Právo na opravu, pokazený počítač, elektronika. PHOTO: ©European Union, 2022

Chybné výrobky: prepracované pravidlá na ochranu spotrebiteľov pred škodami

Európski poslanci v utorok prijali nové pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľov s cieľom lepšie reagovať na rast online nakupovania, moderné technológie a prechod na obehové hospodárstvo.

Spotrebitelia v EÚ budú mať čoskoro ľahší prístup k náhrade škody spôsobenej chybnými výrobkami. Poslanci prijali prepracované pravidlá, ktoré 14. decembra 2023 dohodli s vládami EÚ, pričom za hlasovalo 543 poslancov, 6 bolo proti a 58 sa zdržalo hlasovania.

Jednoduchšie žiadosti o odškodnenie pre obete

Aktualizovaná smernica zjednodušuje požiadavky dôkazného bremena pre tých, ktorí žiadajú o náhradu škody a ruší minimálnu hranicu škody vo výške 500 eur. Zatiaľ čo navrhovateľ by za normálnych okolností musel preukázať, že výrobok bol chybný a že táto chyba spôsobila škodu, teraz môže súd predpokladať, že výrobok je chybný, najmä v technicky a vedecky najzložitejších prípadoch. Súd môže tiež nariadiť výrobcovi, aby zverejnil „potrebné a primerané“ dôkazy na pomoc poškodeným pri ich nárokoch na náhradu škody. Nové pravidlá takisto umožňujú vnútroštátnym orgánom na ochranu spotrebiteľa poskytnúť spotrebiteľom dodatočnú pomoc.

Spotrebitelia budú môcť získať náhradu nielen za materiálne škody, napr. keď bol zničený ich majetok. Takisto si budú môcť uplatniť nárok na náhradu nehmotných škôd, napríklad v podobe lekársky uznaných vplyvov na duševné zdravie. Nový zákon tiež zabezpečuje, aby tí, ktorí utrpeli škodu vo forme zničených alebo poškodených údajov (napr. pri vymazaní súborov z pevného disku), mali tiež nárok na náhradu škody.

Dlhšia zodpovednosť za škody, ktoré sa prejavia až po čase

Podľa novej smernice musí vždy existovať podnik so sídlom v EÚ, ako je výrobca, dovozca alebo ich splnomocnený zástupca, aby bol zodpovedný za škodu spôsobenú chybnými výrobkami. Toto opatrenie platí aj pre výrobky zakúpené online z krajín mimo EÚ. Na ochranu inovácií sa nové pravidlá nebudú vzťahovať na softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý nie je predmetom obchodnej činnosti.

Obdobie zodpovednosti sa vo výnimočných prípadoch predlžuje na 25 rokov, keď sa príznaky prejavia pomaly. Ak sa súdne konanie začalo v požadovanej lehote, obeť škody bude môcť byť odškodnená aj po tomto období.

Viac..  Právo na opravu: jednoduchšie opravy ako lákavejšia možnosť pre spotrebiteľov

Vyhlásenia spravodajcov

Po hlasovaní v pléne spoluspravodajca Výboru pre právne veci (JURI)Pascal Arimont (EPP, BE) povedal: „Revidovaná smernica vytvára dôkladnú rovnováhu medzi tým, že je účinným nástrojom na ochranu obetí chybných výrobkov, pričom zároveň poskytuje právnu istotu hospodárskym subjektom operujúcim na rýchlo sa meniacich trhoch. Zabezpečuje, aby chybný softvér, aplikácie a umelá inteligencia viedli k zodpovednosti za škodu a zároveň chráni inovácie medzi začínajúcimi podnikmi v digitálnom sektore. Vďaka tomuto prispôsobeniu sa digitalizácii, obehovému hospodárstvu a globálnym hodnotovým reťazcom je nový právny rámec nadčasový.“

Spravodajca Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľaVlad-Marius Botoş (Renew, RO) uviedol: „Aktualizácia smernice o zodpovednosti za výrobky bola nevyhnutnou a vítanou iniciatívou. Inovatívne produkty, nové technológie a nové obchodné vzťahy sú len niektoré z otázok, ktoré bolo potrebné riešiť. Naším cieľom bolo zmierniť zaťaženie obetí chybných výrobkov, poskytnúť jasné pravidlá hospodárskym subjektom a zaistiť európsky prístup k novým výrobkom a technológiám.“

Ďalší postup

Smernicu teraz bude musieť formálne schváliť aj Rada. Nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nové pravidlá sa budú uplatňovať na výrobky uvedené na trh 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice.

Súvislosti

Existujúce pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za chybné výrobky sú takmer 40 rokov staré. Európska komisia predložila návrh na ich aktualizáciu v septembri 2022, v ktorom zohľadnila vznik nových technológií, ako je umelá inteligencia, nárast online nakupovania, a to aj z krajín mimo EÚ, a EÚ ambície pri budovaní obehového hospodárstva. Tieto právne predpisy poskytujú dodatočnú úroveň ochrany spotrebiteľom v EÚ nad rámec vnútroštátnych režimov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Na výrobkoch bude musieť byť uvedená predpokladaná doba životnosti

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices