov. S podobným zámerom posilniť svoj rámec účasti občanov a v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy teraz Komisia začlenila do svojho procesu tvorby politík európske panelové diskusie občanov. Komisia začiatkom roka 2024 spustí prepracovaný portál Vyjadrite svoj názor ako nové jednotné online kontaktné miesto pre občiansku angažovanosť.

V nedávnom prieskume Eurobarometra takmer deväť z desiatich respondentov považovalo občiansku spoločnosť za dôležitú pri podpore a ochrane demokracie a spoločných hodnôt.

Ďalšie kroky

Komisia dúfa, že plnohodnotné zapojenie Európskeho parlamentu a Rady prinesie rozhodujúci pokrok vo všetkých legislatívnych návrhoch v oblasti demokracie pred voľbami do Európskeho parlamentu, a že široký okruh zainteresovaných verejných aj súkromných vnútroštátnych aktérov zabezpečí vykonávanie akčného plánu pre európsku demokraciu a tohto nového balíka opatrení v oblasti obrany demokracie.

Pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024 bude Komisia podporovať predvolebné dialógy a spoluprácu s online platformami a ďalšími signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, pričom nadviaže na aktuálne záväzky týkajúce sa transparentnosti politickej reklamy a spolupráce medzi signatármi, pričom preskúma ďalšie spôsoby, ako zmierniť škodlivý dezinformačný potenciál nových nástrojov založených na umelej inteligencii.

Kontext

V Európskej únii môžu občania slobodne vyjadrovať svoje názory a zúčastňovať sa na demokratickom živote, vyberať si politických zástupcov a vyjadrovať sa k svojej budúcnosti. Oslavujeme voľby do Európskeho parlamentu a tešíme sa na rok 2024. Demokracia a práva a slobody, ktoré sú s ňou spojené, sú jadrom našej otvorenej a transparentnej spoločnosti. Demokracia však má aj svojich nepriateľov. Autoritárske režimy ju považujú za hrozbu. Niektoré režimy sa pokúsili využiť rozdelenie v spoločnosti a vzbudiť nedôveru voči etablovaným inštitúciám. Šíria dezinformácie s cieľom oslabiť demokratický hlas občanov a občianskej spoločnosti a narušiť volebné kampane.

Balík opatrení v oblasti obrany demokracie vychádza z predchádzajúcich iniciatív Komisie na ochranu európskej demokracie vrátane akčného plánu pre európsku demokraciu. Tri roky po prijatí je vykonávanie akčného plánu pre európsku demokraciu v plnom prúde. EÚ podporuje slobodné a spravodlivé voľby a silnú demokratickú účasť, podporuje slobodné a nezávislé médiá a bojuje proti dezinformáciám v EÚ aj mimo nej.

Medzi ďalšie iniciatívy Komisie na ochranu našej demokracie patrí cyklus výročných správ o právnom štáte, nedávne protikorupčné a etické iniciatívy, ako aj správa o vykonávaní Charty základných práv za rok 2022 so zameraním na občiansky priestor.

Najnovší balík opatrení v oblasti obrany demokracie zahŕňa smernicu o transparentnosti zastupovania záujmov v mene tretích krajínoznámenie, v ktorom sa skúma práca vykonaná v rámci akčného plánu pre európsku demokraciuodporúčanie týkajúce sa inkluzívnych a odolných volebných procesov v Únii a posilnenia európskeho charakteru a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu a odporúčanie o podpore zapojenia a účinnej účasti občanov a organizácií občianskej spoločnosti na procesoch tvorby verejnej politiky. Komisia uverejnila aj výsledky doplňujúceho prieskumu Eurobarometra o demokracii.  

O mam

Consent choices