Miroslav Mikolášik
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: archív MM.

Miroslav Mikolášik: Nadnárodné spoločnosti je potrebné spravodlivo zdaniť

Európsky parlament v stredu schválenom uznesení privítal návrh smernice z dielne Európskej komisie zameranej na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, zároveň sa však zasadil za prísnejšie obmedzenia pre odpočet úrokov a striktnejšie pravidlá pre zahraničné príjmy. Poslanci tiež žiadajú zvýšenie transparentnosti trustových fondov a nadácií, spoločné pravidlá pre daňové úľavy pre príjmy z patentov, ako aj celoúniovú čiernu listinu daňových rajov a sankcie pre nespolupracujúce jurisdikcie.

Smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam vychádza z akčného plánu OECD, ktorého cieľom je obmedziť narúšanie základu dane a presun ziskov (BEPS). Predložený text nadväzuje na odporúčania EP z novembra  a decembra 2015. Toto uznesenie plénum schválilo pomerom hlasov 486 (za): 88 (proti): 103 (zdržalo sa hlasovania).

„Agresívne daňové plánovanie nadnárodných spoločností spojené s poskytovaním značných daňových úľav predstavuje obrovskú stratu príjmov pre štátne rozpočty. Znižuje to schopnosť krajín využívať finančné prostriedky v sektoroch, ktoré podporu a investície najviac potrebujú, ako napríklad vytváranie účinného systému celoživotného vzdelávania, prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých, boj proti chudobe, či podpora zamestnanosti. Som presvedčený, že spravodlivé a efektívne zdaňovanie príjmov právnických osôb musí tvoriť jeden zo základných kameňov hospodárskej a menovej únie,“ povedal pre EuropskeNoviny.sk europoslanec Miroslav Mikolášik.

Legislatívny návrh je založený na princípe, že daň by sa mala platiť tam, kde sa vytvorí zisk. Obsahuje tiež právne záväzné opatrenia, ktoré by mali právnickým osobám zamedziť využívanie najčastejších metód vyhýbania sa platbám daní. 

Predložený text tiež navrhuje spoločné definície viacerých členskými štátmi dosiaľ odlišne interpretovaných termínov, medzi ktoré patrí napríklad stála prevádzkareň, daňový raj, minimálna ekonomická podstata, transferové oceňovanie, náklady na licenčné poplatky, patentové kolónky (príjmy z duševného vlastníctva) a schránkové spoločnosti.

Doložka o prechode 

Parlament je v porovnaní s Komisiou ambicióznejší v otázke takzvanej doložky o prechode od metódy oslobodenia od dane k metóde započítania, ktorá sa týka príjmov zdanených za hranicami EÚ a následne presunutých do členského štátu Únie. Tento takzvaný príjem zo zahraničia je často oslobodený od dane v snahe zabrániť dvojitému zdaneniu. Poslanci v tejto súvislosti presadzujú zavedenie minimálnej daňovej sadzby na úrovni 15%. Ak by bol zahraničný príjem zdanený v tretej krajine sadzbou nižšou ako 15%, právnická osoba by musela v EÚ doplatiť rozdiel. 

Viac..  Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Ďalšie odporúčania EP okrem iného obsahujú:

•     obmedzenie odpočítateľnosti prebytočných nákladov na prijaté úvery a pôžičky na maximálne 20% príjmov daňovníka alebo maximálne 2.000.000 eur podľa toho, ktorá suma je vyššia,

•     vypracovanie celoúniovej čiernej listiny daňových rajov a krajín vrátane tých, ktoré sú v EÚ, doplnenej zoznamom sankcií pre nespolupracujúce jurisdikcie a finančné inštitúcie pôsobiace v daňových rajoch, 

•     zákaz využívania schránkových spoločností,

•     skoré zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), 

•     zvýšenie transparentnosti trustových fondov a nadácií, 

•     zavedenie spoločnej metódy výpočtu skutočnej (efektívnej) sadzby dane z príjmu právnických osôb v každom členskom štáte v snahe o jej porovnateľnosť v rámci EÚ,

•     mechanizmus riešenia cezhraničných daňových sporov s jasnejšími pravidlami a prísnejšími lehotami, ktorý by mal byť zavedený do januára 2017,

•     vytvorenie harmonizovaného spoločného európskeho daňového identifikačného čísla (DIČ), ktoré by slúžilo ako základ pre účinnú automatickú výmenu informácií medzi daňovými správami členských štátov. 

Reakcie slovenských poslancov

„Presúvanie ziskov do daňových rajov deformuje podnikateľské prostredie. Okráda naše krajiny o stovky miliárd eur, ktoré chýbajú v zdravotníctve, školstve, lepšej zamestnanosti, či boji proti chudobe. Proti týmto praktikám vieme bojovať len spoločne,“ uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

„Daňoví podvodníci požívajú sofistikované mechanizmy, vrátane cezhraničných transferov a zneužívajú diery v jednotlivých národných legislatívach  Preto je dôležité ich harmonizovať a využívať spoločné postupy,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Nakoľko ide o návrh smernice Rady, na jeho konečnom znení sa musia jednohlasne dohodnúť ministri všetkých členských štátov.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices