Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Wiezik: Máme nový, veľký nástroj na znižovanie emisií z priemyslu. Týka sa aj poľnohospodárov

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Zníženie znečistenia z priemyslu a veľkých chovov hospodárskych zvierat

• Najprísnejšie dosiahnuteľné úrovne emisií sa stanú povinnými pre zahrnuté odvetvia
• Pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy prinášajú významné prínosy pre zdravie a životné prostredie
• Verejnosť bude mať lepší prístup k povoleniam EÚ a miestnym znečisťujúcim činnostiam prostredníctvom nového portálu EÚ pre priemyselné emisie
• Komisia v roku 2026 preskúma, či by sa mali zahrnúť poľnohospodárske podniky s chovom dobytka

Nové pravidlá znížia škodlivé emisie z priemyselných zariadení a veľkých chovov ošípaných a hydiny s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Parlament prijal dohodu s členskými štátmi o revízii smernice o priemyselných emisiách (IED) 393 hlasmi za, 173 bolo proti a 49 sa hlasovania zdržalo, a nové nariadenie o portáli pre priemyselné emisie 506 hlasmi za, 85 členov hlasovalo proti a 25 sa hlasovania zdržalo.

Priemyselné zariadenia

Nové pravidlá stanovia povinne najprísnejšie dosiahnuteľné úrovne emisií pre príslušné odvetvia. S cieľom bojovať proti nedostatku vody sa environmentálne ciele stanú povinnými pre spotrebu vody. Pokiaľ ide o odpad, efektívne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a využívanie surovín, ciele budú stanovené v rámci rozsahu a pre nové techniky budú orientačné.

Revidovaná smernica o priemyselných emisiách sa teraz bude vzťahovať aj na zariadenia ťažobného priemyslu (bane) a veľké zariadenia na výrobu batérií.

Farmy na chov hospodárskych zvierat

Spoluzákonodarcovia sa dohodli na rozšírení opatrení smernice o priemyselných emisiách na chov ošípaných s viac ako 350 dobytčími jednotkami. Poľnohospodárske podniky, ktoré chovajú ošípané extenzívnym alebo ekologickým spôsobom a vo vonkajšom priestore značné obdobie roka, sú vylúčené. Pokiaľ ide o hydinu, smernica sa uplatňuje na farmy s viac ako 300 dobytčími jednotkami nosníc a na farmy s viac ako 280 dobytčími jednotkami krmných kurčiat. V prípade fariem, v ktorých sa chovajú ošípané aj hydina, bude limit 380 dobytčích jednotiek.

Viac..  Europoslanec Peter Pollák: Niektoré plány európskych politikov sú nerealizovateľné

Komisia do 31. decembra 2026 posúdi, či je potrebné ďalej riešiť emisie z chovu hospodárskych zvierat, a to aj z hovädzieho dobytka, a doložku o reciprocite s cieľom zabezpečiť, aby výrobcovia mimo EÚ spĺňali požiadavky podobné pravidlám EÚ pri vývoze do EÚ.

Účasť verejnosti, pokuty a kompenzácie

Transparentnosť a účasť verejnosti v súvislosti s udeľovaním licencií, prevádzkou a kontrolou regulovaných zariadení sa zlepší, pretože Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok sa zmení na portál EÚ o priemyselných emisiách, kde budú mať občania prístup k údajom o všetkých povoleniach EÚ a miestnych znečisťujúcich činnostiach.

Spoločnosti, ktoré nedodržiavajú pravidlá, môžu čeliť sankciám vo výške najmenej 3 % ročného obratu prevádzkovateľa v EÚ za najzávažnejšie porušenia. Krajiny EÚ poskytnú občanom, ktorých sa nedodržiavanie pravidiel dotkne, právo požadovať náhradu škody na zdraví.

Pred uverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti o 20 dní neskôr musí zákon prijať aj Rada. Členské štáty budú mať potom 22 mesiacov na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Smernica o priemyselných emisiách je hlavným nástrojom EÚ regulujúcim znečistenie ovzdušia, vody a pôdy z priemyselných zariadení vrátane intenzívnych chovov dobytka, ktoré môže viesť k zdravotným problémom, ako je astma, bronchitída a rakovina. Reguluje tiež tvorbu odpadu, využívanie surovín, energetickú efektívnosť, hluk a prevenciu nehôd.

Táto legislatíva reaguje na očakávania občanov v súvislosti so zásadou znečisťovateľ platí, urýchľuje ekologickú tranzíciu a podporuje ekologickejšie výrobné procesy, ako je vyjadrené v návrhoch 2 ods. 2, 3 ods. 1, 11 ods. 1 a 12 ods. 5 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslanec Michal Wiezik: EÚ umožňuje strieľať problematické medvede, dôležité sú systémové kroky

Vláda chce, aby bolo umožnené strieľať šelmy zatúlané menej ako pol kilometra od obcí a …

Consent choices